Současnost neurochirurgického oddělení

Od 1.1.2004 funguje Neurochirurgické oddělení v nových moderních prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. - Bukově. Kapacita standardního oddělení je 38 lůžek. Oddělení i zázemí včetně sálů je vybaveno nejmodernější technikou. 

V současnosti pracuje na neurochirurgické klinice 10 kmenových lékařů - neurochirurgů, z toho 5 atestovaných a 5 v přípravě na atestaci. Oddělení je vybaveno dvěma moderními operačními mikroskopy (Zeiss NC4 a Pentero), jeden je připraven pro spojení s navigačním systémem (viz níže), druhý umožňuje intraoperační fluorescenční zobrazení mozkových cév, perfuze mozkové tkáně i rezidua vysokostupňových gliomů. 

Na operačních sálech je k dispozici moderní navigační systém Treon Plus, spárovaný síťovým připojením s plánovací stanicí S7, která je umístěná v prostorách seminární místnosti kliniky. Systém umožňuje lékařům prostudovat předoperační snímky pacientů ve všech rovinách, připravit operační plán v klidu v prostředí seminární místnosti a pak připravená obrazová data použít jako "mapu" operačního přístupu v navigačním systému na sále. 

Další důležitou součástí vybavení neurochirurgického operačního sálu je neurofyziologická konzole. Ta je vybavena pro sledování funkce motorického systému (ovládání hybnosti) pomocí motorických evokovaných potenciálů i monitorace funkce jednotlivých nervů pomocí přímé stimulace. Dále je možné monitorování visuálních i sluchových evokovaných potenciálů. 

Masarykova nemocnice je v současné době vybavena dvěma MR přístroji 1.5T, dvěma přístroji CT a angiografickou linkou. Snímky ze zobrazovacích modalit se uchovávají v centrálním úložišti (PACS) a mohou být na požádání přeposlány do kterékoli připojené nemocnice v ČR, stejně tak mohou být v případě potřeby přeposílány snímky z jiných nemocnic k nám.

Neurochirurgická klinika v Ústí nad Labem rozvíí obor neurochirurgie v celé šíři, těžiště klinické i výzkumné činnosti leží v chirurgii baze lební a neuroonkologii obecně (na toto téma naše klinika opakovaně pořádá mezinárodní sympozia a kongresy), a dále v cévní neurochirurgii včetně techniky cévních bypassů u operací aneuryzmat a mozkové ischemie. Spektrum výkonů neurochirurgie v Ústí nad Labem se vyvíjelo od 60 let, kdy se   v Ústí operovaly převážně páteře a periferní nervy. I když už i v těchto indikacích dnes používáme operační mikroskop, rozvoj kraniální neurochirurgie je spojen právě s mikrosopickou technikou a zobrazovacími metodami, které nebyly dostupné až do osmdesátých let. V současné době převažuje kraniální operativa jak nad spinálními výkony, tak nad výkony na periferních nervech, a tento trend dále pokračuje. 

 

vkony graf

Vývoj počtu výkonů v jednotlivých typech operací 2007-2011

 

Kongresy, semináře, praktické kurzy

Naše klinika se aktivně angažuje v pořádání kongresů a kurzů, neboť považujeme za důležité sdílení našich zkušeností s českými i zahraničními kolegy. V roce 1998 jsme byli pověřeni organizací Pracovních dnů České Neurochirurgické společnosti. V roce 2003 jsme zorganizovali dva kongresy – Kongres České Spondylochirurgické společnosti a Pracovní dny chirurgie baze lební, součástí druhého kongresu byl i praktický kurz “1st International Skull Base Microanatomy Hands-on Dissection Course”. V roce 2005 jsme uspořádali 5. Neurosonologické dny. Druhé pokračování praktického kurzu International Skull Base Microanatomy Hands-On Dissection Course proběhlo v roce 2007, tentokrát ale již v pražském klubu Lávka. V roce 2008 jsme si zopakovali organizaci Pracovních dnů České Neurochirurgické Společnosti. V roce 2009 jsme uspořádali I. Live surgery seminář – Multioborový seminář využití aloplastických materiálů v rekonstrukční chirurgii. V roce 2010 jsme v Praze uspořádali mezinárodní kongres International Neurovascular and Skull base Congress, kterého se účastnili světově oznávaní odborníci jako jsou profesor Fukushima z USA, profesor Kobayashi z Japonska, profesor Hernesniemi z Helsinek či profesor Bertalanffy z Německa. Součástí byl i 3rd International Skull Base Microanatomy Hands-on Dissection Course a XIII. Pracovní dny chirurgie baze lební. Ve stejném roce se u nás opakoval Live surgery seminář – Multioborový seminář využití aloplastických materiálů v rekonstrukční chirurgii. V roce 2011 jsme zorganizovali III. seminář Live Surgery, kdy několik operací baze lebníprovedl na naší klinice profesor Takanori Fukushima z USA, součástí byl i Vascular and Skull Base Microanatomy Hands-on Dissection Course – Transtemporal Approaches and EI-IC by-pass, kterého se účastnilo 20 neurochirurgů a ORL lékařů z České Republiky i ze zahraničí. V roce 2012 budeme pořadateli VII. Central European Neurosurgical Society Meeting, nedílnou součásti budou opět praktické kurzy. Pro úspěch loňské akce bude opět jedním z témat Transtemporal Approaches and EI-IC by-pass, novinkou bude praktický kurz White Matter Dissection Technique and DTI fiber Tracking.

nahoru