Zobrazení difuzních tensorů (DTI) a výzkum anatomie bílé hmoty

V neuro-anatomickém bádání byla bílá hmota po dlouhou dobu považována za cosi neuchopitelného. Možnosti výzkumu spojení kortikálních oblastí byly omezené, některé metody vyžadovaly experiment na živém mozku a výzkum byl tedy možný jen na primátech, nikoli přímo na člověku.

Omezením dalších metod na lidských kadaverech pak byla nepřesnost a nemožnost korelovat poškození s klinickým obrazem. Tyto těžkosti vedly k tomu, že zhruba od padesátých do devadesátých let minulého století byla bílá hmota ve výzkumu prakticky ignorována. Vše se změnilo na přelomu tisíciletí, kdy byla vyvinuta metoda magnetické rezonance založená na měření směrovosti difuze - zobrazováni difuzních tensorů (diffuison tensor imaging - DTI). Tato metoda umožňuje zobrazit (samozřejmě s určitou přesností) průběh drah v bílé hmotě u živých subjektů. Rozvoj této metody znamenal i renesanci výzkumu anatomie bílé hmoty. Naše klinika zaznamenala republikové prvenství v použití zobrazení drah bílé hmoty v neuronavigačním přístroji při operaci, první 3 pacienty jsme publikovali již v roce 2007, od té doby je předoperační zobrazení drah u tumorů v blízkosti elokventních struktur používáno prakticky rutinně.

Nejčastější klinické použití metody DTI se týká zobrazení pyramidové dráhy v blízkosti tumoru, je tak možné zobrazit odtlačení dráhy tumorem, odhadnout eventuelní infiltraci a určit vzdálenost dráhy od tumoru.

DTI01

Snímek zobrazuje tumor v levé hemisféře (červeně), který se nacházel v blízkosti pyramidové dráhy (modře), i fasciculus arcuatus (zeleně)

DTI02

Kavernozní malformace v mozku u dítěte. Tato léze je sice nezhoubná, hrozí však zakrvácením. DTI umožňuje určit její pozici vzhledem k důležitým strukturám, v tomto případě byla v blízkosti pyramidová dráha.

Možnost využití DTI nás samozřejmě inspirovala i k dalšímu výzkumu na poli anatomie bílé hmoty. Pro disekce jednotlivých drah na kadaverozních mozcích využíváme tzv. Klinglerovu metodu, která je založená na rozvolnění vazeb mezi jednotlivými vlákny fyzikálním působením mrazu (freeze-thaw technique). Dr. Bartoš PhD a Dr. Hejčl PhD se věnují anatomickému zkoumání hemisféry jako celku, dr. Malucelli se pomocí této metody věnuje výzkumu anatomie limbického systému. 

mozek

Seznam publikací na toto téma

  1. Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Nováková M., Derner M.: Použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů. Cesk Slov Neurol N 2008, 71/104 (3): 352-357
  2. Zolal A., Sameš M., Burian M., Nováková M., Malucelli A., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P., Derner M., The effect of a gadolinium-based contrast agent on diffusion tensor imaging. Eur J Radiol 2011
  3. Zolal A., Vachata P., Hejcl A., Malucelli A., Bartos R., Sames M. Identification of the large descending tracts using diffusion tensor imaging in Chiari III malformation. Childs Nerv Syst. 2010, 26(7): 867-70
  4. Zolal A., et al.: Anatomy of the supraventricular portion of the pyramidal tract, accepted, Acta Neurochirurgica (Wien) 2012
nahoru