Speciální programy

Speciální programy zahrnují péči o specifické choroby či onemocnění za specifických podmínek. Je jim věnována zvláštní pozornost, jsou dále klinicky i teoreticky rozvíjeny. Klinický i teoretický výzkum byl podpořen několika granty.

Normotenzní hydrocefalus

ct-hydrocefalusProgram s dlouholetou tradicí na našem oddělení věnující se teoreticky i klinicky možnostem diagnostiky a terapie normotenzního hydrocefalu - demence rozvíjející se na podkladě poruchy cirkulace mozkomíšního moku.

Problematice NPH jsou věnovány samostatné internetové stránky www.nph.cz, kde naleznou řadu informací pacienti, jejich příbuzní i lékaři.

Základní diagnostika

 • neuropsychologické testy (MMS, Clock test, Bartel)
 • zobrazovací metody (CT, MRI)
 • vyšetření chůze s možností videozáznamu
 • likvorodynamické testy (lumbální infusní test, tap test)

Terapie

Zkratová operace s použitím programovatelného event. neprogramovatelného ventilu:

 • ventrikulo - peritoneální shunt
 • lumbo - peritoneální shunt

Pacienta s podezřením na normotenzní hydrocefalus (mentální deficit, porucha chůze, inkontinence) a s grafickou dokumentací (CT či MRI) objednáváme přes neurochirurgickou ambulanci k základní diagnostice (cca dvoudenní hospitalizace), při splnění indikačních kritérií odchází s termínem operace. V případě hraničního výsledku vyšetření opakujeme s odstupem několika týdnů.

Operovaní pacienti jsou dispenzárně sledováni v neurochirurgické ambulanci.

Lumbální infusní test (LIT)

Základní likvorodynamické vyšetření v diagnostice normotenzního hydrocefalu. Principem je provedení lumbální punkce a infuse sterilního fyziologického roztoku intrathekálně při kontinuálním záznamu tlakové křivky. Na základě testu je pacient indikován ke zkratové operaci, kontrolnímu testu, nebo pouze k dispenzárním kontrolám. Můžete si stáhnout video s ukázkou vyšetření LIT (MPEG-1; 1,2 MB).

Komplikace vyšetření nejsou časté, zpravidla se jedná o postpunkční syndrom s bolestí hlavy.

K vyšetření je indikován každý pacient s podezřením na onemocnění normotenzním hydrocefalem prostřednictvím neurochirurgické ambulance.

Počet vyšetření

cca 65/rok.

Teoretické práce

 • Vaněk P, Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus - význam lumbálního infuzního testu pro diagnostiku a efekt zkratové operace. (Analýza souboru pacientů z let 1992-1999) Čes a Slov. Neurol Neurochir. 65/98, 2002, No 4, 250-56
 • Vaněk P, Sameš M.: Lumbální infuzní test a transkraniální dopplerometrie v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Čas Lék Čes., 2003, 9, 545-51

Awake surgery, funkční mapování při operacích intrinsických mozkových nádorů

stimulace-kortexuVelká pozornost je věnována metodice operací mozku při vědomí (awake surgery). Tuto metodiku se snažíme dále rozvíjet a obohacovat o vlastní zkušenosti. Tento typ operací je indikován v léčbě primárních nádorů mozku a mozkových metastáz s cílem dosáhnout maximální radikality výkonu při zachování důležitých mozkových center.

Chirurgická léčba je zaměřena na radikální, ale neurologicky bezpečnou resekci tumoru. Využíváme předoperační funkční magnetickou resonanci (fMRI) (MUDr. R. Jech, PhD., prim. MUDr. J. Vymazal, CSc.) , peroperační elektrickou kortikální stimulaci při eventuální vědomé fázi operace (awake surgery) a neuronavigaci přístrojem Medtronic Treon®.

funkcni-mriAwake surgery je dle naší dosavadní zkušenosti bezpečnou metodou s dobrou tolerancí většinou pacientů. Anestézie je vedena zkušeným neuroanesteziologem jako kombinovaná anestézie s použitím moderních rychle odbouratelných intravenózních anestetik (totální intravenózní anestézie, TIVA). Vědomá fáze, při které pacient spolupracuje, trvá po dobu nutnou k funkčnímu mapování (zhruba 15 minut až 2 hodiny), přičemž je přizpůsobena přání a toleranci pacienta.

 

 • Sameš M., Beneš V.ml.: Vliv radikality resekce na přežití u nemocných s multiformním glioblastomem. Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 61/94:83-89,1998.
 • Bartoš R., Julišová I., Sameš. M.: Primární maligní lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 63/9:385-390,2000.
 • Bartoš R., Sameš M., Julišová I., Derner M., Hladíková M.: Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní studie 37 pacientů. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., No.5, 2003.

Chirurgie lícního nervu (n. facialis)

obrna-licniho-nervuJe rozvíjena v rámci programu chirurgie baze lební s cílem poskytovat komplexní péči pacientům s paresou lícního nervu a dát jim naději na úpravu postižení.

Vysoce náročné mikrochirurgické techniky a přístupy vyžadují centralizaci péče. Nutností je zejména:

 • Soustavný trénink v patologickoanatomické laboratoři
 • Komplexní předoperační vyšetření a příprava (elektrofyzilogie, audiometrie, HRCT pyramidy…) - zajišťujeme ambulantně, nebo během krátkodobé hospitalizace
 • Peroperační monitoring elektrofyziologem

Operační výkony

 • Reinervační výkony
 • Reanimační výkony (aktivní, pasivní)

Všichni pacienti jsou sledováni v NCH ambulanci s pravidelným režimem elektrofyziologických kontrol a videozáznamy mimiky.

nahoru