Insulární gliomy

Neurochirurgická klinika Univerzity JE Purkyně a Masarykovy nemocnice se specializuje na operace intrinsických mozkových nádorů (zejména gliomů), uložených v elokventních (funkčně významných) oblastech.

Insulární gliomy patří k těm obtížně odstranitelným. Náš mikrochirurgický přístup a dobré výsledky dokumentují přiložená videa, snímky a publikované články.

Klademe důraz na precizní znalost anatomie, pečlivou mikrotechniku po celou dobu operace, intraoperativní monitoring motorických evokovanách potenciálů, intraoperační mapování, peroperační ultrazvuk, navigaci a pooperační péči.

Neméně důležitá je následná neuroonkologická péče ve specializovaných centrech (Ústí nad Labem, nemocnice Na Bulovce, FN Motol), konzultaci zajistí naše pracoviště. Konzultaci a léčbu na těchto pracovištích běžně zajišťujeme a všechny pacienty nadále v intervalech 3 měsíců až jednoho roku sledujeme pomocí magnetické rezonance.

Kontakt na naši ambulanci 47 711 7880 úterý MUDr. Robert Bartoš, Ph.D., robert.bartos@kzcr.eu

 

FLAIR inzula predop

Inzulární oblast je charakterizována častějším výskytem low-grade gliomů, a poněkud indolentnějším průběhem v porovnání s ostatními lokalizacemi. Z chirurgického hlediska je komplikující skutečností přítomnost cévních struktur (sylvijské žíly, větvení střední mozkové tepny a laterální lentikulostriatální perforátory), při jejichž poškození může dojít k infarzaci resp. infarktu důležitých korových i podkorových center řídících hybnost, v dominantní hemisféře pak i řeč. Na obrázku je patrný typický inzulární gliom na FLAIR sekvenci.

T2 inzula po operaci

Pooperační sken u stejného pacienta, bez komplikací, malé reziduum (<10% původního objemu) v místě prorůstání nádoru ke capsula interna (peroperačně při resekci v této oblasti zaznamenán pokles amplitudy motorických evokovaných potenciálů).

Mikroskop inzula

Fotografie z operačního mikroskopu, patrné je větvení střední mozkové tepny a odstupující laterální lentikulostriatální arterie.

Video z operace inzulárního gliomu, popisek LLSP, který se během videa objevuje, označuje pozici laterální lentikulostriatálního perforátoru.

Publikace ke stažení

nahoru