Doc. MUDr. Petr Vachata Ph.D. MBA

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky

Od roku 1998 zaměstnán na neurochirurgické klinice Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako neurochirurg.

Doc. MUDr. Petr Vachata Ph.D. MBA

Vzdělání

 • 1992-1998 Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
 • 1998 titul MUDr. s vyznamenáním, cena děkana LF pro nejlepšího absolventa 1998
 • Transkraniální Dopplerovská sonografie, IPVZ, 2000, Pelhřimov
 • Atestace I. stupně z všeobecné chirurgie 2001
 • European Society of Pediatric Neurosurgery postgradual course 2001-3
 • European Association of Neurosurgical Societies postgradual course 2001-4
 • European Association of Neurosurgical Societies exam 2004
 • European Association of Neurosurgical Societies spine postgradual course 2007-8
 • Test of English as a Foreign Language 247/300 2005
 • Specializační atestace z neurochirurgie 2006
 • Eurospine spine courses 2006-8
 • Postgraduální studium biomedicíny v oboru neurověd 1.LF UK 2000-10
 • Ph.D. v oboru neurověd 2010

Profesionální pozice

 • Od promoce 1998 zaměstnán na neurochirurgické klinice Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem jako neurochirurg.
 • Od roku 2006 samostatně pracující lékař se specializací v neurochirurgii.

Speciální kurzy

 • 1999 PG kurz neurotraumatologie, Hradec Králové
 • 1999 Brain microdialysis, Berlín, SRN
 • 2000 Transcranial Doppler DWL, Korneuburg, Rakousko
 • 2000 Kurz transkraniálního doppleru IPVZ, Pelhřimov
 • 2000 1st Central European Microvascular Workshop, České Budějovice
 • 2001 ESPN course 3rd part, Amsterdam, Nizozemí
 • 2001 EANS course 1st part, Prague
 • 2002 Kurz navigované neurochirurgie, Praha
 • 2002 EANS course 2nd part, Řím, Itálie
 • 2002 ESPN course 1st part, Murcia, Španělsko
 • 2002 PG kurz chirurgie baze lební, funkční a dětské NCH, Hradec Králové
 • 2002 Výukový kurz duplexní a transkraniální neurosonografie, Pelhřimov
 • 2002 Current management of petroclival tumors, Skull base dissection course, Marseille, Francie
 • 2002 XX. WFNS course, Image guided navigation, INI, Hannover, SRN
 • 2003 PG kurz spondylochirurgie a chirurgie periferních nervů, Hradec Králové
 • 2003 Výukový kurz duplexní a transkraniální neurosonografie, Ostrava
 • 2003 ESPN course 2nd part, Dubrovník, Chorvatsko
 • 2003 EANS course 3rd part, Noordwijkerhout, Nizozemí
 • 2004 Výukový kurz neurosonografie, Pelhřimov
 • 2004 EANS course 4th part, Krakow, Polsko
 • 2005 PG kurz v cévní neurochirurgii, Hradec Králové
 • 2006 PG kurz v neuroonkologii, Hradec Králové
 • 2006 Eurospine course 1st part, Liberec
 • 2006 Neuroendoscopy, Gent, Belgie
 • 2007 Eurospine course 2nd part, Liberec
 • 2007 EANS training course in cervical spine surgery, Opatija
 • 2008 EANS training course in thoracolumbar spine, surgery, Opatija
 • 2008 Eurospine course 3rd part, Liberec
 • 2008 Endoscopic approaches, Toronto 2008
 • 2009 Endoscopic endonasal skull base course, Rotterdam 2009
 • 2009 Aging spine symposium, Praha 2009
 • 2010 AO Spine masters symposium - trauma, Master course, Luzern 2010
 • 2011 Spine executive class Munich
 • 2011 SCE cadaver course, Luzern

Zahraniční stáže

 • 2000 Mt. Sinai Hospital, New York, USA, prof. Sen, prof. Chen
 • 2006 Neurochirurgische klinik, Marburg, Německo, prof. Bertallanfy

Klinická práce

 • Celé spektrum neurochirurgie se zaměřením na chirurgii baze lební (n. facialis, temporální kost, orbita, neuroonkologie, traumatologie, rekonstrukce kalvy a měkkých tkání),
 • cévní neurochirurgii (CVRC a ECIC bypass, karotická endarterektomie, přímý peroperační Doppler, SAH a vasospasmy),
 • dětskou neurochirurgii (neuroendoskopie, neuroonkologie, vývojové vady),
 • spondylochirurgii (osteoporotické fraktury, vertebroplastiky, stentoplastiky, náhrady obratlových těl, CC přechod, traumata C páteře, sacrum, minimálně invazivní techniky)
 • a klinické využití navigačních systémů.
 • Neurosonologie (TCD, TCCS a duplexní neonatální vyšetření).

Mezioborová spolupráce

 • ORL - patologie lícního nervu a temporální kosti, malignity přední jámy lební
 • Stomatochirugie – sdružená poranění splanchnokrania, neurokrania a lební baze
 • Oční - primární a sekundární patologie orbity (extra i intrakonální)
 • Traumatologie – kombinované fraktury sacra a pánve

Operativa

3403 neurochirurgických výkonů jako první operatér k 31.12.2011.

Live surgery - operatér

 • Karotická endarterektomie v regionální anestezii, Neurosonologické dny, 2005
 • Sekundární kranioplastika 3D custome implantátem, Live Surgery, 2009
 • Náhrada nevyhovující kranioplastiky 3D custome implantátem, Live Surgery II, 2010

Teoretická práce

 • Studium topografické mikroneuroanatomie nervového systému v neurodisekční laboratoři a její využití při operačních přístupech v oblasti cévní neurochirurgie a chirurgie baze lební v rámci postgraduální studia na1.LF UK v Praze a v rámci Laboratoře baze lební UJEP a MN ÚL.

Mezinárodní studie

 • Studie S.T.I.C.H.: Surgical Trial in Intracerebral Haemorhage 1999-2003

Granty, stipendia, vyznamenání

 • 1998 Cena děkana Lékařské fakulty UK HK pro nejlepší absolventy
 • 2001 European Society of Pediatric Neurosurgeries fellowship Amsterdam
 • 2001 - 3 Spoluřešitel grantu IGA NF 6456-3
 • 2005 European Society of Skull Base Surgery fellowship Fulda
 • 2006 - 9 Spoluřešitel grantu MZ ČR NR 8849-4
 • 2006 Stipedium Euro-neuro
 • 2006 Cena ČNCHS 2006 za monografii Sameš, Vachata, Bartoš, Vaněk: Neurochirurgie
 • 2007 European Society of Skull Base Surgery fellowship Prague
 • 2010 - 14 Spoluřešitel grantu MZ ČR NS 10478-3
 • 2011 Best presentation Spine executive class Munich

Pedagogická činnost

 • Výuka na Ústavu zdravotnických studií University JEP, Ústí nad Labem (2008-)
 • Výuka klinické neuroanatomie na Anatomickém ústavu 1. LF UK, Praha (2005-)
 • Klinická výuka pregraduální studentů 6. ročníku LF UK, Plzeň (2008-).
 • Organizace kongresů - člen organizačních výborů kongresů:
 • Pracovní dny baze lební, Ústí nad Labem, 2003
 • Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, 2005
 • Transtemporal approaches, cadaver workshop, Ústí nad Labem, 2003
 • Transtemporal approaches, cadaver workshop, Praha, 2007
 • Pracovní dny neurochirurgické společnosti, Ústí nad Labem, 2008
 • Transtemporal approaches, cadaver workshop, Praha, 2010
 • International neurovascular and skull base workshop, Praha, 2010
 • Pracovní dny baze lební, Praha, 2010

Recenzent

 • Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
 • Neurosurgery
 • Medical Engineering and Physic
 • IGA MZ ČR

Odborné články

Autor a spoluautor celkem 41 článků v recenzovaných periodikách a monografiích.

Celkový IF 12.845.

1. Vachata P, Sameš M: Posterolaterální transkondylární přístup do oblasti foramen magnum. Cesk Slov Neurol N 2002;4:250-255, IF 0,052

2. Vachata P, Sameš M: Topografické vztahy vnitřního zvukovodu. Otorinolaryng a Foniat. /Prague/ 2002;4(51) 51,231-235

3. Sameš M, Vachata P: Historie chirurgie baze lební. Cesk Slov Neurol N 2003; 4:315-322, IF 0,052

4. Vachata P, Sameš M: Klinické a anatomické poznámky k poloze jugulárního bulbu. Otorinolaryng a Foniat. /Prague/2003;1(52):10-13

5. Sameš M, Vachata P: Manual of the transtemporal approaches. Galén 2003, ISBN 80-7262-146-7

6. Sameš M, Vachata P: Mikrochirurgie transtemporálních přístupů k patologiím lební baze. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR NF/6456-3, 2004

7. Vachata P, Sameš M, Ceé J, Bartoš R: Peroperační elektromyografická monitorace v chirurgii baze lební. Otorinolaryng a Foniat. /Prague/ 2005;1(54),3-9

8. Sameš M, Vachata P, Saur K, Budíková M: Přímý transnazální miniinvazivní přístup pro mikrochirurgickou resekci adenomů hypofýzy. Cesk Slov Neurol N 2005;68/101(5):337-341, IF 0,07

9. Vachata P., Sameš M.: Navigace v chirurgii lební baze, In: Charvát F., Markalous B.: Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. II. vydání, Triton 2006, ISBN 80-7254-904-9

10. Sameš M, Vachata P: Přední transpetrózní přístup k nádorům petroklivální oblasti: chirurgická technika a srovnání s retrosigmoideálním (RISA) přístupem. Cesk Slov Neurol N 2006; 69/102 (4): 296-301, IF 0,045

11. Ceé J, Sameš M, Bartoš R, Vachata P, Vaněk P, Kašperek J, Čelakovský P: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí za užití transkraniální elektrické stimulace – naše první klinické zkušenosti. Cesk Slov Neurol N 2006;69/102 (5): 365-380, IF 0,045

12. Vachata P, Sameš M.: Abducens nerve schwannoma mimicking intrinsic brainstem tumor. Acta Neurochir 2009;151:1281-1287, IF 1,634

13. Vachata P.: Rekonstrukce durálních defektů v chirurgii baze lební, In: Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. Medical tribune 2009, ISBN 978-8087135-13-6

14. Vachata P, Petrovický P, Sameš M: An anatomical and radiological study of the high jugular bulb on high-resolution CT scans and alcohol-fixed skull bases of adults. J Clin Neurosci 2010 Apr;17(4):473-8, IF 1,19

15. Vachata P, Petrovický P, Sameš M: Ageneze, aplazie a hypoplazie arteria carotis interna. Cesk Slov Neurol N 2009:72/105(5):470-474, IF 0,319

16. Vachata P, Sameš M: Epidurální hematom v novorozeneckém věku, Čes.-slov. Pediat. 2002; 5(55):305-308

17. Sameš M, Vachata P, Bartoš R: Ošetřovatelství v neurochirurgii. Učební texty. Vyšší zdravotnická škola v Ústí nad Labem, 2003

18. Vachata P,Julišová I, Sameš M: Paragangliom filum terminale. Cesk Slov Neurol N 2004;4:281-285, IF 0,037

19. Sameš M, Vachata P, Bartoš R: ECIC bypass in the treatment of hemodynamic ischemia. Elsevier. Development in Neuroscience, Amsterdam, 2003, 309-312

20. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Červenka M, Jech R, Vymazal J, Derner M:Výsledky a tolerance „awake resekcí mozkových tumorů. Cesk Slov Neurol N 2005;68/101(1):39-45, IF 0,07

21. Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Vaněk P: Neurochirurgie. Maxdorf 2005, ISBN 80-7345-072-0

22. Kelbich P, Koudelková M, Machová H, Tomaskovic M, Vachata P, Kotalíková P, Chmelíková V, Hanuljaková E:Importance of urgent cerebrospinal fluid examination for early diagnosis of central nervous system infections. Klin Mikrobiol Infekc Lek 2007;13(1):9-20

23. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Jech R, Vymazal J, Petrovický P: Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova technika) při operacích nádorů mozku. Neurologie pro praxi 2007;1:68-71

24. Gut J, Kocinová L, Pajerek J, Vachata P, Čerbáková H, Derner M: Cévní mozkové příhody u dětí. Pediatrie pro praxi 2008;9(3):163-167

25. Zolal A, Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Nováková M, Derner M: použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů: kazuistiky. Cesk Slov Neurol N 2008;71/104(3):352-357, IF 0.319

26. Vachata P.: Uzávěr tvrdé pleny po neuroendoskopických výkonech, In: Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. Medical tribune 2009, ISBN 978-8087135-13-6

27. Vachata P.: Prevence komplikací při operacích spinálních intradurálních extramedulárních tumorů, In: Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. Medical tribune 2009, ISBN 978-8087135-13-6

28. Vachata P.: Rekonstrukce durálního vaku u vrozených dysrafických vad, In: Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. Medical tribune 2009, ISBN 978-8087135-13-6

29. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Petrovický P, Vachata P, Hejčl A, Zolal A, Sameš M. Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation: A comparative study. Acta Neurochir 2009;151:1071-1080, IF 1,634

30. Sameš M, Bartoš R, Vachata P, Cihlář F, Derner M, Pavlov V: Hodnocení cerebrovaskulární rezervní kapacity po EC/IC bypassu pomocí TCD. Cesk Slov Neurol N 2009;72/105(4):359-363, IF 0,319

31. Sameš M, Zolal A, Radovnický T, Vachata P, Bartoš R, Derner M: Použití metod magnetické rezonance pro posouzení cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N 2009;72/105(4):323-330, IF 0,319

32. Zolal A, Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Nováková M, Kopáček R, Derner M: Použití BOLD efektu při vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N 2009;72/105(5):476- 480, IF 0,319

33. Bartoš R, Sameš M, Zolal A, Radovnický T, Hejčl A, Vachata P, Cihlář F, Bejšovec D, Petrovický P: Resekce insulárních gliomů – volumetrické hodnocení radikality. Cesk Slov Neurol N 2009;72/105(6), IF 0,319

34. Sameš M., Vachata P.: Complete Hearing Restoration in Vestibular Schwannoma with Repeated Sudden Hearing Loss. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(3):299-302, IF 0,319

35. Sameš M., Radovnický T., Zolal A, Nováková M., Derner M., Vachata P., Bartoš R.: Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N 2010; 73/ 106(3): 267–273, IF 0,319

36. Zolal A., Vachata P., Hejčl A., Malucelli A., Bartoš R., Sameš M.: Identification of the large descending tracts using diffusion tensor imaging in Chiari III malformation. Child´s Nervous System 2010; 26/7, 867-870, IF 1,351

37. Sameš M, Orlický M, Vachata P, Hejcl A.: P Com - P1 Aneurysm Formation in a Patient with Bilateral Internal Carotid Occlusion.Cen Eur Neurosurg. 2011 Apr 7. [Epub ahead of print], IF 0,472

38. Zolal A, Sameš M, Burian M, Nováková M, Malucelli A, Hejčl A, Bartoš R, Vachata P, Derner M.: The effect of a gadolinium-based contrast agent on diffusion tensor imaging. Eur J Radiol. 2011 Jun 8. [Epub ahead of print], IF 2 ,9

39. Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Hušková E., Peruthová J., Hanuljaková E., Špička J.: Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (1. část: Úvod do problematiky). Klin. Biochem. Metab., 19(40), 2011, 4, 223-228

40. SamešM., Provazníková E., Cihlář F., Bejšovec D., Bartoš R., Hejčl A., Humhej I., Vachata P.: Peroperační monitoring aktivovaného koagulačního času při karotické endarterektomii. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 325-329, IF 0,393

41. Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Zolal A., Malucelli A., Radovnický T., Posltová M., Cihlář F., Derner M. , Sameš M.: Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3): 292-298, IF 0,393

Přednášky, abstrakta, postery:

Autor a spoluautor celkem 253 přednášek a posterů na mezinárodních (53) a národních (192) kongresech. Publikováno celkem 153 abstrakt z toho 42 v časopisech s IF (celkový IF abstrakt 18.755).

1. Sameš M., Vachata P.: Přednemocniční péče u pacientů s traumatem mozku. Postgraduální kurz v neurotraumatologii. Hradec Králové. Prog Abs21-22,1999

2. Sameš M., Vachata P.: Neonatal extradural hematoma. Neurochirurgické dny 1999 Plzeň, poster

3. Sameš M., Vachata P.: Transcondylar approach. Neurochirurgické dny 1999, Plzeň, poster

4. Sameš M., Vachata P.: Extreme lateral transcondylar approach for anterior intradural lesions C1-2. Kenhoku Neurosurgery Conference, Hitachi, Japan, 1999

5. Vachata P: Poranění míchy. Neurotraumatologický a chirurgický seminář, Ústí nad Labem 1999.

6. Vachata P: Jugulární oximetrie u kraniocerebrálních poranění. Neurotraumatologický a chirurgický seminář, Ústí nad Labem 1999.

7. Sameš M, Vachata P: Neurinom V. , Kazuistiky v neurologii, Most 2000.

8. Vachata P, Sameš M.: Transkraniální doppler a smrt mozku. Transplantologické dny. Jeseník, 2000

9. Sameš M., Vachata P.: Neurotraumatologie v příštím tisíciletí. Neurotraumatologie v příštím tisíciletí. Bzenec, 2000.

10. Sameš M., Vachata P.: Operační přístup k infraclinoidním aneurysmatům karotidy (C2). První neurologické symposium v tomto tisíciletí, Jáchymov, 2000

11. Sameš M, Vachata P.: Posterolaterální transkondylární přístup k meningeomům foramen occ. magnum. III. Ostravské Pracovní Dny Chirurgie Baze Lební. Rožnov pod Radhoštěm,2000

12. Vachata P, Sameš M.: Současné možnosti monitorace pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním.Neuroski 2000, Harachov, 2000

13. Sameš M, Vachata P.:Kombinované přístupy extra-intradurální k mozkovým aneurysmatům. XXVIII. Česko-Slovenské neurovaskul. Symposium. Zlín 2000

14. Vachata P, Sameš M.: Neonatal extradural hematoma. 2nd Interim meeting of Central European Neurosurgical Society, Nové Zámky 2000 , poster

15. Sameš M, Vachata P.: Extreme lateral transcondylar approach for anterior intradural lesions C1-2. 2nd Interim meeting of Central European eurosurgical Society, Nové Zámky 2000

16. Sameš M, Bartoš R, Vachata P.: High flow bypass in the management of cerebral ischemia . 2nd Interim meeting of Central European Ne urosurgical Society, Nové Zámky 2000

17. Sameš M, Vachata P.: Výhody programovatelného ventilu Sophysa. Sophysa meeting. Ústí nad Labem, 2000

18. Sameš M, Vachata P.: Principy a historie chirurgie baze lební. Pracovní dny ČNCHS. Všemina u Zlína, 2000

19. Sameš M, Vaněk P, Bartoš R, Vachata P: Chirurgická léčba v oblasti foramen occipitale magnum. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, České Budějovice 2001.

20. Sameš M, Vachata P: Combined extra-intradural approach to the carotic –ophtalmic aneurysms. 5th European Skull base Society Congress, Copenhagen 2001.

21. Vachata P, Wanek T, Sameš M: Role TCD v diagnostickém algoritmu smrti mozku. Kuncův memoriál, Praha 2001.

22. Vachata P, Steindler J: Osteoblastom C páteře. Onemocnění páteře, Hradec nad Moravicí 2001.

23. Sameš M, Vachata P: Přední transtemporální přístup u neurinomu trigeminu, IV. Ostravské dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí, Rožnov pod Radhoštěm 2001.

24. Sameš M, Vachata P: Extreme lateral transcondylar approach for anterior lesions of the foramen magnum. III. International Interdiciplinary Congress on Skull Base and Craniofacial Surgery, Interlaken Switzerland 2001.

25. Vachata P, Sameš M: Pediatric trigeminal schwannoma – solve a case. Vth ESPN course, Amsterdam 2001.

26. Vachata P, Sameš M: Programovatelné shunty - naše zkušenosti. Sophysa cup, Most 2001.

27. Vachata P, Sameš M: Operační přístupy k lební bazi. Kazuistický seminář, Most 2001.

28. Vachata P: TCD a smrt mozku. TCD v neurologické praxi, Ústí nad Labem 2001.

29. Vachata P, Sameš M: Topografické vztahy vnitřního meatu – morfometrická studie. 39. odborné shromáždění vojenských otorhinolaryngologů AČR, Stachy Zadov 2001.

30. Sameš M, Vachata P: Klasifikace přístupů v oblasti craniocervikální junkce. 39. odborné shromáždění vojenských otorhinolaryngologů AČR, Stachy Zadov 2001.

31. Sameš M, Steindler J, Vaněk P, Bartoš R, Vachata P.: Operace v oblasti kraniocervikálního přechodu. V. národní kongres ČSOT. Prog Abs 165, Praha 2001.

32. Sameš M, Vachata P.: Lateral approaches to the skull base. Postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové 2002.

33. Vachata P, Bartoš R: Cerebrovaskulární reaktivita u pacientů s extra-intrakraniální anastomosou. 2.neurosonologické dny, Pelhřimov 2002.

34. Bartoš R, Vachata P, Sameš M: TCD vyšetření cerebrovaskulární reservní kapacity po ECIC bypassu (STA-MCA). Zimné sympózium neurochirurgov s medzinárodnou účasťou, Štrbské pleso 2002.

35. Sameš M, Vachata P, Bartoš R: Astrocytom prodloužené míchy. 9. Cvikovský pediatrický den, Cvikov 2002.

36. Sameš M, Vachata P: Nová klasifikace neurinomů akustiku. ORL sympozium, Praha 2002.

37. Vachata P, Sameš M: Hemorhagický iktus – indikace k chirurgickému řešení. Severočeský indikační seminář, Litoměřice 2002.

38. Sameš M, Bartoš R, Vachata P: Mozkové bypassy u okluzivních ischemií mozku. Severočeský indikační seminář, Litoměřice 2002.

39. Vachata P, Sameš M: Komplexní péče o úrazy n. facialis. Severočeský indikační seminář, Litoměřice 2002.

40. Sameš M, Bartoš R, Vachata P: Management of cerebral aneurysms. Pracovní setkání SČ radiologů, Ústí nad Labem 2002.

41. Sameš M,Bartoš R,Vachata P: Astrocytom prodloužené míchy. Kazuistický seminář, Most 2002.

42. Vachata P, Bartoš R, Sameš M: Funkční hodnocení extra-intrakraniální anastomosy pomocí TCD. XXX. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Zlín 2002.

43. Sameš M, Vachata P.: Historie chirurgie baze lební, Pracovní dny chirurgie lební baze,Srní, 2002.

44. Bartoš R, Sameš M, Červenka M, Vachata P: Awake craniotomy – první zkuišenosti. Pracovní dny české neurochirurgické společnosti. Opočno 2002.

45. Vachata P, Sameš M.: Topografická anatomie jugulárního bulbu, Pracovní dny chirurgie lební baze,Srní, 2002.

46. Sameš M, Vachata P.: Laterální a posterolaterální přístupy na lební bazi (klasifikace a kazuistiky), Pracovní dny chirurgie lební baze,Srní, 2002.

47. Vachata P, Sameš M.: Fraktury pyramidy kosti skalní, Pracovní dny chirurgie lební baze,Srní, 2002.

48. Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Vaněk P, Steindler J.: Operace tumorů v oblasti kraniocervikální junkce, Onemocnění páteře, Brno 2002.

49. Vachata P., Bartoš R, Sameš M.: TCD hodnocení cerebrovaskulární reservní kapacity po extra-intrakraniálním bypassu, 30. Šerclovy dny, Harrachov, 2002.

50. Sameš M, Vachata P, Bartoš R.: EC-IC bypass in the management of cerebral hemodynamic ischemia, 2nd CENS meeting, Brno 2002.

51. Sameš M, Vachata P, Vaněk P,Bartoš R.: Neurotraumatologie, Traumatologický seminář, Maxičky, 2002.

52. Sameš M, Vachata P.: Nádory baze lební, 2.regionální neurologická konference, Cheb, 2002.

53. Sameš M, Vachata P, Bartoš R.: EC-IC bypass v léčbě hemodynamické mozkové ischémie, Kongres klinické neurologie, Praha 2002.

54. Sameš M, Bartoš R, Vaněk P, Vachata P.: Výsledky miniinvazivního chirurgického řešení intrakraniálních aneuryzmat, Kongres klinické neurologie, Praha 2002.

55. Sameš M, Vachata P.: Surgical management of tumor of craniocervical junction. 6th European Skull Base Society Congress, Terrassa Spain, 2003.

56. Vachata P, Sameš M.: The jugular bulb in skull base surgery: anatomical, clinical and surgical consideration, European Skull Base Society Congress, Terrassa Spain, 2003.

57. Sameš M, Vachata P, Bartoš R.: ECIC bypass in the management of cerebral hemodynamic ischemia, 3rd International Mt. Bandai Symposium for Neuroscience and 4th Pan Pacific Neurosurgery Congress, Hawai USA 2003.

58. Vachata P, Sameš M.: Peroperační monitorace lícního nervu při operacích vestibulárních schwannomů, Neuro-ski, Harrachov 2003.

59. Vachata P, Bartoš R, Sameš M.: Přímý peroperační Doppler v cévní neurochirurgii, Neuroski, Harrachov 2003.

60. Sameš M, Vachata P, Vaněk P, Bartoš R.: Chirurgické přístupy k horní krční páteři C0-C2, X.postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové 2003.

61. Vachata P, Bartoš R, Sameš M.: Využití přímé peroperační dopplerometrie v cévní neurochirurgii, III. Neurosonologické dny, Ostrava 2003.

62. Bartoš R, Vachata P, Sameš M.: TCD vyšetření oftalmické periferie a STA při indikaci ECIC (STA-MCA) bypassu, III. Neurosonologické dny, Ostrava 2003.

63. Bartoš R,Vachata P, Sameš M.: Dopplerometric assesment of ophtalmic periphery in the indication of ECIC bypass, EANS European training course, Noordwijkerhout Netherlands 2003.

64. Sameš M, Vachata P, Bartoš R.: Dětská neuroonkologie.Pediatrický den. Cvikov. 2003.

65. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Petrovický P.: Transsylvijský přístup k mesiotemporální oblasti – laboratorní disekce, Pracovní dny České neurochirurgické společnosti 2003, Praha 2003.

66. Sušický P., Závorková M., Sameš M., Vachata P.: Rozsáhlý recidivující meningeom očnice. XI. výroční sjezd České oftalmologické společnosti s mezinárodní účastí a XIX. Celostátní seminář oftalmologické sekce ČAS, Hradec Králové 2003.

67. Sušický P, Sameš M, Vachata P, Zikmund L, Závorková M.: Rozsáhlý recidivující meningeom očnice. XIV. Ústecký oftalmologický den, Ústí nad Labem 2003.

68. Sameš M, Vachata P.: Management of vestibular schwannomas gr. IV., IXth Skull Base Surgery Congress,Prog Abs 15, Ústí nad Labem 2003.

69. Vachata P, Sameš M.: Systems for reporting results in vestibular schwannoma management, IXth Skull Base Surgery Congress,Prog Abs 16, Ústí nad Labem 2003.

70. Bartoš R, Sameš M, Vachata P.: Orbitopterional approach (Al-Mefty variation) – beneficial or unavailing?, IXth Skull Base Surgery Congress,Prog Abs 36, Ústí nad Labem 2003.

71. Vachata P, Sameš M.: Clinical anatomy of the facial nerve. Transtemporal approaches - Microanatomy and hands on workshop, Ústí nad Labem 2003.

72. Sameš M, Vachata P: Transtemporal approaches – step by step. Transtemporal approaches - Microanatomy and hands on workshop, Ústí nad Labem 2003.

73. Sameš M, Bartoš R, Vachata P, Červenka M, Jech R, Ceé J.: Funkční monitorace během operací intrinsických a extrinsických nádorů mozku u dětí, Cheb 2003.

74. Vachata P, Sameš M, Bartoš R.: Dětský hydrocephalus, Cheb 2003.

75. Vachata P, Sameš M.: Elektrofyziologický monitoring v chirurgii lební baze, 40. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů Armády České republiky, Měřín 2003.

76. Sameš M, Vachata P.: Chirurgická léčba vestibulárních schwannomů gr. IV., 40. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů Armády České republiky, Měřín 2003.

77. Vachata P, Bartoš R, Sameš M.: TCD a extra-intrakraniální bypass, II. Cerebrovaskulární seminář,Prog Abs 16, Litomyšl 2003.

78. Sameš M, Vachata P, Bartoš R:EC-IC bypass in the management of cerebral hemodynamic ischemia. 12th European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs OP-CVS-252, 2003.

79. Bartoš R, Vachata P, Sameš M: Dopplerometric assesment of ophtalmic periphery in the indication of EC-IC (STA-MCA) bypass. European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs P-CVS-286, 2003.

80. Vachata P, Bartoš R, Sameš M: Functional assesment of Extracranial-Intracranial bypass by the help of Transcranial Doppler Ultrasonography. European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs P-CVS-275, 2003.

81. Sameš M, Hunhej I, Vachata P, Bartoš R: Surgical treatment of cerebral ischemia. Xth Congress of Neurosurgical Academia of Brasil. Summerville, Brasil, 2003.

82. Sameš M, Hejčl A, Bartoš R, Vachata P:Surgical miniinvasive management ruptured ACOM aneurysms. Xth Congress of Neurosurgical Academia of Brasil. Summerville, Brasil, 2003.

83. Vachata P, Bartoš R, Sameš M.:TCD v peroperační a neurointenzivní péči. X. Žaludovy dny. Ústí nad Labem 2004.

84. Vachata P, Sameš M,, Bartoš R, Humhej I.: Shunt a karotická endarterektomie. 4. neurosonologické dny. Pelhřimov 2004.

85. Bartoš R, Sameš M, Vachata P.: Stav ophtalmické periferie po ECIC bypassu. 4. neurosonologické dny. Pelhřimov 2004.

86. Vachata P., Bartoš R, Sameš M:Transcranial Doppler and the diagnostic algoritm of the brain death. Neuroski, Harrachov, 2004.

87. Sameš M, Vachata P, Saur K: Neurofibromatosa 2, Pediatrický den, Cvikov 2004.

88. Vachata P, Sameš M.: Nové diagnostické a terapetické možnosti v dětské neurochirurgii, 11.Pediatrický den, Ústí nad Labem 2004.

89. Drnek I, Vachata P, Sameš M.: Atypický průběh pansinusitidy s orbitocellulitidou, 11. Pediatrický den, Ústí nad Labem 2004.

90. Vachata P, Sameš M.: Elektrofyziologie v chirurgii baze lební, 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí nad Labem 2004.

91. Sameš M, Vachata P, Sláma K, Karban J.: Rekonstrukce neuro a splanchnokrania – současný stav, 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí nad Labem 2004.

92. Sameš M, Vachata P, Sláma K.: Spektrum dekompresních a rekonstrukčních výkonů na faciálním nervu, 67. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Ústí nad Labem 2004.

93. Vachata P, Sameš M, Bartoš R, Humhej I.: Karotická mikroendarterektomie a shunt, XXXII. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Zlín 2004.

94. Sameš M, Hejčl A, Vachata P, , Bartoš R., Pavlov V., Derner M.: Výsledky chirurgického řešení mozkových aneuryzmat 1998-2003 (200 případů), současný management SAH v neurovaskulárním týmu MNUL. XXXII. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Zlín 2004.

95. Bartoš R, Sameš M, Vachata P.: Stav oftalmické kolateralizace po EC-IC bypasuu XXXII. Česko-slovenské neurovaskulární sympozium, Zlín 2004.

96. Vachata P, Sameš M.: Indikace chirurgické léčby u intracerebrálních hematomů. Cerebrovaskulární symposium. Litomyšl 2004.

97. Sameš M, Hejčl A, Vachata P, Bartoš R.: Současný management subarachnoidálního krvácení. Cerebrovaskulární symposium. Litomyšl 2004.

98. Vachata P, Sameš M.: Topografická anatomie a morfometrie subtemporálních přístupů. X. pracovní dny baze lební, Srní 2004.

99. Sameš M, Vachata P.: Paraseptální minimálně invazivní přístup u adenomů hypofýzy. X. pracovní dny baze lební, Srní 2004.

100. Vachata P, Sameš M.: Využití navigace v chirurgii baze lební. X. pracovní dny baze lební, Srní 2004.

101. Sameš M, Vachata P: Transtemporal approaches and indications for clinical practice. 3rd Central European Meeting. Ljubljana, Slovenia, Prog Abs O-05, 2004.

102. Vachata P, Sameš M.: The topographical anatomy of the anterolateral transtemporal approaches – the cadaver metric analysis. 4th International skull base congress. Sydney 2004.

101. Vachata P, Sameš M.: The high jugular bulb in lateral and posterolateral skull base surgery. 4th International skull base congress. Sydney 2004.

102. Sameš M, Vachata P.: Surgery of tumors of craniocervical junction . 4th International skull base congress. Sydney 2004.

103. Vachata P, Sameš M, Bartoš R, Vaněk P, Humhej I.: Regionální versus celková anestezie v karotické endarterektomii. Pracovní dny ČNCHS. Liberec 2004.

104. Ceé J, Vachata P, Sameš M: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí – první zkušenosti. Pracovní dny ČNCHS. Liberec 2004.

105. Sameš M, Hejčl A, Vachata P, Bartoš R, Pavlov V: Výsledky chirurgického řešení mozkových aneurysmat 1998-2003. Pracovní dny ČNCHS. Liberec 2004.

106. Sameš M, Vachata P.: Transtemporal approaches and indications. Pracovní dny ČNCHS. Liberec 2004.

107. Bartoš R, Sameš M, Vachata P.: Vyšetření ophtalmické periferie po EC-IC bypassu. Pracovní dny ČNCHS. Liberec 2004.

108. Vachata P, Sameš M, Kelbich P.: Včasná diagnostika purulentní neuroinfekce u neurochirurgických pacientů pomocí vyšetření mozkomíšního moku I.část (pohled neurochirurga), IV. den pro likvorologii a neuroimunologii, Praha 2004.

109. Kelbich P, Vachata P, Sameš M, Šimečková M, Chmelíková V, Hanuljaková E, Holubková A.: Včasná diagnostika purulentní neuroinfekce u neurochirurgických pacientů pomocí vyšetření mozkomíšního moku II. část, IV. den pro likvorologii a neuroimunologii, Praha 2004.

110. Vachata P, Sameš M.: Korelace možností identifikace vnitřního meatu při anterolaterálních transtemporálních přístupech. Kuncův memoriál 2005. Praha

111. Vachata P, Saur K, Sameš M.: Neuroendoskopie v dětské neurochirurgii. 12. Cvikovský pediatrický den. Cvikov 2005.

112. Ceé J, Bartoš R, Vachata P, Sameš M: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí. XVI. Neuromuskulární sympózium, Rožnov pod Radhoštěm, 2005.

113. Sameš M, Vachata P, Saur K: Endonasal miniinvasive approach for pituitary adenoma. Preolympic International Neurosurgical Winter Meeting, Sestriere, Italy. Abs Prog 7, 2005.

114. Vachata P., Pavlov V., Bartoš R., Humhej I., Cihlář F., Sameš M., Derner M.: Carotid embolus study (design a první výsledky projektu). V. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, 2005.

115. Bartoš R, Vachata P, Sameš M: Role MR a TCD v managementu akutní CEA. V. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, 2005.

116. Bartoš R., Vachata P., Sameš M., Cihlář F. : Cerebrovaskulární rezervní kapacita - TCD referenční studie. V. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, 2005.

117. Vachata P., Saur K., Sameš M. : Dopplerem navigovaná neuroendoskopie. V. Neurosonologické dny, Ústí nad Labem, 2005.

118. Vachata P, Sameš M: The High Jugular Bulb in Lateral and Posterolateral Skull Base Surgery. 7th European Skull Base Surgery Congress, Fulda, Germany , 2005.

119. Sameš M, Vachata P: Surgical Treatment of Tumors of Craniocervical Junction. 7th European Skull Base Surgery Congress, Fulda, Germany , 2005.

120. Sameš M, Hejčl A, Vachata P, Bartoš R, Pavlov V: Výsledky chirurgického řešení mozkových aneurysmat (200 případů) . Neuroradiologický kongres. Milovy 2005.

121. Vachata P, Sameš M, Kozák J, Sušický P: Současné možnosti chirurgického řešení tumorů orbity. XIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, Ústí nad Labem, 2005.

122. Vachata P, Sameš M: Middle fossa approach a lokalizace vnitřního meatu. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 2005.

123. Vachata P, Sameš M: Využití navigačních systémů v chirurgii lební baze. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 2005.

124. Vachata P, Sameš M: Naše zkušenosti s plastikami tvrdé pleny. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 2005.

125. Sameš M, Vachata P, Saur K: Endonasal miniinvasive approach for pituitary adenoma. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 2005.

126. Sameš M, Vachata P, Sláma K, Ceé J: Chirurgická léčba vestibulárních schwannomů. Vývoj výsledků a interdisciplinární spolupráce v letech 1961-2004. 68. kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, Brno, 2005.

127. Sameš M, Vachata P, Bartoš R: Elektrofyziologická monitorace v dětské neurochirurgii. Ústecký pediatrický den. Ústí nad Labem, 2005.

128. Vachata P, Sameš M, Saur K: Endoskopické techniky v dětské neurochirurgii, Ústecký pediatrický den. Ústí nad Labem, 2005.

129. Kelbich P, Vachata P, Sameš M, Machová H, Holubková A, Chmelíková V, Hanuljaková E: Úskalí diagnostiky purulentních neuroinfekcí u neurochirurgických pacientů. XIII. neuroimunologické a likvorologické dny, Praha, 2005.

130. Vachata P, Kelbich P, Sameš M: Úskalí diagnostiky purulentních neuroinfekcí u neurochirurgických pacientů – klinické kazuistiky. XIII. neuroimunologické a likvorologické dny, Praha, 2005.

131. Vachata P, Sameš M, Kozák J: Orbitální expanze a naše zkušenosti. Oftalmologická konference, Ústí nad Labem 2005.

132. Vachata P, Bartoš R, Humhej I,Sameš M: Diagnostické a léčebné možnosti ischemie mozku. 5. Chebská neurologická konference, Cheb, 2005.

133. Sameš M, Hejčl A, Vachata P, Bartoš R: Výsledky léčby mozkových aneuryzmat v neurovaskulárním centru MN v Ústí nad Labem v letech 1998-2005. 5. Chebská neurologická konference, Cheb, 2005.

134. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Jech R, Derner M, Vymazal J : Funkční mapování a navigace u operací mozkových tumorů. 5. Chebská neurologická konference, Cheb, 2005.

135. Sameš M, Vachata P, Saur K: Nové techniky v chirurgii lební baze a v oblasti rekonstrukcí faciálního nervu, nádory orbity. 5. Chebská neurologická konference, Cheb, 2005.

136. Kelbich P, Machová H, Vachata P, Tomaškovič M, Pajerek J, Kotalíková P: Význam urgentního vyšetření CSF pro včasnou diagnostiku neuroinfekcí. 5.den pro laboratorní aspekty likvorologie a neuroimunologie. Loučná pod Klínovcem, 2005.

137. Vachata P, Sameš M, Kelbich P: Stálá překvapení v likvorové diagnostice sekundárních purulentních neuroinfekcí u neurochirurgických pacientů I. část. 5.den pro laboratorní aspekty likvorologie a neuroimunologie. Loučná pod Klínovcem, 2005.

138. Kelbich P, Vachata P, Sameš M, Machová H, Tomaškovič M, Pajerek J: Stálá překvapení v likvorové diagnostice sekundárních purulrntních neuroinfekcí u neurochirurgických pacientů II. část. 5.den pro laboratorní aspekty likvorologie a neuroimunologie. Loučná pod Klínovcem, 2005.

139. Sameš M, Vachata P, Sláma K, Cee J: Chirurgická léčba vestibulárního schwannomu. Vývoj v letech 1969- 2004. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Praha, Prog Abs 3, 2005.

140. Sameš M, Vachata P, Saur K.: Direct transnasal miniinvasive approach for pituitary adenoma. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Praha, Prog Abs 3, 2005.

141. Vachata P, Sameš M, Kozák J: Naše zkušenosti s expanzemi očnice. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Praha, Prog Abs 10, 2005.

142. Vachata P, Sameš M: Frameless navigovaná biopsie tumorů mozku. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Praha, Prog Abs 28, 2005.

143. Sameš M., VachataP.: Surgical treatment of tumors of craniocervical junction. VI.výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 42, 2005.

144. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Šulc D, Pukyová J, Lysý M, Derner M.: Výsledky léčby nízkostupňového gliomu WHO grade II. XII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov 2005.

145. Bartoš R, Vachata P, Sameš M: Stav cerebrovaskulární rezevní kapcity po ECIC bypassu. Kuncův memoriál, Praha 2006

146. Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Stav cerebrovaskulární rezervní kapacity po konvenčním EC-IC bypassu – soubor 58 pacientů. 6.Neurosonologické dny. Olomouc. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 Supplementum 2: 60, 2006.

147. Vachata P., Humhej I., Pavlov V., Bartoš R., Sameš M., Derner M.: Prospektivní analýza akutních periprocedurálních CMP po karotické endarterektomii a stentingu pomocí DW MRI. XXXIV.Česko-slovenské neurovaskulární symposium s mezinárodní účastí, Zlín. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 Supplementum 2: 17, 2006.

148. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Výsledky po EC-IC bypassu pro hemodynamickou ischemii (soubor 58 pacientů z období 1998-2005). XXXIV.Česko-slovenské neurovaskulární symposium s mezinárodní účastí, Zlín. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 Supplementum 2: 17-18, 2006.

149. Sames M., Bartos R., Vachata P., Cihlar F., Hejcl A.: Cerebrovascular reserve capacity after ECIC bypass surgery-TCD study. 8th International Conference on XeCT and related CBF Techiques. Cambridge, UK, Prog Abs 58, 2006. Brit.J.Neurosurg Suppl, 2006

150. Bartos R., Vachata P., Sames M., Hejcl A.: State of ophtalmic collateralization after ECIC bypass. 8th International Conference on XeCT and related CBF Techiques. Cambridge, UK, Prog Abs 63, 2006. Brit.J.Neurosurg Suppl, 2006

151. Sameš M., Vlasák A., Saur K., Vachata P., Bartoš R.: Analýza předních diskektomií dle Caspara z let 1987-2005, soubor 883 pacientů. VII.kongres České spondylochirurgické společnosti a I.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti

Onemocnění páteře a míchy. Ostrava, Prog Abs IV/3, 2006.

152. Vachata P., Sameš M.: Přímá intratemporální anastomóza n.facialis. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 8, 2006.

153. Sameš M., Vachata P., Saur K.: Přední transtemporální přístup k nádorům petroklivální oblasti. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 14, 2006.

154. Sameš M., Vachata P., Ceé J., Bartoš R.: Bazální přístupy v chirurgii nádorů mozkového kmene. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 22, 2006

155. Vachata P., Sameš M., Kozák J.: Spektrum chirurgických přístupů při řešení tumorů orbity. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 30, 2006.

156. Sames M., Vachata P., Bartos R.: Surgical management of intradural lesions of the craniocervical junction. 4th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting. Budapest, Abs Prog O-23, 2006.

157. Bartos R., Sames M., Vachata P., Jech R., Vymazal J., Kasperek J.: Neuronavigation and functional mapping during diffuse LGG surgery. 4th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting. Budapest, Abs Prog O-23, 2006.

158. Sames M., Vachata P., Bartos R.: Surgical Treatment of the Craniocervical Junction Tumors. The 8th Asian Oceanian International Congress on Skull Base Surgery. Dubai, United Arab Emirates, Abs Prog 47, 2006.

159. Vachata P., Sameš M.: Naše zkušenosti s chirurgickým řešením zlomenin očnice. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 8, 2006.

160. Humhej I., Sameš M., Saur K., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P.: Výsledky regenerace nervus medianus a nervus ulnaris po distálním poranění ošetřeném mikrosuturou za období 20 let (1984 -2003). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 20, 2006.

161. Vachata P., Humhej I., Pavlov V., Bartoš R., Sameš M., Derner M.: Prospektivní analýza akutních periprocedurálních CMP po CEA a CAS pomocí DW MRI. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 30, 2006.

162. Sameš M., Vachata R., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F., Derner M.: Management of complications of the endovascular techniques and the neurovascular surgery. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 28, 2006.

163. Sameš M, Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass and cerebrovascular reserve capacity. 6th International Cerebrovascular Workshop. České Budějovice, 2006.

164. Cihlář F, Vachata P, Sameš M, Derner M: Transtemporální přístupy k postižení baze lební v CT obraze. Odborná schůze České neuroradiologické společenosti, Praha, 2006.

165. Vachata P, sameš M, Bolcha M: Chirurgické řešení roštěpových vad páteře. Ústecký pediatrický den, Ústí nad Labem, 2006.

166. Vachata P, Sameš M: Osteoblastomy C páteře (dlouhodobý outcome 4 pacientů). Spine days. Starý Smokovec, 2006

167. Vachata P, Saur K, Sameš M: Double navigated neuroendoscopy. Nové trendy v neurochirurgii, II. mezinárodní setkání neurochirurgů, Velké Bílovice, 2006.

168. Vachata P, Sameš M, Kozák J: Spektrum chirurgických přístupů při řešení tumorů orbity. Setkání vojenských otorhinolaryngologů armády ČR s mezioborovou účastí, Špindlerův Mlýn, 2006

169. Sameš M, Vachata P, Saur K, Budíková M: Přímý transnazální miniinvazivní přístup pro mikrochirurgickou resekci adenomů hypofýzy. : Setkání vojenských otorhinolaryngologů armády ČR s mezioborovou účastí, Špindlerův Mlýn, 2006.

170. Vachata P, Sameš M, Julišová I: Paragangliomy filum terminale. Kuncův memoriál, Praha, 2007.

171. Sameš M, Vachata P, Ceé J: Zachování sluchu u vestibulárního schwannomu gr. II po předchozích atakách hluchoty. Kuncův memoriál, Praha, 2007.

172. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Derner M, Cihlář F. Vývoj postradiační nekrózy na MRI. Kuncův memoriál, Praha, 2007.

173. Vachata P, Sameš M, Gerych P, Julišová I: Problematika léčby symptomatických meningeomů v těhotenství. Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti, Špindlerův Mlýn 2007.

174. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Jech R, Vymazal J: Navigace při operaci difúzního low grade gliomu. Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti, Špindlerův Mlýn 2007.

175. Sameš M, Vachata P, Sláma K, Cee J: Chirurgická léčba vestibulárního schwannomu (1969-2006). Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti, Špindlerův Mlýn 2007.

176. Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Saur K: Direct transnasal mini-invasive approach for pituitary tumors. 8th European Skull Base Society Congress, Prog Abs 129. Skull Base 17 (Suppl 1):40,2007.

177. Vachata P, Sameš M: Direct Intratemporal Facial Nerve Reconstruction. 8th European Skull Base Society Congress, Prog Abs 230. Skull Base 17 (Suppl 1):71,2007.

178. Vachata P, Sameš M, Petrovický P: Localization of Internal Auditory Canal in Anterolateral Transpetrosal Approaches – Cadaver and Radiological Analysis. 8th European Skull Base Society Congress, Prog Abs 273. Skull Base 17 (Suppl 1):86,2007.

179. Vachata P: Clinical and topographical anatomy of facial nerve. Transtemporal approaches, Prague, 2007

180. Vachata P, Sameš M, Cee J: Vestibular schwannoma gr. II – hearing preservation after two attacks of deafness. 5th International Conference on Vestibular Schwannoma and other CPA lesions. Barcelona, 2007.

181. Bartoš R, Vachata P, Sameš M, Cihlář F: Stav cerebrovaskulární reservní kapacity po ECIC bypassu. Soubor 2005-2006. Interim Congress, Tále, Slovakia, 2007

182. Vachata P, Bartoš R, Sameš M, Pavlov V: Akutní periprocedurální embolizace při řešení karotických stenos. Interim Congress, Tále, Slovakia, 2007

183. Sameš M, Vachata P, Bartoš R: Cerebrovascular reserve capacity after EC-IC bypass surgery. Second International Neurosurgical Winter Meeting. Zermatt, Switzerland, Prog Abs 11, 2007.

184. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Saur K: Přimý miniinvasivní přístup k adenomům hypofýzy. Nové trendy v neurochirurgii, III. mezinárodní setkání neurochirurgů, Velké Bílovice, 2007.

185. Ceé J, Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Kašperek J: Peroperační monitorace MEP a d-vlny za použití transkraniální elektrické stimulace u spinálních výkonů, naše zkušenosti. 54. společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno 2007.

186. Kašperek J, Vachata P, Sameš M, Nalos D: Timing chirurgického řešení poranění páteře. Křivánkovy dny. Pardubice 2007.

187. Vachata P, Pavlov V, Humhej I, Bartoš R, Sameš M, Hejčl A, Derner M, Cihlář F: CEA verus CAS z hlediska periprocedurální embolizace. 21. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha 2001.

188. Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Derner M: Výsledky po EC-IC bypassu pro hemodynamickou ischemii. 21. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha 2007.

189. Sameš M, Hejčl A, Bartoš R, Vachata P, Pavlov P, Derner M: Výsledky léčby mozkových aneuryzmat 1998-2007. 21. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha 2007.

190. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Jech R, Vymazal J: Přínos neuronavigace při operaci difúzního low grade gliomu. 21. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha 2007.

191. Hejčl A, Bolcha M, Vachata P, Bartoš R, Sameš M, Procházka J: Užití multimodální monitorace u pacientů se subarachnoideálním krvácením. 21. Český a Slovenský neurologický sjezd. Praha 2007.

192. Hejčl A., Bolcha M., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Užití multimodální monitorace u pacientů se subarachnoideálním krvácením a traumatem mozku. Neurovaskulární kongres, Ostrava, Prog Abs V40, 2008.

193. Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) - Present State of Peripheral Nerve Surgery and How to Achieve Further Improvement, Vienna, Austria, March 14-16, 2008, Prog Abs P02, 2008

194. Sameš M., Budíková M., Vachata P., Saur K., Bartoš R.: Přímý transnazální endoskopicky asistovaný přístup k adenomům hypofýzy. Kuncův memoriál 2008. Praha, Prog Abs 10, 2008.

195. Sameš M., Vachata P., Kozák J.: Remodelační kranioplastika u batolete. 15. Pediatrický den české pediatrické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem, Prog Abs 14, 2008.

196. Vachata P., Sames M.: Polymethylmethacrylate cranioplasty in lateral and posterolateral skull base approaches: long-term results of 107 cases. 19th Annual Meeting North American Skull Base Society. 5th International Skull Base Congress World Federation of Skull Base Societies. Vancouver, Canada, Prog Abs 153, 2008. Skull Base 18 (Suppl 1): 36, 2008.

197. Sames M., Vachata P., Bartos R., Radovnicky T.: Surgical treatment of the craniocervical junction tumors. 19th Annual Meeting North American Skull Base Society. 5th International Skull Base Congress World Federation of Skull Base Societies. Vancouver, Canada, Prog Abs 161, 2008. Skull Base 18 (Suppl 1): 38, 2008.

198. Bartoš R., Sameš M., Hejčl A., Bolcha M., Vachata P., Zolal A.: Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické stimulace při operacích nádorů mozku. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 9, 2008.

199. Ceé J., Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Elektrofyziologické peroperační monitorování u spinálních výkonů. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 11, 2008.

200. Zolal A., Bartoš R., Vachata P., Sameš M.: Traktografie založená na difuzních tenzorech kombinovaná se subkortikální stimulací - metoda precizní identifikace kortikospinálního traktu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 22, 2008.

201. Vachata P., Saur K., Sameš M.: Dvojitě navigovaná neuroendoskopie. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 40, 2008.

202. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F.: Extra-intradurální přístup v léčbě karoticko-oftalmických aneuryzmat (1998-2008). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 56, 2008.

203. Pavlov V., Derner M., Cihlář F., Langová R, Sameš M., Humhej I., Vachata P, Bartoš R, Sauer M, Jerie T: Analýza endovaskulárního léčení karotických stenóz (241 pacientů). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 65, 2008.

204. Sameš M., Derner M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R.: Změny na perfuzním CT po konvenčním EC-IC bypassu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 69, 2008.

205. Vachata P., Sameš M.: Vesibular schwannoma gr II – hearing preservation. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 90 poster, 2008.

206. Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Vachata P., Bartoš R., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – prospektivní studie 1389 pacientů. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 100, 2008.

207. Vachata P., Sameš M.: Dlouhodobé výsledky PMMA kranioplastiky u laterálních a posterolaterálních transtemporálních přístupů, soubor 107 pacientů. 12. pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 1/3, 2008.

208. Vachata P., Sameš M.: Schwannom n.abducens. 12. pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 3/7, 2008.

209. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Bazální přístupy u nádorů mozkového kmene. 12.pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 4/2, 2008.

210. Sameš M., Vachata P.: Zachování sluchu u vestibulárních schwannomů. 12. pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 4/3, 2008.

211. Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) – Eurohand 2008 – FESSH XIIIth Congress + EFSHT IXth Congress, Lausanne, Switzerland, June 19-21, 2008, Abs : J of Hand Surg, Vol. 33E, Supplement 1, p. 51.

212. Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Vachata P., Bartoš R., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Results of surgical treatment for the carpal tunnel syndrome: a prospective study with 1389 patients - Eurohand 2008 – FESSH XIIIth Congress + EFSHT IXth Congress, Lausanne, Switzerland, June 19-21, 2008, Abs : J of Hand Surg, Vol. 33E, Supplement 1, p. 159-160.

213. Procházka J, Kelbich P, Hejčl A, Vachata P: Zánětlivé reakce po subarachnoideálním krvácení z pohledu urgentní likvorologie. 9. Anesteziologické dny Na Homolce, Praha 2008, Abs Suppl ISSN 1803-179X.

214. Kelbich P, Procházka J, Vachat P, Hejčl A, Chmelíková V, Kelbichová V: Úvod do problematiky diagnostiky zánětlivých postižení CNSu neurochirurgických pacientů. 8.dny pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie. Loučná pood Klínovcem 2008.

215. Procházka J, Kelbich P, Hejčl A, Vachata P: Likvorové obrazy při zánětlivých postiženích CNS v souvislosti se subarachnoideálním krvácením. 8.dny pro laboratorní a klinické aspekty likvorologie a neuroimunologie. Loučná pood Klínovcem 2008.

216. Vachata P: Transcranial Doppler – the basics and the pitfalls. ECHO workshop – ultrazvuk v intenzivní péči. XIV. Žaludovy dny. Ústí nad Labem, 2009.

217. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Direct transnasal mininvasive approach for pituitary adenoma. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 165 Skull Base Supl, 2009.

218. Vachata P., Sameš M.: Abducens nerve schwannoma case report and review of the literature. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 205 Skull Base Supl., 2009.

219. Vachata P., Sameš M.: Polymethylmethacrylate cranioplasty in lateral and posterolateral skull base approaches – long term results of of 107 cases. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 211 Skull Base Supl, 2009.

220. Procházka J, Kelbich P, Hejčl A, Vachata P: Cerebrospinal fluid changes in inflamatory affection after subarachnoidal haemorhage , 22nd congress of ESICM, Vídeň 2009

221. Sameš M, Vachata P, Bartoš R, Pavlov V, Derner M: Chirurgie baze lební - transtemporální přístup. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Štiřín 2009, Abs Cesk Slov Neurol N 2009, 72/105 (suppl 1) 45-46.

222. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F., Derener M.: Extraintradural approach in the management of carotic-opthalmic aneurysms. The 3rd International Winter Congress. Keynote Lecture. Utah, USA, 2009.

223. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Radovnický T.: Management of craniocevical junction tumors. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 212, 2009.

224. Sameš M., Vachata P., Kozák J.: Rekonstrukce splanchnokrania a neurokrania. Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy – live surgery a multioborový seminář. Ústí nad Labem, 2009.

225. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Hejčl A., Pavlov V., Cihlář F.: PICA aneurysm and giant MCA aneurysms. 5th Meeting of the Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC). Bojnice, Slovakia, Prg Abs 17, 2009.

226. Sameš M., Vachata P., Hejčl A., Bartoš R., Cihlář F., Pavlov V.: Chirurgická léčba aneuryzmat s využitím přístupů na bazi lební - indikace, limitace. XVII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 19, 2010.

227. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V.: Microneurosurgical management of giant MCA aneuryms. Joint Meeting 2010 of the German Society of Neurosurgery with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies. Garmisch-Partenkirchen, Prog Abs Fr 03.02, 2010.

228. Vachata P., Sameš M.: Přehled operačních přístupů a následných požadavků a limitací pro rehabilitaci z hlediska použitých technik operace. 10. Ústecká rehabilitační konference Diagnostika a terapie bolestí dolních zad, Ústí nad Labem 2010.

229. Sameš M, Bartoš R, Vachata P: Navigace v oblasti baze lební, Nové technologie v ORL včetně roboticky asistované chirurgie, Ústí nad Labem 2010.

230. Vachata P, Sameš M: Resekce rozsáhlého tumoru kalvy a baze s náhradou 3D implantátem v jedné době, Live surgery II, Ústí nad Labem 2010

231. Sameš M., Vachata P., Sláma K., Cee J.: Chirurgická léčba vestibulárního schwannomu. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Ostrava, Prog Abs. 1, 2010

232. Vachata P., Sameš M.: Spheno-orbitální meningeomy. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Ostrava, Prog Abs. 8, 2010

233. Vachata P., Bolcha M., Radovnický T., Hejčl A.: Meningocele manque – případ akutní deteriorace po operaci intrinsického tumoru CC junkce. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Ostrava, Prog Abs. 25, 2010

234. Hejčl A., Cihlář F., Pavlov V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Intraarterial administration of milrinone for vasospasm after subarachnoid hemorhage. International Neurovascular and Skull Base Workshop, Prague, Prog Abs 11, 2010

235. Vachata P.: Clinical anatomy of facial nerve. Skull base Microanatomy and Hands-On Dissection Course, Transtemporal approaches, Prague, 2010

236. Ceé J., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Sameš M. Elektrofyziologická peroperační monitorace hlavových nervů, motorické a sluchové dráhy u výkonů v oblasti zadní jámy lební. Pracovní dny lební baze, Praha, Prog Abs 18, 2010

237. Vachata P., Petrovický P., Sameš M.: Temporal bone variations and anomalies. Pracovní dny lební baze, Praha, Prog Abs 20, 2010

238. Sameš M., Vachata P., Provazníková E., Radovnický T., Ceé J.: Vestibulární schwannom 1968-2009. Pracovní dny lební baze, Praha, Prog Abs 21, 2010

239. Vachata P., Sameš M.: Přední transartikulární stabilizace C1/2 – první zkušenosti. IV. Slovensko-český spondylochirurgický kongres, Štrbské Pleso, 2010

240. Vachata P., Malucelli A.: Aneurysmatická kostní cysta C/Th přechodu řešená dvoupatrovou spondylektomií a 360° stabilizací. IV. Slovensko-český spondylochirurgický kongres, Štrbské Pleso, 2010

241. Orlický M., Sameš M., Bartoš R., Hejčl A., Vachata P.: Akutní symptomatická okluze vnitřní karotidy – indikace a možnosti intervence, review. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(Suppl 2): 35

242. Sameš M., Vachata P., Hejčl A., Bartoš R., Cihlář F., Pavlov V.: Chirurgická léčba mozkových aneurysmat s využitím přístupů na lební bazi. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(Suppl 2): 61

243. Hejčl A., Cihlář F., Pavlov V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Intraarteriánlí aplikace spazmolytik u pacientů s vazospasmy po subarachnoidálním krvácení. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(Suppl 2): 61-2

244. Zolal A., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Sameš M.: Použití DTI obrazů kortikospinální dráhy při operacích – korelace s elektrofyziologií a klinické výsledky. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(Suppl 2): 64

245. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Hejčl A., Zolal A., Malucelli A., Radovnický T.: Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(Suppl 2): 64

246. Vachata P., Sameš M., Kozák J., Zikmund L.: Současné možnosti chiruirgické terapie parézy lícního nervu. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106(Suppl 2): 66

247. Vachata P.: Hemostáza v neurochirurgii. XV. Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 2011

248. Vachata P.: Clinical anatomy of the facial nerve. Skull base Microanatomy and Hands-On Dissection Course, Transtemporal approaches and ECIC bypass, Prague, 2011

249. Vachata P.: Evaluation of CVRC – selection of candidates for ECIC bypass surgery. Skull base Microanatomy and Hands-On Dissection Course, Transtemporal approaches and ECIC bypass, Prague, 2011

250. Vachata P., Pavlov V., Cihlář F.: Naše první zkušenosti s cementem Vertecem V+ v terapii osteoporotických zlomenin hrudní a bederní páteře. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Frymburk, Prog Abs 115, 2011

251. Hejčl A., Cihlář F., Pavlov V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Intraarteriální aplikace spazmolytik u pacientů s vazospasmy po subarachnoidálním krvácení.

Životopis

nahoru