Doc. MUDr. Robert Bartoš Ph.D.

Sekundární lékař neurochirurgické kliniky.

13,5 roku praxe v rámci neurochirurgického oddělení/kliniky UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v neurotraumatologii, neuroonkologii, vaskulární neurochirurgii, spondyloneurochirugii, neurochirurgii periferních nervů a dětské neurochirurgii.

Doc. MUDr. Robert Bartoš Ph.D.

Dosažené vzdělání

1992-1998
2.LF UK, Praha

5/2001
atestace I. stupně v oboru chirurgie

7/2003 – 10/2009
postgraduální studium oboru Neurovědy 1.LF UK školitel: prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc.
konzultant: doc. MUDr. Martin Sameš, CSc., doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

2004
EANS Board ( písemná zkouška)

5/2006
atestace II. stupně v oboru neurochirurgie

10/2009
obhajoba dizertační práce v oboru Neurovědy, titul Ph.D.

Znalost cizích jazyků

anglický, německý

Klinická práce

13,5 roku praxe v rámci neurochirurgického oddělení/kliniky UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem v neurotraumatologii, neuroonkologii, vaskulární neurochirurgii, spondyloneurochirugii, neurochirurgii periferních nervů a dětské neurochirurgii;

Subspecializace

 • neuroonkologie
 • cévní neurochirurgie

Spolupráce s neurologickou klinikou Thomayerovy FN (epileptologie), onkologií FN Bulovka (neuroonkologie)

Kurzy, stáže

 • Postgraduální kurz České neurochirurgické společnosti, Hradec Králové, 1999-2004.
 • Transcranial Doppler DWL, Rakousko, 2000.
 • Neurosurgical Microvascular Workshop, 11/2000, České Budějovice.
 • EANS Course 2001 - 2004.
 • Kurz navigované neurochirurgie, 2002, Praha.
 • Výukový kurz duplexní a transkraniální neurosonografie ČR 2002 - 2005.
 • M.G.Yasargil Neurosurgical Workshop, Finsko 2002.
 • Latest local therapies for gliomas, EANS Course, Německo 2003.
 • Atkinson Morleys Hospital London: awake surgery 2002.
 • Epileptochirurgické centrum Bonn : extraoperative mapping 2005.
 • Anatomie mozkových drah – laboratorní disekce, 2010, Zurich.
 • Yeditepe University, Istanbul 2010.

Ocenění

 • Cena Rudolfa Petra (NCH klinika Hradec Králové) za nejlepší odborný článek 2006 (do 35ti let)
 • 1. cena časopisu Cesk Slov Neurol N za nejlepší článek 2009
 • EANS Course Resident Lecture (Holandsko 2003, Polsko 2004)

Účast na studiích, grantech

 • ALK01-140: Alkermes: Neoadjuvantní terapie multiformního glioblastomu 1998-99
 • S.T.I.C.H.:Surgical Trial in Intracerebral Haemorage 1999–2002
 • Grant IGA MZČR NR/7823-3 (2004-2006) Srovnání výsledků funkční magnetické resonance a elektrické stimulace (B)
 • Grant IGA MZČR (2005-2009) Detekce a hodnocení cerebrální hypoperfúze pomocí magnetické resonance (B)
 • Grant IGA MZČR (stále probíhá) Lokalizace mozkových drah pomocí DTI

Spoluautorství monografie

 • Sameš M. a kol.: Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. Maxdorf 2005.

Seznam vlastních publikací 

 1. Bartoš R, Hejčl A, Zolal A, Malucelli A, Sameš M, Petrovický P. Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(1): 30–37.
 2. Bartoš R, Malucelli A, Provazníková E, Radovnický T, Zolal A, Hejčl A, Sameš M. Zadní interhemisferický prekuneální/transspleniální přístup k intrinsickým mozkovým lézím. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/ 108(3): 354–358.
 3. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Petrovický P, Orlický M, Sameš M. Klinické využití funkční magnetické rezonance (fMRI) při operacích mozkových nádorů v primární motorické oblasti. Neurologie pro praxi 1/2014.
 4. Bartoš R, Třebický F, Malucelli A, Hejčl A, Sameš M, Zárubová J, Hořínek D, Peter R. Volumetrické vyhodnocení efektu následné onkologické léčby (radioterapie a chemoterapie) při inoperabilní progresi či významném reziduu nízkostupňového gliomu. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(2): 216-222.
 5. Bartoš R, Radovnický T, Orlický M, Bejšovec D, Prokšová J, Sameš M. Kombinovaný paramediánní supracerebellární-transtentoriální a miniinvazivní suboccipitální přístup při resekci gliomu celé délky mediobazální temporální oblasti: anatomická studie, technické poznámky a kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(3): 353-358.
 6. Bartoš R, Malucelli A, Radovnický T, Hejčl A, Ceé J, Bartoš P, Sameš M. Volumetrické hodnocení reskability gliomů inzuly. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(5): 568-575
 7. Bartoš R, Malucelli A, Bartoš P, Adámek D, Zárubová J, Sameš M. Ovlivnění výsledku traktografie pyramidové dráhy volbou oblasti zájmu trasování – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(3): 354-358.
 8. * Bartoš R, Němcová V, Radovnický T, Sejkorová A, Malucelli A, Orlický M, Třebický F, Sameš M. Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí. Minimonografie. Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112(2): 354-358.
 9. * Bartoš R, Bejšovec D, Malucelli A, Prokšová J, Lodin J, Čapek Š, Sameš M. “Awake“ resekce gliomu v poloze pacienta v polosedě (semisitting) – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 12/2016 přijato do tisku
 10. Bartoš R, Sameš M, Julišová I, Derner M, Hladíková M. Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní studie 37 pacientů. Cesk Slov Neurol N, 2003; 66/99(5): 355-60
 11. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Červenka M, Jech R, Vymazal J, Derner M. Výsledky a tolerance „awake“ resekcí mozkových tumorů. Cesk Slov Neurol N 2005; 68/101(1): 39-45
 12. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Cihlář F, Hejčl A, Sameš M. Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pro ruku pomocí fMRI. Cesk Slov Neurol N 2006; 69/102(3): 189-194
 13. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Jech R, Vymazal J, Petrovický P. Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova technika) při operacích nádorů mozku. Neurologie pro praxi, 2/2007.
 14. Bartoš R, Ceé J, Zolal A, Hejčl A, Bolcha M, Prokšová J, Sameš M. Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difúzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře – alternativa „awake kraniotomie“. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(6): 718-721
 15. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Petrovický P, Vachata P, Hejčl A, Zolal A, Sameš M. Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation: A comparative study. Acta Neurochir 2009; 151/9: 1071-1080 IF 1,634
 16. Bartoš R, Sameš M, Zolal A, Radovnický T, Hejčl A, Vachata P, Cihlář F, Bejšovec D, Petrovický P. Resekce insulárních gliomů – volumetrické hodnocení radikality. Cesk Slov Neurol N 2009; 72/105(6):534-541
 17. Bartoš R, Vachata P, Hejčl A, Zolal A, Malucelli A, Radovnický T, Posltová M, Cihlář F, Derner M, Sameš M. Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(3):292-298.
 18. Bartoš R, Hejčl A, Zolal A, Malucelli A, Sameš M, Petrovický P. Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry. Cesk Slov Neurol N (přijato 11/2011)
 19. Bartoš R, Malucelli A, Provazníková E, Radovnický T, Zolal A, Hejčl A, Sameš M. Zadní interhemisferický prekuneální/transspleniální přístup k intrinsickým mozkovým lézím. Cesk Slov Neurol N (přijato k recenzi 12/2011)
 20. Třebický F, Kubeš J, Bartoš R, Malucelli A, Sameš M, Navrátil M, Vondráček V, Medková S, Mašek M, Zárubová J. Léčba nízkostupňového gliomu supratentoriální oblasti mozku po neurochirurgické subtotální resekci s projevy objemového up-gradingu. Klinická onkologie (odesláno k recenzi 12/2011)
 21. Bartoš R, Julišová I, Sameš M. Primární maligní lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Cesk Slov Neurol N 2000; 63/96, (6).
 22. Bartoš R, Vymazal J, Sameš M. Mikrovaskulární dekomprese n. IX. a X. při léčbě esenciální hypertenze. Cesk Slov Neurol N 2001; 64/97(2).
 23. Bartoš R, Sameš M. Efekt přední intramuskulární transpozice při léčbě syndromu kubitálního kanálu. Retrospektivní studie 84 pacientů. Cesk Slov Neurol N 2002; 65/98 (2).

Členství ve společnostech

 • ČLS JEP, Česká neurochirurgická společnost, Česká spondylochirurgická společnost, CENS,
 • EANS a WFNS (kolektivně)

Životopis

nahoru