Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Přednosta neurochirurgické kliniky

Od promoce v roce 1988 zaměstnán na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 1991 atestace I.stupně v oboru chirurgie, 1996 atestace II.stupně v oboru neurochirurgie. Od 1.1.1997 zástupce primáře neurochirurgického oddělení, 1.11.1997 jmenován primářem. V roce 2000 obhajoba kandidátské disertační práce na téma Regenerace periferních nervů po poranění, 2006 habilitační práce Mikrochirurgické přístupy v chirurgii.

Prof. MUDr. Martin Sameš CSc.

Aktuální verze životopisu

Vzhledem k obsáhlosti životopisu si dovolujeme touto cestou přiložit aktuální životopis pana profesora Martina Sameše na tomto odkaze ve formě PDF, který je aktuální ke dni 14.07. 2023

Životopis níže na této stránce byl aktuální ke dni 30.10.2018. Věříme, že to ulehčí přehlednost, a že obsáhlý životopis v PDF formě bude lepším médiem.

 

Vzdělání

1978-1982 gymnázium, 1982-1988 Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy Praha, jeden rok pomocná vědecká síla v Anatomickém ústavu  FVL UK Praha, 2 roky demonstrátor na Ústavu lékařské chemie FVL UK, 2 roky pomocná vědecká síla ortopedického oddělení FN Motol, 1.místo na Fakultní olympiádě FN Motol 1988 v oboru chirurgie, v roce 1988 reprezentace fakulty na mezinárodním sympóziu, 1985-1988 volontér na neurochirurgickém oddělení  FN Motol Praha

 

Profesionální pozice

Od promoce v roce 1988 zaměstnán na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 1991  atestace  I.stupně v oboru chirurgie, 1996 atestace II.stupně  v oboru neurochirurgie. Na neurochirurgickém oddělení zaměstnán nejprve jako mladší sekundář, později starší sekundář, od 1.1.1997 zástupce primáře neurochirurgického oddělení,  od 1.11.1997 jmenován primářem neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem. V roce 2000 obhajoba kandidátské disertační práce na téma Regenerace periferních nervů po poranění, 2006 habilitační práce Mikrochirurgické přístupy v chirurgii baze lební, 20.6.2012 jmenován profesorem Univerzity Karlovy v Praze.

 

Speciální kurzy  

Evropský kurz EANS ( European Asociation of Neurosurgical Societies ) -

Izrael, Belgie, Turecko, Rakousko, Dánsko          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1992-1996

IX. mezinárodní kurz WFNS ( World Federation of Neurosurgical Societies ) - Německo  . . . . 1994

Midas Rex Institute Texas Workshop -  Los Angeles, USA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1995

Spine Course- Spine System Evolution, Barcelona, Španělsko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1998

16th International Course on Clinical Neurosurgery (WFNS), Německo  . . . . . . . . . . . . . . . .      1998

AO ASIF Comprehensive Spine Course, Davos,  Švýcarsko   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1998

Transtemporal Skull Base Course, Raleigh, USA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1999

Fukushima Skull Base Course, Japan    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        1999

Anspach Temporal Bone Dissection   Workshop, Hawaii, USA   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2000                

Advanced techniques in image guided surgery course, Innsbruck,, Rakousko  . . . . . . . . . . . . .    2001

Fourth International Skull Base Dissection Course, Marseille, Francie               . . . . . . . . . .       2002

Live Demonstration Course of Microneurosurgery of Prof.Yasargil, Helsinki, Finsko   . . . . . .   2002

Bryan Cervical Disc System, Bordeaux, Francie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         2002      

Advanced Anterior and Posterior Treatment of Cervical Diseases, Ga-Pa, Německo    . . . . . . .  2003

Advanced Aneurysm Treatment Symposium, Oxford, UK   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2004

Advanced Techniques in Image Guided Surgery, Marseille, Francie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2008

Endoscopic Skull Base Approaches Practical Course, Vancouver, Kanada  . . . . . . . . . . . . . . .    2008

International Neuroradiology Neurosurgery Course (LINNC), Paris, Francie . . . . . . . . . . . . .     2009

Endoscopic Endonasal  Skull Base Surgery Workshop, Rotterdam, Holandsko . . . . . . . . . . . .    2009

Course on the use of Microdialysis in Intensive Care and Surgery, Embassy of Sweden, Praha   2009

Live International Neuroradiology Neurosurgery Course, Istanbul, Turecko . . . . . . . . . . . . . .     2010

Live International Neuroradiology Neurosurgery Course (LINNC), Paris, Francie . . . . . . . . .     2011

Temporal bone and anastomosis workshop, INERF and Duke University, USA  . . . . . . . . . .      2012

AOSpine Masters Symposium-Primary tumors and metastatic disease   . . . . . . . . . . . . . . . . .      2013

Live International Neuroradiology Neurosurgery Course (LINNC), Paris, Francie . . . . . . . . .     2014

Comprehensive Hands-On Course of Endoscopic Skull Base Surgery, Ostrava . . . . . . . . . . . .    2015

 

Studijní pobyty a stáže na univerzitních  neurochirurgických pracovištích

University Hospital Vienna, Rakousko                                        07/1991

Karl-Franz University Graz, Rakousko                                        02/1992

University Hospital Utrecht, Nizozemí                                        08/1992              

BNI St.Joseph´s  Hospital, Phoenix, USA                                    08/1993

USC Los Angeles, USA                                                                08/1995

UCSF San Francisco, USA                                                           09/1995

GWU Washington, USA                                                               08/1996

Columbia-Presbyterian MC, New York City, USA                      08/1998

Mount Sinai Medical Center, New York City, USA                     08/1998

Hitachi, Koriyama, Fukushima, Nagasaki, Tokyo – Japonsko     11/1999

Mount Sinai Medical Center, New York City, USA                     07/2000

Kushiro, Abashiri, Saga, Tokyo, Nagasaki – Japonsko                11/2001

Atkinson Morley Hospital , London, UK                                      01/2002

Philipps-University, Marburg, Německo                                       07/2005

Friedrich-Wilhelms University, Bonn, Německo                          12/2005                                                                                                                        

Atsuchi Surgical Learning Center, Kagoshima, Japan                  05/2015

 

Pedagogická činnost

Postgraduální předatestační výuka chirurgů, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem   . . .   1992-trvá

Externí pedagog oboru neurověd 3.LF UK Praha   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1995-1998

Výuka na Vyšší zdravotnické škole  v Ústí nad Labem    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1998-trvá

Výuka na Fakultě zdravotnických studií Univerzity JEPurkyně Ústí n.L.  . . . . . . . . . . . . . .    2005-trvá                                  

Lektor IPVZ Praha   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1999

Výuka ne urochirurgie na 2.Lékařské fakultě University Karlovy Praha   . . . . . . . . . . . . . . .    2000-trvá

Člen zkušební komise Státní rigorózní zkoušky chirurgie 2.LF UK Praha   . . . . . . . . . . . . . .  2000-trvá

Školitel DSPB (Doktoské studijní programy v biomedicíně – neurovědy)   . . . . . . . . . . . . . .  2009

Člen zkušební komise pro atestační zkoušku v oboru neurochirurgie  . . . . . . . . . . . . . . . . .     2010-trvá

 

Vedení doktorandů

MUDr. P.Vachata, 2000 – 2009   absolvent

MUDr. R. Bartoš, 2005 – 2009    absolvent

MUDr. A. Zolal, 2009 – 2012      absolvent

MUDr. T. Radovnický,  2011-2018 absolvent

MUDr. M. Orlický, 2011 - 2017 absolvent

MUDr. Š.  Čapek, 2013

 

Klinická práce

Neurochirurgické oddělení MN v Ústí nad Labem se věnuje oboru v celé šíři s vyjímkou stereotaktických výkonů. Hlavními okruhy jsou  neurotraumatologie, neuroonkologie,  neurovaskulární problematika, neurochirurgie páteře. První oblastí mého zájmu byla problematika poranění periferních nervů. Z výsledků klinického výzkumu vzešly programy experimentální práce. Celý projekt byl úspěšné řešen v rámci grantu IGA MZ ČR 308/3.  Na problematiku periferních nervů navazuje program výzkumu hlavových nervů, autor vytvořil experimentální projekt pro výzkum regenerace nervus vagus spolu s Universitou  George Washingtona, Washington,  USA.

Další pěstovanou klinickou  problematikou jsou degenerativní onemocnění krční páteře, výsledkem je několik prezentací na mezinárodní úrovni, publikace prvního uceleného souboru mikrodiskektomií Casparovou technikou v naší zemi (1996) a později aplikace první umělého disku Bryan ve střední a východní Evropě (2003). 

V neuroonkologické problematice patří k nosným programům problematika gliomů mozku. Na retrospektivním  souboru našeho oddělení byla u nás prokázána významnost radikality chirurgického výkonu. V roce 1998 bylo naše pracoviště zařazeno do prospektivní euro-americké studie ALK01-040 pro výzkum chemoterapie u glioblastomu multiforme. Od roku 2002 provádíme awake výkony u pacientů s nádory lokalizovanými v řečovém centru a v centrální oblasti. Výzkum v oblasti gliomů mozku byl v letech 2004-2006 formulován v grantu IGA MZ ČR  NR 7823-3/2004 Srovnání výsledků elektrické kortikální stimulace a funkční magnetické rezonance. Dalším grantovým  projektem je zobrazování mozkových drah pomocí DTI – traktorgrafie a využití této modality MRI v navigaci při operaci v eloquentních oblastech.

Do spektra klinické práce patří problematika likvorodynamická, naše pracoviště zavedlo měření resorbční kapacity likvoru pomocí lumbálního infúzního testu, zkušenosti s měřením a zkratovými operacemi byly opakovaně publikovány.  Celý likvorodynamický projekt byl úspěšně řešen v grantu IGA MZ ČR NF6072-3 v letech 2000-2002, modelování biofluidiky pokračovalo v projektu grantu GAČR 106/03/0958, v letech 2013-2015 v projektu IGA MZ ČR NT/14 448-3/2013   Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem.

Po vybudování anatomické mikrodisekční laboratoře baze lební jsme zpracovali transtemporální přístupy k patologiím lební baze a publikovali v monografii pro evropské kurzy na toto téma. Po teoretickém a laboratorním zvládnutí jsme tyto přístupy aplikovali v klinické praxi u zlomenin pyramidy s poraněním n.facialis, u maligních nádorů pyramidy a u celého spektra benigních tumorů (vestibulárních a trigeminálních  schwannomů, meningiomů). Celý projekt byl řešen za podpory grantu IGA MZ ČR NF 6456-3/ 2001-2003. Pracoviště vytvořilo mezioborový tým pro centrum chirurgie baze lební a faciálního nervu. Mezinárodní  uznání odborných publikací a kurzů vyvrcholilo pořádáním mezinárodního   kongresu International Neurovascular and Skull Base Workshop Prague 2010.

 

Počet operačních výkonů

4831 (31.12.2017)

 

 

Experimentální práce

Laboratornímu výzkumu se věnujeme od roku 1991, ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK Praha (doc.R.Druga, DrSc.) a Ústavem fyziologie a klinické fyziologie (prof. R.Rokyta, DrSc.) byl v roce 1994 úspěšně řešen grant IGA MZ ČR 308/3 Regenerace po poranění periferních nervů, experimentální a klinický projekt byl v roce 2000 uzavřen kandidátskou disertační  prací. Od roku 1999 rozvíjíme mikroanatomickou disekční laboratoř pro chirurgii baze lební ve spolupráci s Anatomickým ústavem 1. LF UK Praha (Prof. Petrovický, DrSc). Výzkumný program transtemporálních mikrochirurgických přístupů byl podpořen grantem IGA MZ ČR NF/6456-3 na roky 2001-2003. Laboratoř se stala zázemím pro organizování mezinárodních anatomických disekčních workshopů, od roku 2009 s certifikátem Skull Base Surgery Committee WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies) – Education Center Class „A“.

 

Granty

Grant IGA MZ ČR 308/3   Regenerace periferních nervů po poranění  ( spoluřešitel )  . . . . . .  1992-1994

Grant IGA MZ ČR  NF/6072-3  Lumbální infúzní test a transkraniální Doppler v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. .       2000-2002

Grant IGA MZ ČR NF 6456-3/2001 Mikrochirurgie transtemporálních přístupů      . . . . . . . .   2001-2003

Grant GAČR 106/03/0958 Kraniospinální biofluidika CSF   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2003-2005

Grant IGA MZ ČR  NR 7823-3/2004 Srovnání výsledků elektrické kortikální stimulace a funkční magnetické rezonance  . . . . . . . .       2004-2006

Grant MZ ČR NR 8851-4/2006 Vnitřní prostředí mozku neurotraumatologicky nemocných.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-2009   

Grant MZ ČR NR 8849-4/2006 Detekce a hodnocení cerebrální hypoperfúze pomocí magnetické rezonance   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2006-2009

Grant MZ ČR NS 10478-3/2009 Použití zobrazení difuzních tenzorů v předoperačním plánování a intraoperační neuronavigaci   . . .    2009-2011

Grant MZ ČR NT 13 883-4/ 2012    Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .     2012- 2015

Grant IGA MZ ČR NT/14 448-3/2013   Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2013-2015

Grant AZV 17-32872A   Korelace modelace hemodynamických parametrů s histologickými změnami stěny mozkových aneuryzmat  . .     2017-2020

 

Mezinárodní klinické studie a zkušenost s GCP

STICH (Surgical Trial on Intracerebral Hemorrhage, intracerebrální hematomy), Alkermes (gliomy mozku), CRASH (kraniocerebrální poranění), Consciousness 3 (vazospasmy po SAH u koilovaných výdutí), ACT IV (resekce gliomů EGFRvIII pozitivní)

 

Členství v redakčních radách odborných časopisů

Člen redakční rady časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Člen výkonné redakční rady časopisu Rozhledy v Chirurgii

Advisory Board Journal of Neurological Surgery

Editorial Board Acta Neurochirurgica

 

Ceny a vyznamenání

 • Ocenění redakce časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie za práci „Chirurgické řešení degenerativních onemocnění krční páteře předním přístupem“ v roce 1996.
 •  Cena odborné společnosti ČNCHS ČLS JEP za rok 2006 pro učebnici pro lékařské fakulty M.Sameš a kol.: Neurochirurgie (Maxdorf).
 • Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2012
 • OSOBNOST ÚSTECKÉHO KRAJE ROKU 2016
 • Cena odborné společnosti ČNCHS ČLS JEP za rok 2016 pro monografii Vachata P., Sameš M.: Lícní nerv (MF).

 

Organizace kongresů

 1. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ústí nad Labem 1998 – organizátor
 2. Onemocnění páteře, Kongres České spondylochirurgické společnosti, Ústí nad Labem  2003 - organizátor
 3. International Skull Base Microanatomy Hans-On Dissecton Course, Ústí nad Labem, 2003 – garant a organizátor
 4. Pracovní dny chirurgie baze lební, Ústí nad Labem, 2003 - organizátor
 5. International Skull Base Microanatomy Hans-On Dissection Course, Prague 2007 - organizátor
 6. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Ústí nad Labem 2008 – organizátor
 7. I. Live surgery - multioborový seminář využití aloplastických materiálů v rekonstrukční chirurgii. Ústí nad Labem, 2009 – garant, organizátor
 8. International Neurovascular and Skull Base Congess, Praha 2010 - organizátor
 9. International Skull Base Microanatomy Hans-On Dissection Course, Prague 2010 - organizátor
 10. XIII. Pracovní dny chirurgie baze lební, Praha 2010 - organizátor
 11. II. Live surgery – multioborový seminář využití aloplastických materiálů v rekonstrukční chirurgii. Ústí nad Labem, 2010 – garant, organizátor
 12. Professor  Fukushima Live Surgery, Ústí nad Labem, 2011 – organizátor
 13. Vascular and Skull Base Microanatomy Hands-On Dissection Course  Prague 2011. Transtemporal approaches and ECIC bypass. Praha 2011 – organizátor
 14. White matter dissection technique and DTI fiber tracking. Microanatomy Hands-On Dissection Course, Prague 2012. – organizátor
 15. Transtemporal approaches and ECIC bypass. Vascular and Skull Base Microanatomy Hands-On Dissection Course, Prague 2012 – organizátor.
 16. 7th Central European Neurosurgical Society Meeting joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons (USA), Prague, June 13-15, 2012 – Scientific Secretary.
 17. Congress Neurological Surgeons 2012 Annual Meeting, Chicago, USA October 6-10, 2012 – international partner and guest CENS society
 18. 1st Prague Multimodal Monitoring Workshop. Embassy of Sweeden in Prague, 13.6.2013.
 • Neurochirurgická klinika MN spoluorganizátor
 1. Professor Bertalanffy Brain Stem Live Microsurgery – mezinárodní interaktivní workshop, Ústí nad Labem 26-28.11.2013
 2. Osteoporotické zlomeniny páteře – diagnostika a terapie, 25.11.2014, Ústí nad Labem
 3. Professor Tanikawa ECIC Bypass Live Surgery, Professor Fukushima Skull Base Live Surgery - mezinárodní interaktivní workshop, Ústí nad Labem 12.6.2015.
 4. Transtemporal Approaches and Intensive EC-IC Bypass Course. Hands-On Dissection Course 2015, Ústí nad Labem 12.-13.6.2015.
 5. XIII. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, 4.- 6.10.2015
 6. XVI. pracovní dny chirurgie baze lební. Špindlerův Mlýn, 24.-26.11.2016
 7. 7th International Neurosurgical Winter Congress. Innsbruck - Seefeld, Rakousko. 11. - 14.1.2017 - prezident kongresu
 8. Mezioborové sympozium u příležitosti vydání monografie.  Vachata P., Sameš M.: Lícní nerv. Hotel NH Prague City, Praha. 23.2.2017 - garant odborného programu
 9. Kurz chirurgie periferních nervů ČNCHS a ČSCHR ČLS JEP. Ústí nad Labem, 14.-15.6.2018.
 10. Transtemporal Approaches and Intensive EC-IC Bypass Course. Hands-On Dissection Course. SBSC-WFNS, Vascular section EANS. 2018, Ústí nad Labem 23.-24.9.2018.
 11. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgiké společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Univerzita J.E.Purkyně, 25.-27.9.2018.

 

 

Členství ve společnostech

 

Prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP (2014-2018)

Prezident Pracovní skupiny lební baze České republiky (od 11/2016-5/2018)

Místopředseda České neurochirurgické společnosti ČLS JEP (2018-trvá)

 

Člen WFNS Skull Base Surgery Committee (WFNS Education Center Class A)

Congress of Neurological Surgeons (CNS) – International Vista membership

Academia Eurasiana Neurochirurgica - memebership

 

Člen Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity J.E.Purkyně

Předseda Vědecké rady Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Předseda Grantové komise K.Z. a.s.

Člen Vědecké rady Aesculap Academia

Člen Vědecké rady 3. lékařské fakulty UK Praha

 

Člen výboru a sekretář Central European Neurosurgical Society (CENS)

Individuální členství v European Association of Neurosurgical Societies (EANS) - člen Ethical Committee , Vascular Section, UEMS

Individuální členství v European Skull Base Society (ESBS)

Česká společnost pro neurovědy

 

 

Publikace

 

 1. Sameš M., Beneš V.ml.: Výsledky poranění periferních nervů. Rozhl. Chir. 72:347-351,1993.
 2. Sameš M., Beneš V.ml.: Perspektivy regenerace periferního nervu. Review. Čs.Fyziol. 43:105-110,1994.
 3. Beneš V.ml., Sameš M.: Regenerace periferního nervu po poranění. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR Z 308/3, 1994.
 4. Sameš M., Beneš V.ml.: Mikrochirurgická technika při poranění periferních nervů. I.Klinická studie. Acta Chir.orthop.Traum.Cech.62:232-235,1995.
 5. Sameš M., Blahoš J.ml., Rokyta R., Beneš Vml.: Mikrochirurgická technika při poranění periferních nervů. II. Experimetální studie ( Srovnání mikrosutury s technikou lepení koagulem plazmy u nervus ischiadicus králíka ) Acta Chir.Ortop.Cech.62: 236-238,1995.
 6. Sameš M., Urbánková E., Hackel M., Mohapl M., Beneš V.ml.:  Chirurgické řešení degenerativních onemocnění krční páteře předním přístupem. Čes. a Slov.Neurol.Neurochir. 59/92:326-331,1996. (IF 0,029)
 7. Sameš M., Sláma K., Beneš V.ml.: Transkraniální resekce osteomu ethmoidálních sklípků a orbity u dítěte. Kazuistika a review literatury. Otorinolaryngol.(Prague)45:218-223, 1996.
 8. Sameš M., Beneš V.Jr..: Surgical approach to the rabbit sciatic nerve. Technical note. Acta Chirurgiae Plasticae 39:65-67,1997.
 9. Sameš M., Blahoš J.ml., Rokyta R., Beneš V.Jr.: Comparison of microsurgical suture with fibrin glue connection of the sciatic nerve in rabbits. Physiol.Res. 46: 303-306,1997. (IF 0,807)
 10. Sameš M., Beneš V.ml.: Vliv radikality resekce na přežití u nemocných s multiformním glioblastomem. Čes. a Slov.Neurol.Neurochir. 61/94:83-89,1998. (IF 0,029)

11. Sameš M.: Vývoj chirurgie periferních nervů . Review. Rozhl.Chir 77:110-116, 1998.

12. Procházka J, Lapáčková A, Sameš M: Základy primární péče o neurointenzivního pacienta. Anest.Neodkl.Péče 10:25-28, 1999.

13. Vachata P., Sameš M.: Epidurální hematom novorozence. Kasuistika a přehled literatury. Čes.-slov.Pediatr. 55(5): 305-308, 2000.

14. Vaněk P., Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus - vzácná pozdní komplikace rentgen-kontrastního vyšetření páteře. Čas.Lék.čes. 139/16: 508-511, 2000.

15. Vaněk P., Sameš M.: Dlouhodobý efekt chirurgické terapie syndromu karpálního kanálu (retrospektivní studie 1990-1998, 831 operací). Čes. a Slov.Neurol.Neurochir., 63/96(6):412-417, 2000.. (IF 0,059)

16. Sameš M.: Regenerace periferních nervů po poranění. Kandidátská disertační práce, 1999.

17. Bartoš R., Julišová I., Sameš M.: Primární lymfomy mozku: Přehled literatury a vlastní zkušenosti. Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 63/96(6): 385-390, 2000. (IF 0,059)

18. Bartoš R., Vymazal J., Sameš M.: Mikrovaskulární dekomprese n.IX. a n.X. při léčbě esenciální hypertenze. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 64/97(2): 95-99, 2001. (IF 0,041)

19. Přibáň V., Sameš M.: Elective Carotid Microendarterectomy under Regional Anaesthesia. Proceedings 12th World Congress of Neurosurgery, Sydney, Australia, 2001. Eds: G.McCulloch, P.Reilly, p.685-689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

20. Beneš V. Jr., Sameš M., Mohapl M.: Anterior approach for vertebral artery occlusion in a rabbit. Sborník lékařský 102(4): 479-484, 2001.

21. Bartoš R., Sameš M.: Výsledky léčby syndromu kubitálního kanálu pomocí přední intramuskulární transpozice. Retrospektivní studie 1990-1999, 86 pacientů. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 65/98(2):110-114, 2002. (IF 0,052)

22. Vaněk P., Sameš M.: Onemocnění syndromem normotenzního hydrocefalu - význam lumbálního infuzního testu pro diagnostiku a efekt zkratové operace. Analýza souboru 1992-1999. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 65/98(4):256-263, 2002. (IF 0,052)

23. Vachata P., Sameš M.: Posterolaterální transkondylární přístup do oblasti foramen magnum. Čes. a slov.Neurol.Neurochir.65/98(4):250-255, 2002. (IF 0,052)

24. Vachata P., Sameš M.:  Topografické vztahy vnitřního zvukovodu. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 51 (4): 231-235, 2002.

25. Sameš M., Vaněk P.: Lumbální infúzní test a transkraniální Doppler v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR NF/6072-3, 2002.

26. Vachata P., Sameš M.: Anatomické a klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu. Otorinolaryng a Foniat (Prague) 52 (1): 10-13, 2003.

27. Vaněk P. Sameš M.: Lumbální infuzní test a transkraniální dopplerometrie v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Prospektivně hodnocená sestava pacientů 2000-2002. Čas.Lék.čes. 141 (9): 545-550, 2003.

28. Sameš M., Vachata P.: Historie a současnost chirurgie baze lební. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 66/99 (5): 315-322, 2003. (IF 0,047)

29. Bartoš R., Sameš M., Julišová I., Derner M., Hladíková M.: Supratentoriální gliom WHO grade II. Retrospektivní analýza 37 pacientů operovaných v letech 1990-1999. Čes. a slov.Neurol.Neurochir. 66/99(5):355-360, 2003. (IF 0,047)

30. Saur K., Bartoš R., Sameš M.: Výsledky reinervace periferních nervů ošetřených mikrochirurgickou technikou v letech 1996-1998. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechosl., 71: 297-302,  2004.

31. Vachata P., Julišová I., Sameš M., Bartoš R.: Paragangliom filum terminale. Čes.a slov.Neurol.Neurochir., 67/100(4): 283-287, 2004. (IF 0,037)

32. Sameš M, Vachata P.: Mikrochirurgie transtemporálních přístupů k patologiím lební baze. Závěrečná zpráva. Grant  IGA MZ ČR  NF/6456-3, 2004.

33. Sames M., Vachta P., Bartoš R.: EC-IC bypas in the management of cerebral hemodynamic ischemia. In: Watanabe K.: Developments in Neuroscience, ISSN 0531-5131, Elsevier, 2004, p.309-312.

34. Vaněk P., Sameš M: Přední přístup při řešení traumat subaxiální krční páteře (sestava 75 pacientů). Rozhl.chir.83(3): 113-117, 2004.

35. Saur K., Vaněk P., Julišová I., Sameš M.: Intramuskulární glomus tumor. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 67/100(6):456-459, 2004. (IF 0,037)

36. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Červenka M., Jech R., Vymazal J., Derener M.: Výsledky a tolerance „awake“ resekcí mozkových nádorů. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 68/101(1): 39-45, 2005. (IF 0,070)

37. Vachata P., Sameš M., Cee J., Bartoš R.: Peroperační elektromyografická monitorace v chirurgii baze lební. Otorinolaryng. a Foniatr./Prague/, 54 (1): 3-9, 2005.

38. Sameš M., Vachata P., Saur K., Budíková M: Přímý transnazální miniinvazivní přístup pro mikrochirurgickou resekci adenomů hypofýzy. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 68/101(5):337-341, 2005. (IF 0,070)

39. Vaněk P., Saur K., Sameš M.: Využití navigačních systémů během operací páteře. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 68/101(5): 298-302, 2005. (IF 0,070)

40. Mendelow AD. et al.: Early surgery versus initial conservative treatment in patients with spontaneous supratentorial intracerebral haematomas in the International Surgical Trial in Intracerebral Haemorrhage (STICH): a randomised trial Lancet, 365: 387-97, 2005. (IF 25,88)

41. Sameš M., Vachata P.: Přední transpetrózní přístup k nádorům petroklivální oblasti: chirurgická technika a srovnání s retrosigmoideálním (RISA) přístupem.  Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 (4): 296-301, 2006. (IF 0,045)

42. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Cihlář F., Hejčl A., Sameš M.: Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pro ruku pomocí fMRI. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102(3): 189-194, 2006. (IF 0,045)

43. Cihlář F., Pavlov V., Sameš M., Derner M, Hejčl A., Bartoš R.: MDCTA a MRA v diagnostice zdroje subarachnoidálního krvácení. Česká radiologie 60(3): 149-156, 2006. 

44. Ceé J., Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Vaněk P., Kašperek J., Čelakovský P.: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí za užití transkraniální elektrické stimulace – naše první klinické zkušenosti. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 (5): 365-380, 2006. (IF 0,045)

45. Sameš M., Bartoš R.: Srovnání výsledků elektrické kortikální stimulace a funkční magnetické rezonance.  Závěrečná zpráva. Grant IGA MZ ČR  NR 7823-3/2004, 2006.

46. Hejčl A., Bartoš R., Humhej I., Bolcha M., Bejšovec D., Procházka J., Sameš M.: Dekompresivní kraniektomie v léčbě posttraumatického edému mozku a přínos nových monitorovacích metod. Čas.Lék.Čes. 146 (4): 307-313, 2007.

47. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Jech R., Vymazal J., Petrovický P.: Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova technika) při operacích nádorů mozku. Neurologie pro praxi 2: 118-121, 2007.

48. Saur K., Sameš M.: Výsledky ošetření zlomenin zubu čepovce přímou osteosyntézou jediným axiálním šroubem. Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechosl. 75(1): 48-51, 2008.

 1. Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Nováková M., Derner M.: Použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů. Cesk Slov Neurol N, 71/104 (3): 352-357, 2008. (IF 0,319)

50. Radovnický T., Sameš M.: Cerebelární mutizmus po resekci meduloblastomu u dítěte-kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 71/104(4): 483-486, 2008. (IF 0,319)

51. Bartoš R., Ceé J., Zolal A., Hejčl A., Bolcha M., Prokšová J., Sameš M.: Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difuzního oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře – alternativa „awake kraniotomie“ – kazuistika. Cesk Slov Neurol N  71/104(6): 718-721, 2008. (IF 0,319)

52.  Vachata P., Sameš M.: Abducens nerve schwannoma mimicking intrinsic brainstem tumor. Acta Neurochir 151(10): 1281-1287, 2009. (IF 1,040)

53. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Petrovický P., Vachata P., Hejčl A., Zolal A., Sameš M.: Validity of primary motor area localization with fMRI versus electric cortical stimulation: A comparative study. Acta Neurochir 151(9): 1071-1080, 2009. (IF 1,040)

54. Bartoš R., Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Hejčl A., Vachata P., Cihlář F., Bejšovec D., Petrovický P.: Resekce inzulárních gliomů – volumetrické měření radikality. Cesk Slov Neurol N, 72/105(6): 534-541, 2009. (IF 0,246)

55. Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Derner M.: Použití metod magnetické rezonance pro posouzení cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 323-330,  2009. (IF 0,246)

56. Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Zolal A., Cihlář F., Derner M., Pavlov V.: Hodnocení cebrovaskálární rezervní kapacity po EC-IC bypassu pomocí TCD. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 359-363, 2009. (IF 0,246)

57. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M.: Multimodální monitorování mozku u pacientů s těžkým kraniocerebrálním traumatem a subarachnoidálním krvácením v neurointenzivní péči. Cesk Slov Neurol N, 72/105(4): 383-387, 2009. (IF 0,246)

58. Vachata P., Petrovický P., Bartoš R., Sameš M.: Ageneze, aplazie a hypoplazie arteria carotis interna. Cesk Slov Neurol N, 72/105(5): 470-474, 2009. (IF 0,246)

59. Zolal A., Sameš M., Vachata P., Bartoš P., Nováková M., Kopáček R., Derner M.: Použití BOLD efektu při vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity. Cesk Slov Neurol N, 72/105(5): 476-480, 2009. (IF 0,246)

60. Hejčl A., Sameš M.: Mikrodialýza v neurochirurgii. Cesk Slov Neurol N, 72/105(6): 511-517, 2009. (IF 0,246)

61. Sameš M., Hejčl A.: Vnitřní prostředí mozku neurotraumatologicky nemocných. Závěrečná zpráva. Grant MZ ČR NR 8851-4/2006, 2009.

62. Sameš M., Zolal A.: Detekce a hodnocení cerebrální hypoperfúze pomocí magnetické rezonance. Grant MZ ČR NR 8849-4/2006, 2009.

63.  Sameš M., Vachata P.: Complete Hearing Restoration in Vestibular Schwannoma with Repeated Sudden Hearing Loss. Cesk Slov Neurol N, 73/106(3): 299-302, 2010. (IF 0,246)

64. Vachata P., Petrovický P., Sameš M.: An anatomical and radiological study of the high jugular bulb on high-resolution CT scans and alckohol-fixed skull bases of adults.  J Clin Neurosci, 17(4): 473-478, 2010.  (IF 1.190)      

65. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Multimodální monitorování v intenzivní péči u těžkých neurotraumat. Přehledový článek. Anest.intenziv.Med, 21(2): 104-111,  2010.

66. Sameš M., Radovnický T., Zolal A, Nováková M., Derner M., Vachata P., Bartoš R.:  Změny na perfuzní počítačové tomografii po konvenčním extra-intrakraniálním bypassu. Cesk Slov Neurol N, 73/106(3): 267-273, 2010. (IF 0,246)

67. Zolal A., Vachata P., Hejčl A., Malucelli A., Bartoš R., Sameš M.: Identification of the large descending tracts using diffusion tensor imaging in Chiari III malformation. Child´s Nervous System, 26(7): 867-870, 2010.  (IF  1,314)

68. Humhej I., Sameš M.: Syndrom útlaku ulnárního nervu v oblasti lokte-přehled operačních technik a srovnání jejich výsledků. Cesk Slov Neurol N, 73/106(5): 510-516, 2010. (IF 0,246)

69. Sameš M., Provazníková E., Cihlář F., Bejšovec D., Bartoš R., Hejčl A., Humhej I., Vachata P.: Peroperační monitorace aktivovaného koagulačního času při karotické endarterektomii. Cesk Slov Neurol N, 74/107(3 ): 325-329, 2011. (IF 0,246)

70. Bar M., Mikulik R., Skoloudik D., Czerny D., Lipina R., Sames M., et al.: Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized in the Czech Republic after guideline publication. J Neurol 258(9): 1689-1694, 2011. (IF 2,594) Epub 2011 Mar 24

71. Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Zolal A., Malucelli A., Radovnický T., Posltová M., Cihlář F., Derner M., Sameš M.: Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II. Cesk Slov Neurol N, 74/107(3): 292-298, 2011. (IF 0,393)

72. Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P. et al.: Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (1.část: Úvod do problematiky). Klin Biochem Metab, 19/40 (4): 223-228, 2011.

73. Sameš M., Orlický M., Vachata P.,Hejčl A.: P Com-P1 aneurysm formation in patient with bilateral internal carotid occlusion. J Neurol Surg A, 73: 59-61, 2012.  (IF 0,634)

74. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Elevated intracranial pressure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe TBI. J Neurol Surg A, 73: 10-17, 2012. (IF 0,634)

75. Zolal A., Sames M., Burian M., Novakova M., Malucelli A., Hejcl A., Bartos R., Vachata P., Derner M.: The effect of gadolinium based contrast agent on diffusion tensor imaging. Eur J Radiol , 81(8): 1877-1882, 2012.  2011.  (IF 2,941)

76. Bartoš R., Hejčl A., Zolal A., Malucelli A., Sameš M., Petrovický P. : Laboratorní disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisféry. Cesk Slov neurol N, 75/108(1): 30-37, 2012 (IF 0,393)

77. Bolcha M., Bartoš R., Mrázková L., Julišová I., Sameš M.: A dorsal neurenteric cyst of the craniocervical junction. Cesk Slov Neurol N, 75/108(3): 363-367, 2012.  (IF 0,393)

78. Zolal A., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Nováková M., Derner M., Sameš M.: The Use of DTI Images of the Corticospinal Tract in Intrinsic Brain Tumor Surgery - A comparison with Direct Subcortical Stimulation. Neurosurgery, 71(2): 331-340, 2012. (IF 3,298)

79. Zolal A., Bartoš R., Hejčl A., Nováková M., Sameš M.: Anatomy of the supraventricular portion of the pyramidal tract. Acta Neurochir (Wien), 154(6): 1097-1104, 2012. (IF 1,329)

80. Hejčl A., Radovnický T., Sameš M.: Naše zkušenosti s laterálním supraorbiálním přístupem při operacích mozkových aneuryzmat. Cesk Slov Neurol N, 75/108(2): 203-207, 2012. (IF 0,393)

81. Hejčl A., Bartoš R., Zolal A., Malucelli A., Sameš M., Petrovický P. : Laboratorní preparace drah z mediálního pohledu na mozkovou hemisféru. Cesk Slov Neurol N, 76(6): 707-713, 2012. (IF 0,246)

82.  Bartoš R., Malucelli A., Provazníková E., Radovnický T., Zolal A., Hejčl A., Sameš M.: Zadní interhemisferický prekuneální/transspleniální přístup k intrinsickým mozkovým lézím. Cesk Slov Neurol N, 75/108(3): 354-358, 2012. (IF 0,246)

83. Třebický F., Kubeš J., Bartoš R., Malucelli A., Sameš M. et al.: Léčba nízkostupňového gliomu supratentoriální oblasti mozku po neurochirurgické subtotální resekci s projevy objemového up-gradingu. Klin Onkol, 25(4): 294-298, 2012.

84. Kelbich P., Procházka J., Sameš M., Hejčl A., Vachata P. et al.: Principy a zvláštnosti neurochirurgické a neurointenzivistické likvorologie (2.část: Kazuistika). Klin Biochem Metab, 20/41 (1):11-16, 2012.

85. Hejčl A.,  Bartoš R., Zolal A., Malucelli A.,  Sameš M.,  Petrovický P.:  Laboratorní preparace drah z mediálního pohledu na mozkovou hemisféru . Cesk Slov Neurol N 75/108 (6): 707-713, 2012.

86. Wagnerova D., Herynek V., Malucelli A., Dezortova M., Vymazal J., Urgosik D., Syrucek M., Jiru F., Skoch A., Bartos R., Sames M., Hajek M.: Quantitative MR paging and spectroscopy of brain tumors: a step forvard? Eur Radiol, 22(11): 2307-2311, 2012   (IF 3,594)

 

2013

87. Zolal A, Hejcl A, Malucelli A, Novakova M, Vachata P, Bartos R, Derner M, Sames M.: Distant white matter diffusion changes caused by tumor growth. J Neuroradiol 40(2): 71-80, 2013.  (IF 1.203)

88. Vachata P., Malucelli A., Radovnický T., Zolal A., Sameš M. : Aneurysmal bone cyst of the cervicothoracic junction in an adult treated by two-level spondylectomy. Acta Neurochir, submitted.

89. Hejčl A., Kelbich P., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Pruthova J., Sameš M.: Význam a možnosti vyšetřování metabolism mozku pomocí mikrodialýzy v neurointenzivní péči. Klin Biochem Metab, 21(42): 13-20, 2013.

90. Sameš M., Vachata P., Zolal A., Radovnický T., Ceé J., Cihlář F. Chirurgie baze lební. Minimonografie.  Cesk Slov Neurol N 76/109(4): 402-424, 2013. (IF 0,366)

91. Radovnický T., Nováková M., Derner M., Vachata P., Sameš M. : Současné možnosti využití magnetické rezonance v diagnostice normotenzního hydrocefalu. Cesk Slov Neurol N 76/109(5): 584-591, 2013.  (IF 0,366)

92. Radovnický T., Vachata P., Sameš M.:  Telemetrický monitoring intrakraniálního tlaku v dia­gnostice hydrocefalu a nitrolební hypertenze. Cesk Slov Neurol N, 76/109(6): 723-727, 2013. (IF 0,366)

93. Čapek Š., Škvor J., Neubertová E., Sameš M.: Mikrochirurgická léčba symptomatických pineálních cyst. Cesk Slov Neurol N 77/110(1): 90-95, 2014.

94. Bartoš R., Třebický F., Malucelli A., Hejčl A., Zárubová J, Hořínek D., Sameš M.: Volumetrické hodnocení efektu následné onkologické léčby při inoperabilní progresi či reziduu nízkostupňového gliomu. Cesk Slov Neurol N 77/110(2): 216-222,  2014.  (IF 0,366)

95. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Petrovický P., Orlický M., Sameš M.: Klinické využití funkční magnetické resonance (fMRI) při operacích mozkových nádorů v primární motorické oblasti. Neurologie pro praxi 15(1): 11-15, 2014.

96. Kelbich P., Hejčl A., Krulichová I.S., Procházka J., Hanuljakova E., Peruthová J., Koudelková M., Sameš M., Krejsek J.: Coefficient of energy balance, a new parameter for basic investigation of the cerebrospinal fluid. Clin Chem Lab Med, 52(7): 1009-1017, 2014. (IF 3,009)

97. Bartoš R., Radovnický T., Orlický M., Bejšovec D., Prošková J., Sameš M.: Kombinovaný paramediální supracerebellární-transtentoriální a miniinvazivní suboccipitální přístup při resekci gliomů celé délky mediobazální temporální oblasti: anatomická studie, technické poznámky a kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 77/110(3): 353-358,  2014. (IF 0,366)

98. Hejčl A., Jendelová P., Sameš M., Syková E.: Experimentální a klinické aplikace mezenchymálních kmenových buněk u míšního poranění. Cesk Slov Neurol N, 77/ 110(5): 560-567, 2014.  (IF 0,366)

99. Bartoš R., Malucelli A., Radovnický T., Hejčl A., Ceé J., Bartoš P., Sameš M.: Volumetrické hodnocení resekability gliomů. Cesk Slov Neurol N, 77/110(5): 568-575, 2014. (IF 0,366)

100. Vlasak A, Horinek D, Sames M: Radiographic changes after anterior cervical discectomy and their clinical impact. Acta Neurochir, 156(11): 2153-4, 2014. (IF 1,55)

101. Orlický M, Vachata P, Bartoš R, Waldauf P., Sameš M.: A selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy: prospective MR DW monitoring of embolization in a group of 754 patients. J Neurol Surg A, 76: 89-92, 2015. (IF 0,493)

102. Orlický M., Sameš M., Hejčl A., Vachata P.: Carotid-opthalmic aneurysms - Our results and treatment strategy. British Journal of Neurosurgery, 29(2): 237-242, 2015. (IF 0,96)

103. Herynek V, Wagnerová D, Malucelli A, Vymazal J, Sameš M, Hájek M.: Changes in the basal ganglia in patients with a brain tumour. Are they caused by excessive iron deposition? Oncology Letters, 9(1): 43-46, 2015. (IF 0,3)

104. Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí a mladistvých. Čes-slov Pediat 2015; 70 (1): 20-28.

105. Hoza D., Vlasák A., Hořínek D., Sameš M., Alfieri A.: DTI-MRI biomarkers in the search for normal pressure hydrocefalus aetiology: a review. Neurosurg Rev, 38(2): 239-44, 2015.  (IF 2,176)

106. Orlický M., Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Skrat karotických endarterektomií zvyšuje riziko ischemického iktu. Cesk Slov Neurol N, 78/111(2): 163-166, 2015. (IF 0,17)

107. Bartoš R., Malucelli A., Bartoš P., Adámek D., Zárubová J., Sameš M.: Ovlivnění výsledku traktografie pyramidové dráhy volbou oblasti zájmu trasování -kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 78/111(3): 354-358, 2015. (IF 0,17)

108. Provazníková E., Orlický M., Sameš M., Syková E. Využití kmenových buněk v léčbě ischemických cévních mozkových příhod . Neurologie pro praxi, in press

109. Hejčl A., Jendelová P., Syková E., Sameš M.: Experimentální léčba poranění míchy. Cesk Slov Neurol N, 78/111(4): 377-392, 2015. (IF 0,17)

110. Orlicky M., Vachata P. Sames M.: Results of early endarterectomies after transient ischaemic attack. Cesk Slov Neurol N, 78/111(5): 550-554, 2015. (IF 0,17)

111. Vachata P., Zikmund L., Kozák J., Cihlář F., Šulc D., Sameš M.: Nádory očnice. Minimonografie. Cesk Slov Neurol N, 78/111(6): 1-22, 2015. (IF 0, 17)

112. Hejčl A., Švihlová H., Radovnický T., Sejkorová A., Adámek D., Hron J., Málek J., Sameš M.: Computational fluid dynamics of a fatal anterior communicating artery aneurysm rupture – case report. Submitted Acta Neurochir

2016

113. Radovnicky T., Adamek D., Derner M., Sames M.: Fractional anisotropy in patients with disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus. Acta Neurochir. 158(8): 1495-1500, 2016.

114. Radovnický T., Sameš M.: Patofyziologie, klasifikace a funkční testy u normotenzního hydrocefalu. Neurol. propraxi, 17(4): 218-223.

115. Černý V., Sameš M., Radovnický T., Vojtíšek P.: Adenosinem indukovaná zástava oběhu v průběhu operace mozkové tepenné výdutě-první zkušenost. Anest intenziv Med, 27(1): 13-16, 2016.

116. Sejkorová A., Cihlář F., Hejčl A., Lodin J., Vachata P., Sameš M.: Microsurgery and endovascular treatment of posterior inferior cerebellar artery aneurysms. Neurosurg Rev, 39(1): 159-168, 2016.  (IF 2,176)

117. Bartoš B., Němcová V., Radovnický T., Sejkorová A., Malucelli A., Orlický M., Třebický F., Sameš M.: Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí. Minimonografie. Cesk Slov Neurol N, 79/112(2): 131-147, 2016.

118.  Sejkorová A., Dennis K.D., Švihlová H., Petr O., Lanzino G., Hejčl A., Dragomir-Daescu D.: Hemodynamic changes in a middle cerebral artery aneurysmat follow up times before and after its rupture:a case report and a review of literature. Neurosurg Rev, 2016. (IF 2,166)

119. Petr O., Sejkorová A., Bradáč O., Brinjikji W., Lanzino G.: Safety and efficacy of treatment strategies for PICA aneurysms: a systematic review and meta-analysis. Acta Neurochir, 2016.

120. Kelbich P, Hejčl A, Procházka J, Sameš M, Krejsek J. Comment on the study 'Cerebrospinal fluid lactate: measurement of an adult reference interval' by Sally D Slack, Paul Turley, Victoria Allgar and Ian B Holbrook. Ann Clin Biochem. 2016 Jan;53(Pt 1):180-1. (IF 2014/2015 2,335).

121. Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: The Masaryk Hospital Extracranial – Intracranial Bypass Study. Neurosurg Rev, 40(1): 53-57, 2017. (IF 2,176)

122. Zítek H., Sumerauer D., Zámečník J., Vachata P., Sameš M., Puchmajerová A.: Dva případy atypického teratoidního rhabdoidního tumoru CNS a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N, 80/113(5):605–607. (IF 0,209)

123. Hejčl A., Vondráková K., Kelbich P., Sameš M., Tsenov G., Kačer P.: Model cerebrálních vazospazmů a metabolomické mapování. Chem. listy 111: 56-61, 2017. (IF 0.279)

124. Hejčl A., Cihlář F., Smolka V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Cihlář J., Sameš M.: Chemical angioplasty with spasmolytics for vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Acta Neurochir, 159(4): 713-720, 2017. (IF 1,118)

125. Sejkorova A., Petr O., Mulino M., Cihlář J., Hejčl A., Thomé C., Sameš M., Lanzino G.: Management of posterior inferior cerebellar artery aneurysms: What factors play the most important role in outcome? Acta Neurochir, 159 (3): 549-558, 2017. (IF 1,881)

126. Bartoš R., Bejšovec D., Malucelli A., Prokšová J., Lodin J., Čapek Š., Sameš M.: "Awake" resekce gliomu v poloze pacienta v polosedě-kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 80/1123(2): 220-223.

127. Radovnický T., Sameš M.: Zobrazení difuzních tenzorů u pacientů s idiopatickým normotenzním hydrocefalem. Cesk Slov Neurol N,  80/113(3): 328-331, 2017.

128.  Hejčl A., Švihlová A., Sejkorová A., Radovnický T., Adámek D., Hron J., Daescu D., Málek J., Sameš M.: Computational fluid dynamics of a fatal ruptured anterior communicating artery aneurysm - case report. , J Neurol Surg A, 78:610-616, 2017. (IF 0,723)

129. Sejkorová A, Dennis KD, Švihlová H, Petr O, Lanzino G, Hejčl A, Dragomir-Daescu D. Hemodynamic changes in a middle cerebral artery aneurysm at follow-up times before and after its rupture: a case report and a review of the literature. Neurosurg Rev. 2017 Apr;40(2):329-338. (IF 2015/2016 2,166)

130. Kelbich P, Hejčl A, Staněk I, Svítilová E, Hanuljaková E, Sameš M. Principles of the Cytological-Energy Analysis of the Extravascular Body Fluids. Biochem Molecul Biol J. 2017: 3;1(6). (IF 0,36).

131. Orlicky M.,  Hrbač T., Sameš M., Vachata P., Hejčl A., Otahal D., Havelka J., Netuka D., Herzig R., Langova K., Školoudik D.: Anesthesia type determines risk of cerebral infarction after carotid endarterectomy: a randomized trial. J Vasc Surg, in print (IF 3,294)

132. Orlický M., Vachata P., Sameš M.: Antiagregačná a antikoagulačná liečba pri karotickej endarterektómii. Cesk Slov Neurol N, 81/114(4): 444-449, 2018 (IF 0,508)

132. Bartoš R, Šoula O, Šimonová G, Malucelli A, Třebický F, Liščák R, Klener J, Sameš M. Léčba recidivy či rezidua multiformního glioblastomu pomocí stereotaktické radiochirurgie - gama nože. Společně hodnocený soubor dvou neurochirurgických pracovišť. Cesk Slov Neurol N, submitted

133. Zítek H., Sameš M., Hejčl A., Cihlář F.: Case report: Two unusual cases of anterior choroidal artery aneurysm.  Submitted 2017

134. Bolcha M., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby  neprasklých  piálních AVM - monocentrická retrospektivní studie. Cesk Slov Neurol N81/114(3): 298-303, 2018. (2016 IF 0,508)

135. Bolcha M., Vachata P., Sameš M.: Oboustranná paréza nervus abducens po úrazu krční páteře. Vzácná kazuistika a anatomická studie. Cesk Slov Neurol N81/114(4): 481-483, 2018. (2016 IF 0,508)

136. Humhej I., Ibrahim I., Sameš M., Tintěra J., Hořínek D., Čižmář I.: Zobrazení periferních nervů pomocí difuzního tenzoru a MR traktografie. Cesk Slov Neurol N81/114(4): 420-426, 2018. (IF 0,508)

137. Švihlová H., Hejčl A., Hodis S., Dennis K., Radovnický T., Sejkorová A., Sameš M., Daescu D.D., Hron J.: Wall shear stress in significantly different for big and small MCA aaneurysms, submitted

138. Radovnicky T., Bartos R., Vachata P., Sames M. Cerebrospinal fluid rhinorrhea due to transethmoidal encephalocele following occipital meningioma resection in an adult - a case report. J Neurol Surg A. In press (IF  0,947)

 

Monografie

 

 1. Sameš M., Deyl I.: Přednemocniční péče. In: Smrčka M.: Poranění mozku. ISBN 80-7169-820-2, Grada Avicenum, 2001: 97-103.
 2. Smrčka M., Gál R., Horký M., Sameš M., Smrčka V.: Patofyziologie poranění mozku. Monografie kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-2788-6, Masarykova univerzita v Brně, 2002.
 3. Sameš M., Vachata P.: Manual of the transtemporal approaches. ISBN 80-7262-146-7, Galén Praha, 2003.
 4. Sames M., Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypas in the management of cerebral hemodynamic ischemia. In: Watanabe K.: Developments in Neuroscience, ISSN 0531-5131, Elsevier, 2004, p.309-312.
 5. Sameš M. a kol.: Neurochirurgie. Učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. Maxdorf 2005.
 6. Sameš M., Vachata P.: Navigace v chirurgii baze lební. In: Charvát F., Markalous B.: Zobrazení hlavy, paranazální dutiny, lební baze a obličejová část. II. upravené a rozšířené vydáníí, Triton Praha 2006: 47- 54. ISBN 80-7254-904-9
 7. Bartoš R., Hejčl A., Malucelli A., Zolal A., Sameš M., Petrovický P. : Manual of laboratory dissection of the white matter tracts of the brain hemisphere. 2012.
 8. Bartoš R., Malucelli A., Bolcha M., Sameš M., Třebicky F., Pukyova J., Musilova D., Šulc D. Resekce recidivy multiformního glioblastomu -  vyhodnocení komplikací a významu pro pacienta. In: Šlampa P a kol.: Gliomy. Současná diagnostika a léčba. Maxdorf Praha 2013: 118-123. ISBN 978-80-7345-321-3
 9. Vachata P., Sameš M. et al. Lícní nerv - anatomie, patologie, léčba. Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-3252-0
 10.  

 

Zvané a vyžádané přednášky

 

 1. Sameš M.: Pooperační péče a sledování poranění periferních nervů. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 3-75,1998.
 2. Sameš M, Vachata P: Přednemocniční péče u pacientů s traumatem mozku. Postgraduální kurz v neurotraumatologii. Hradec Králové, Prog Abs21-22, 1999.
 3. Sameš M.: Carotid-opthalmic aneurysms. Neurosurgical Microvascular Workshop, České Budějovice,  2000.
 4. Sameš M.: High flow bypass. Neurosurgical Microvascular Workshop, České Budějovice, 2000.
 5. Sameš M.: Nádory kmene mozkového. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 39, 2001.
 6. Sameš M., Vachata P.: Laterální, posterolaterální a zadní přístupy k bazi lební. IX.postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové, Prog Abs 38-39, 2002.
 7. Sameš M., Humhej I., Vachata P., Bartoš R.: Surgical treatment of cerebral ischemia. Invited lecture. Xth Congress of Neurosurgical Academia of Brasil. Summerville, Brasil, 2003.
 8. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R.: Surgical miniinvasive management ruptured ACOM aneurysms. Xth Congress of Neurosurgical Academia of Brasil. Summerville, Brasil, 2003.
 9. Sameš M., Vachata P., Sláma K.st., Karban J.: Rekonstrukční chirurgie splanchno a neurokránia – současný stav. 67.kongres České společnosti otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Ústí nad Labem, Prog Abs 26, 2004.
 10. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Derner M.: Výsledky chirurgického řešení mozkových aneurysmat 1998-2003 (200 případů), současný management SAH v neurovaskulárním týmu MNUL. XXXII.Česko-slovenské neurovaskulární sympozium. Zlín. Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 67/100 (Suppl): 24, 2004.
 11. Sameš M., Hejčl., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V.: Současná léčba subarachnoideálního krvácení. III. Cerebrovaskulární seminář, Litomyšl, 2004.
 12. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Humhej I.: Karotická endarterektomie v blokové anestézii. XII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové. Sborník ISBN: 12, 2005.
 13. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Derener M.: Chirurgické řešení mozkových aneuryzmat. 1.Český neuroradiologický kongres. Hotel Devět skal-Milovy. Prog Abs ISBN, 2005.
 14. Sameš M., Vachata P.: Surgical treatment of tumors of craniocervical junction. 7th Congress of the European Skull Base Society. Fulda, Germany, Prog Abs 249, 2005.
 15. Sameš M.: Nádory kmene mozkového. XIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové. Sborník ISBN 23, 2006.
 16. Sameš M., Vachata R., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F., Derner M.: Management of complications of the endovascular techniques and the neurovascular surgery. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 28, 2006.
 17. Sameš M, Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass and cerebrovascular reserve capacity. 6th International Cerebrovascular  Workshop. České Budějovice, 2006.
 18. Sameš M.: Laterální a posterolaterální přístupy v chirurgii baze lební. XIV. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové. Sborník ISBN 34, 2007.
 19.  Kawase T./Sameš M.: Petrous Apex Approach – the Technique and How to Prevent Surgical Complications. Morning Seminar. 8th Congress of the European Skull Base Society. Prague, 2007.
 20. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Saur K.: Direct transnasal mini-invasive approach for pituitary tumors. 8th European Skull Base Society Congess. Prague, Prog Abs 129. Skull Base 17 (Suppl 1): 40, 2007.
 21. Sameš M., Vachata P., Pavlov V., Bartoš R., Humhej I., Derner M.: CEA versus CAS z hlediska periprocedurální embolizace. Neurovaskulární kongres. Ostrava, Prog Abs Z65, 2008.
 22. Sameš M., Saur K.: Záněty páteře. XV. postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové. Sborník ISBN 12, 2008.
 23. Sameš M.: Možnosti neurochirurgie v prevenci a léčbě mozkové ischemie. Gerontologické dny. Teplice, 2008.
 24. Sameš M.: Management léčby mozkových aneurysmat a spolupráce neurochirurga s intervenčním neuroradiologem. Neurointervencie – update 2008. Demanovská dolina, Slovensko.
 25. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F., Derener M.: Extra-intradural approach in the management of carotic-opthalmic aneurysms. The 3rd International Winter Congress.  Keynote Lecture. Utah, USA, 2009.
 26.  Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Radovnický T.: Management of craniocevical junction tumors. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 212, 2009.
 27. Sameš M., Vachata P., Kozák J.,: Rekonstrukce splanchnokrania a neurokrania.  Možnosti využití aloplastických materiálů v chirurgii hlavy – live surgery a multioborový seminář. Ústí nad Labem, 2009.
 28. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Derner M.: Chirurgie baze lební-transtemporální přístupy. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Zámek Štiřn, Prog Abs 66, 2009.
 29. Sameš M., Vachara P., Bartoš R., Hejčl A., Pavlov V., Cihlář F.: PICA aneurysm and giant MCA aneurysms. 5th Meeting of the Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC).   Bojnice, Slovakia, Prg Abs 17, 2009.
 30. Sameš M., Vachata P., Hejčl A., Bartoš R., Cihlář F., Pavlov V.: Chirurgická léčba aneuryzmat s využitím přístupů na bazi lební - indikace, limitace. XVII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 19, 2010.
 31. Sameš M.., Bartoš P., Vachata P., Hejšl A, Cihlář F., Pavlov V.: Operační řešení mozkových aneurysmat s využitím bazálních přístupů. Mezinárodní neurovaskulární kurz. České Budějovice, 2010.
 32. Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Cihlář F., Pavlov V.: Bypass surgery in the management of complex aneurysms. 6th Meeting of the Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC). Pecs, Hungary, Prog Abs 4, 2010.
 33. Sameš M., Vachata P.: Anterior C1-2 screw fixation – indication, surgical technique. Spinal Cadaver Workshop. Brno, Czech Republic, 2010.
 34. Sames M., Helcl A., Bartos R., Vachata P.: Microneurosurgical management of giant MCA aneurysms. Keynote Lecture. The 4th International Neurosurgical Winter Congress. Rusutsu Hokkaido, Japan, Prog Abs KL-08-05, 2011.
 35. Sames M., Vachata P.: Transpetrosal lesions for skull base lesions. Karpatian Skull Base Conference. Yaremche, Ukraine, Prog Abs 1- 2, 2011.
 36. Sames M., Hejcl A., Bartoš R., Vachata P., Cihlar F., Pavlov V.: Microneurosurgical management of giant middle cerebral artery aneurysms. Karpatian Skull Base Conference. Yaremche, Ukraine, Prog Abs 4-1, 2011.
 37. Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Ceé J., Pavlov V.: Tumory baze lební – rozvaha a operační taktika. XVIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 29, 2011.
 38. Sameš M. Radovnický T.: Normal pressure hydrocephalus. 12th European Federation of Neurological Societies (EFNS) Academy for Young Neurologists. Staré Splavy, 2011.
 39. Sameš M.: Chirurgická léčba iktů. IV. Český neuroradiologický kongres. Ústí nad Labem.
 40. Sameš M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R.: Indikace EC-IC bypassu pro hemodynamicou ischemii. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Frymburk, Prog Abs 44, 2011.
 41. Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartos R., Pavlov V., Cihlar F. : Management of opthalmic aneurysm. 7th Meeting of the Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC). Prague, 2011.
 42. Sames M., Hejčl A.: Současný standard léčby traumatického poranění mozku. 25. Český a slovenský neurologický sjezd. Brno. Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 74/107 (Suppl): S 72, L8-34-4, 2011.
 43. Sameš M.: Operativa adenomů hypofýzy – klasickou cestou či endoskopicky? Kuncův memoriál. Praha, 2012.
 44. Sameš M., Provazníková E.: Mikrovaskulární dekomprese u neuralgie trigeminu. 2. severočeský algeziologický den. Ústí nad Labem, Prog Abs 3, 2012.
 45. Sameš M.: Surgical management of vestibular schwannoma 1968 – 2010. 5th International Cerebrovascular and Skull Base Workshop.  Kyiv, Ukraine, 2012.
 46. Sames M.: Microsurgical management of giant aneurysms. Joint meeting of the 12th Annual Conference of Indian Cerebrovascular Surgery and Cerebrovascular Section of AANS/ CNS (USA). Mumbai, India, 2012.
 47. Sames M.: Improving outcomes in patients with vestibular schwannomas. Luncheon seminar M04. Congres of Neurological Surgeons (CNS) 2012 Annual Meeting, Chicago, USA, 2012.
 48. Sames M.: Influence of Fukushima to Czech Neurosurgery. Cerebrovascular and Skull Base Symposium. Raleigh, USA, Oct 15, 2012.
 49. Sameš M.: Přední petrosektomie. Kurz neurochirurgické přístupy II. Edukační centrum praktické anatomie, Brno 2012.
 50. Sameš M.: Chirurgická anatomie kmene. Kurz neurochirurgické přístupy II. Edukační centrum praktické anatomie, Brno 2012.
 51. Sameš M., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R. : Indikace nízkoprůtokového bypassu u mozkové ischemie ve světle COSS studie. 7th Neurovascular Workshop, České Budějovice, 2012.
 52. Sameš M., Vachata P., Janová A. : Spinální meningiomy a schwannomy. XX. Postgraduální kurz v neurochirurgii. 5. část IV. cyklu. Hradec králové. Prog Abs 44, 2013.
 53. Sameš M., Hejčl., Vachata P., Derner M. : Mikrodiskektomie v léčbě degenerativního onemocnění bederní páteře. XVII. Národní kongres ČSOT. Praha, 2013.
 54. Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartos R., Cihlar F., Derner M. : Microsurgical management of MCA giant aneurysms. 9th MENC. Kiev, Ukraina,  2013.
 55. Sameš M.: “Od začínajícího lékaře po přednostu neurochirurgické kliniky”. ICRC seminář klnického výzkumu. Brno, 2013.
 56. Sames M. Posterolateral approach for intradural meningioma of CC junction (history, imaging, treatment options, results, evidence). AOSpine Masters Symposium – Primary Tumors and Metastatic Disease. Prague, 2013.
 57.  Sameš M.: Moderní zobrazování a monitoring v neurochirurgii. Konference Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem “Nové trendy ve zdravotnictví”. Ústí nad Labem, 2013.
 58.  Sameš M.,  Hejčl A.,Bolcha M., Procházka J., Kelbich P., Hušková E.:Přehled možností neuromonitoringu u pacientů s kraniocerebrálním poraněním. Praxe a výzkum.  XXI. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Neurotraumatologie. Hradec Králové, Prog Abs 21, 2014.
 59. Sames M., Provaznikova E.: Improving microsurgical outcomes in patiens with large vestibular schwannomas (1969-1914). 6th International Cerebrovascular and Skull Base Symposium. Marseille, France, 2014.
 60. Sames M.: Results of meningioma surgery. EANS 2014 Congress. Prague, Prog Abs 448, 2014.
 61. Sameš M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass for hemodynamic ischemia. Breakfast senimar. EANS 2014 Congress. Prog Abs 1174, 2014.
 62.  Sames M.: Vestibular schwannomas. 2014 Comprehensive Neurosurgical Approaches to the Skull Base. A Hands-On Cadaver Dissection Course. King Faisal Hospital, Riyadh, Saudi Arabia, 2014.
 63. Sameš M., Provazníková E., Vachata P., Ceé J., Radovnický T.: Vývoj mikrochirurgické léčby vestibulárních schwannomů. 21. oborná nadregionální konfrence "Miniinvazivní chirurgické přístupy v ORL-nové trendy". Ústí nad Labem, 2014.
 64.  Sameš M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R.: COSS and ARUBA analysis. 8th Neurosurgical Microvascular Workshop. České Budějovice, 2014.
 65. Sameš M., Hejčl A., Cihlář F.: Mikrochirurgie mozkových aneurysmat a její vývoj. Kuncův memoriál. Praha, 2015.
 66. Sameš M.: Historie a vývoj cévní neurochirurgie. XXII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2015.
 67. Sameš M., Radovnický T., Zolal A., Bartoš R., Vachata P. ECIC bypass a revaskularizace v post COSS/JET éře. XXII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2015.
 68. Sames M., Bolcha M., Cihlar F.:  Microsurgical management for unruptured AVM. The 3rd Southern Kyushu International Neurosurgical Symposium. Kagoshima, Japan, May 2015.
 69.  Sames M., Bolcha M., Cihlar F.: Microsurgical management for unruptured AVM. 11th meeting of the Mid-Eastern European Neurointerventional Club (MENC) 2015. Warsaw, Poland, 2015.
 70. Sameš M.: Management spinálních metastáz - panel. XIII. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, Prog Abs 29, 2015.
 71. Sameš M., Krbec M.: Case presentation: Cervical radiculopathy. AOSpine Masters Symposium - Degenerative and Trauma of Cervical Spine. Prague, 2015.
 72. Sames M.: Direct transnasal microsurgical endoscopy assisted approach for pituitary adenoma. Joint Meeting of the 12th International Conference of Cerebrovascular Surgery and Interim Meeting of Asian Australasian Society of Neurological Surgeons (AASNS). Mumbai, India, 2016.
 73. Sames M.: Microsurgical management for unruptured AVM, ARUBA analysis. Joint Meeting of the 12th International Conference of Cerebrovascular Surgery and Interim Meeting of Asian Australasian Society of Neurological Surgeons (AASNS). Mumbai, India, 2016.
 74. Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Přehled tumorů baze lební. XXIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2016.
 75. Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Tumory mozkového kmene. XXIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2016.
 76. Sames M., Hejčl A.: Treatment of vasospasm using i.a. spasmolytics in patients after aneurysm. EANS 2016 Congress. Prog Abs 411, Athens, Greece.
 77. Sameš M., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R.: Indikace nízkoprůtokového bypassu u mozkové ischemie. Kontroverze na podkladě současných studií. 9th neurosurgical microvascular worhshop. České Budějovice, 7.- 9.12.2016.
 78. Sames M., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Craniocervical tumor. 1st Interim Meeting of World Federation Skull Base Society. Mumbai, 3.-5.2.2017.
 79. Sames M.: Bypass surgery for ischemia after COSS. The Spetzler Symposium. State-of-the art in cerbrovascular, skull base, craniovertebral junction and brain tumor surgery - scientific tribute and global celebration. Over 75 national and international neurosurgical masters and leaders in the field. Los Angeles, USA, April 20-21, 2017.
 80. Sames M., Hejcl A., Cihlar F. Monitoring of cerebral vasospasm with microdialysis. AANS Annual Scientific Meeting 2017. Breakfast seminars-304 Management of Vasospasm. Los Angeles, USA, p. 95, 2017.
 81. Sameš M., Hejčl A., Vachata P, Bartoš R., Cihlář F.: Aneurysm of the chorioidal artey: surgical approach. 13th Meeting of Mid-Eastern Neurointerventional Club. May 24-26, 2017. Prague, Prog Abs 14, 2017.
 82. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Cihlář F.: Intrakraniální aneurysmata. XXII. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologe ČLS JEP (CSIR 2017). 1.-3.6.2017. Nesuchyně, Prog Abs 12, 2017.
 83. Sames M., Vachata P., Radovnicky T., Cee J.: Managemnt craniocervical junction tumors. The 3rd FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base Surgery. Sapporo, Japan, 2017.
 84.  Sames M., Hejcl A., Bartos R., Vachata P., Cihlar F.: Management of cerebral aneurysm in the Czech republic. Which aneurysms are prefered for clipping today. The 3rd FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base Surgery. Sapporo, Japan, 2017.
 85. Sames M., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R.: Making an extra-intracranial bypass. How I Do It. EANS Training Course. Vascular Neurosurgery. Prog Abs PDF on-line. Seville, Spain, Sep 1-4, 2017.
 86. Sames M., Sejkorova A., Petr O., Mulino M., Cihlar F., Thome C., Lanzino G.:   Microsurgical and endovascular treatment of PICA aneurysms. EANS Congress 2017. Venice, Italy, Prog Abs 84, 2017.
 87. Sameš M.: Transtemporal approaches. International educational course skull base surgery. Tyumen, Russia. Oct 18-20, 2017.
 88. Sameš M.: Transcondylar approach. Hands-on instructor. International educational course skull base surgery. Tyumen, Russia. Oct 18-20, 2017.
 89. Sameš M.: Management of craniocervical junction tumors. International educational course skull base surgery. Tyumen, Russia. Oct 18-20, 2017.
 90. Sameš M.: Potřeba bypassu při chirurgické léčbě intrakraniálního aneuryzmatu. Lányiho neuroradiologické dni. LAND 1017. Martin, Slovensko, Prog Abs 16, 2017.
 91. Sames M.: Retrosigmoid craniotomies. EANS Brno Hands-On Course. Brno, 28.11.-1.12.2017.
 92. Sames M., Sejkorova A., Ondra P., Multino M., Cihlar F., Hejcl A., Thome C., Lanzino G.: Management of PICA aneurysms. Multicenter retrospective study. Joint Neurosurgical Convention. The 9th Pan-Pacific neurosurgery Congress. The 8th International Mt.Bandai Syposium for Neuroscience. Maui, Hawaii, USA, Prog Abs 3-3, 2018.
 93. Sames M., Vachata P., Cee J., Radovnicky T.: Microsurgical management of vestibular schwannomas. The 9th Pan-Pacific neurosurgery Congress. The 8th International Mt.Bandai Syposium for Neuroscience. Honolulu, Oahu, Hawaii, USA, Prog Abs 10-33-3, 2018.
 94. Sameš M., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R.:Extra-intracranial microanastomosis-basic principles and indications. International Educational Course Cerebral revascularization. Federal center of Neurosurgery. Tyumen, 2018.
 95. Sameš M. COSS analysisi and review. International Educational Course Cerebral revascularization. Federal center of Neurosurgery. Tyumen, 2018.
 96. Sames M., Vachata P., Bartoš P, Hejčl A., Cihlar F.: Which aneurysms are indicated for surgery today? The 12th International Confresnce of Asian Congress of Neurological Surgeons (ACNS 2018). Dubai, UAE, Prog Abs 9, 2018.
 97. Sames M., Vachata P., Ceé J., Radovnický T.: Results of microsurgical treatment of vestibular schwannomas. The 12th International Confresnce of Asian Congress of Neurological Surgeons (ACNS 2018). Dubai, UAE, Prog Abs 9, 2018.
 98. Sameš M., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P., Cihlář F.: Lečba aneuryzmat a její vývoj. Kuncův memoriál 2018. Prog Abs 4, 2018.
 99. Sames M: Management of craniocervical junction tumors. Special Lecture. 13th Congress of the European Skull Base Society. Warsaw, Poland, Prog Abs 59SL-13, Apr 19-21, 2018.

100. Sames M., Bolcha M., Cihlar F.: Microsurgical managemetn of unruptured AVMs. Results from a 1999-2017 series. International Symposium - Cerebrovascular Session. AAAN Annual Scientific Meeting. New Orleans, USA, Prog. Abs 26, 2018.

101. Sames M., Bartoš R., Hejcl A., Vachata P., Cihlar F.: Complication of giant carotid-opthamlic aneurysm surgery. 1st Arctic Cerebrovascular and Skull Base Conference. MS Trollfjord, Norway. Prog Abs 16, 2018.

102. Sames M., Hejcl A., Bartos R., Vachata P., Cihlar F.: Microsurgical management of giant carotid-opthalmic aneurysm. 14th Meeting of MENC. Bratislava, Slovakia, Prog Abs 26, 2018.

103. Sames M., Lodin J., Hejcl A., Vachata P., Bartoš R., Cihlar F., Prochaza J.: Results of microsurgical management of anterior commucating artery aneurysm. EANS 2018. Brussels, Prog Abs 363-Masterclass, 2018.

 

Přednášky na vědeckých konferencích, abstrakta, postery

 

1. Beneš V., Sameš M.: Je regenerace periferních nervů již vyřešenou oblastí neurochirurgie ? VI.zjazd čs.neurochemikov. Tatranská Lomnica, Prog Abs 16, 1991

2. Beneš V., Sameš M.: Regenerace periferních nervů a možnosti ovlivnění nechirurgickými metodami. VII.zjazd českých a slov.neurochemikov. Tatranská Lomnica, Prog Abs 23,1993.

3. Sameš M.: Effect of the Direct Curent Stimulation on the Regeneration of the Transectd Rabbit Sciatic Nerve. 10th European Congress of Neurosurgery. Berlin, Prog Abs 235, 1995.

4. Beneš V., Sameš M.: Microtechniques in spinal surgery. International Orthop.Congress. Ústí nad Labem, Prog Abs 22, 1995.

5. Urbánková E., Sameš M., Hackel M., Mohapl M.: Surgical management of cervical spondylosis. International Orthop.Congress. Ústí nad Labem, Prog Abs 5,1995.

6. Beneš V., Julišová I., Juliš I., Sameš M.: Surgical Strategies in Gliomas. 10th Annual Meeting of Czech and Slovak Young Neurologists and Neurosurgeons, Harrachov. Čes.a Slov. Neurol.Neurochir. 58:311, 1995.

7. Sameš M., Beneš V.: Direct Current Stimulation of the Transected Rabbit Sciatic Nerve. The Meeting of European Neuroscience Association. Amsterdam, Prog Abs 188,1995.

8. Hackel M., Sameš M.: Anterior  surgery for cervical disc disease. Polish-Czech-Slovak Symposium of Neurosurgical Societies. Polanica Zdroj, Prog Abs 47, 1996.

9. Sameš M.: CSF lumbar infusion test and differential diagnosis of normal pressure hydrocephalus. 2nd International Conference of Czech Neuroscience Society. Prague, Prog Abs  101, 1996.

10. Hackel M., Sames M.: Titanium locking plates. International Orthop.Congress. Ústí nad Labem, 1996.

11. Hackel M., Sameš M., Beneš V.: Degenerative disease of the cervical spine-severe clinical manifestation caused by mild trauma. 1st East European Spine Meeting. Trauma of Spine and Spinal Cord. Liberec, 1997.

12. Hackel M., Sameš M., Beneš V.: Řešení osteochondróz krční páteře na NCH Ústí nad Labem II. Zkušenosti s dézou pomocí auto- a allotransplatátů. Národní kongres ortopedie. Ústí nad Labem, 1997.

13. Sameš M.: Hydrocephalus treatment with Programmable Medos Valves. 2nd Central European Symposium. Budapest, Prog Abs 17, 1997.

14. Sameš  M., Beneš V.: Effect of the extent of resection on survival in patients with supratentorial glioblastomas. International Congress of Czech and Slovak Neurosurgical Societies. Seč, Prog Abs 40, 1997.

15. Sameš M, Vaněk P: Moderní léčba frontobazálních a kraniofaciálních poranění. V.Žaludovy dny. Onemocnění a úrazy CNS v intenzivní medicíně. Ústí nad Labem, Prog Abs 50, 1998.

16. Sameš M., Steindler J., Hackel M.: Operační řešení traumat krční páteře předním přístupem. V.Žaludovy dny. Onemocnění a úrazy CNS v intenzivní medicíně. Ústí nad Labem, Prog Abs 51, 1998.

17. Zoul J., Sameš M.: Monitorace ICP u pacientů neurochirurgického oddělení MN UL. V.Žaludovy dny. Onemocnění a úrazy CNS v intezivní medicíně. Ústí nad Labem, Prog Abs 52, 1998.

18. Pajerek J., Novotná V., Sameš M.: Monitorování ICP u dětí. V.Žaludovy dny. Onemocnění a úrazy CNS v intezivní medicíně. Ústí nad Labem, Prog Abs 35, 1998.

19. Zoul J, Sameš : Monotorace intrakraniálního tlaku (ICP) u pacietntů NCH oddělení MN v Ústí nad Labem. Pracovní dny České neurochirurgické spolešnosti . Ústí nad Labem, Prog Abs 57, 1998.

20. Sameš M, Beneš V: Výsledky regenerace periferních nervů po poranění. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, Prog Abs 59, 1998.

21. Sameš M, Mohapl M, Urbánková E: 30 let neurochirurgie v Ústí nad Labem. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, poster, 1998.

22. Sameš M, Vaněk P: Lumbální infusní test v diagnostice normotenzního hydrocefalu. VII. Neuroimunologické a likvorologické dny, Praha, 1998. Abs :Čes. a Slov.Neurol.Neurochir.62/95, 2:183, 1999.

23. Hofman M, Sameš M: Výhody programovatelného ventilu Codman-Medos při léčbě hydrocefalu u dětí. 6.pediatrický den ČSPS, Ústí nad Labem,Prog Abs 14, 1998.

24. Sameš M, Hofman M:  Spektrum operativy dětských pacientů na NCH MN UL. 6.pediatrický den ČSPS, Ústí nad Labem, Prog Abs 14, 1998.

25. Pajerek J, Novotná V, Sameš M: Shrnutí výsledků péče o těžká kraniocerebrální poranění na JIRP Dětské kliniky IPVZ UL. 6.pediatrický den ČSPS, Ústí nad Labem, Prog Abs 7, 1998.

26. Sameš M, Hackel M, Urbánková E:  Anterior cervical microdiscectomy. Central European Neurosurgical Symposium. Bratislava, Prog Abs 46, 1998.

27. Sameš M, Hackel M, Urbánková E: Anterior microsurgical discectomy for cervical spondylosis. Retrospective study 1989-1998( 403 cases). Spine Evolution Congress. Barcelona, Prog Abs 5, 1998.

28. Sameš M, Hackel M, Steindler J, Urbánková E: Přední mikrochirurgický přístup u degenerativních onemocnění krční páteře. XVI.česský a slovenský neurologický sjezd, Brno, Čes. a Slov.Neurol.Neurochir.61/94 ( Suppl.1):20, 1998.

29. Sameš M:    Vliv   radikality  operace  na  přežití  u  nemocných  s  multiformním glioblastomem.  XVI.  český a  slovenský neurologický sjezd, Brno.  Čes. a Slov.Neurol.Neurochir.61/94 ( Suppl.1): 32, 1998.

31. Sameš M, Vaněk P: Lumbální infuzní test a TCD v diagnostice normotenzního hydrocefalu. XVI. český  

 a  slovenský neurologický sjezd, Brno. Čes. a Slov.Neurol.Neurochir.61/94 (Suppl.1):47, 1998.        

32. Hackel M, Sameš M, Beneš V, Urbánková E: Chirurgická léčba degenerativního onemocnění C páteře předním přístupem-hodnocení štěpu s implantátem. Onemocnění páteře. Sympozium s mezinárodní účastí , Ústí nad Labem, Prog Abs 17, 1999.

33. Sameš M, Hackel M, Urbánková E: Cervikální spondylotická myelopatie. Výsledky mikrochirurgické léčby předním přístupem 1989-1998. Onemocnění páteře. Sympozium s mezinárodní účastí, Ústí nad Labem, Prog Abs 34, 1999.

34. Sameš M, Vaněk P: Lumbální infuzní test v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Kuncův memoriál. 40 let Neurochirurgické kliniky ÚVN Střešovice, Praha, Prog Abs 14, 1999.

35. Hofman M., Sameš M.: Výhody použití programovatelného ventilu při léčbě hydrocefalu v letech 1990-1997. Seminář mladých neurologů a neurochirurgů Neuroski 1999, Harrachov, 1999.

36. Sameš M, Hackel M, Urbánková E: Anterior cervical microdiscectomy: Analysis of series of 403 cases. The American Association of Neurological Surgeons. 67th Annual Meeting, April 24-29, 1999, New Orleans, USA, Prog Abs 136-137, 1999. J.Neurosurg. 90:395, 1999.

37. Sameš M, Hackel M, Urbánková E: Anterior cervical microdiscectomy: A retrospective study 1989-1998. XXI.evropský kongres International College of Surgeons a 4.kongres České lékařské společnosti J.E.Purkyně, Praha, Prog Abs 89, 1999.

38.   Vaněk P., Sameš M.: Lumbální infuzní test v diagnostice a léčbě normotenzního hydrocefalu. Nové poznatky o terapii starších nemocných - vědecká konference. Brno, 1999.

39. Závorková M, Procházka J, Kozák J, Sameš M: Trombóza kavernózního splavu (kazuistika). VII. výroční  kongres České oftalmologické společnosti, Ústí n.L., Prog Abs 124-125, 1999.

40. Vaněk P., Sameš M.: Lumbar infusion test in the normal pressure hydrocephalus diagnostic. International  Symposium on Gait Disorders, Prague, Prog Abs 246-247, 1999.

41. Sameš M., Vaněk P.: Moderní terapie frontobazálních poranění. Pracovní dny České neurochirurgické 

     společnosti s mezinárodní účastí, Plzeň, Prog Abs 26, 1999.

43.Sameš M., Vachata P.: Acute extradural hematoma. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti     

     s mezinárodní účastí, Plzeň, poster, 1999.

44. Sameš M., Vachata P.: Extreme lateral transcondylar approach for meningioma C1-2. Pracovní dny  

     České neurochirurgické společnosti, Plzeň, poster, 1999.

45. Sameš M, Hackel M, Urbankova E.: Anterior cervical microdiscectomy: A retrospective study 1989-1998.  11th European Congress of Neurosurgery, Copenhagen, Denmark, Prog Abs 15, 1999.

46. Sameš M.: Anterior cervical microdiscectomy 1989-1998(403 cases).  1999 Kushiro International Symposium for Neurological Surgery, Kushiro, Japan, 1999.

47. Sameš M.: Anterior cervical discectomy. Our opinions. Kenhoku Neurosurgery Conference, Hitachi, Japan, 1999.

48. Sameš M., Vachata P.: Extreme lateral transcondylar approach for anterior intradural lesions C1-2. Kenhoku Neurosurgery Conference, Hitachi, Japan, 1999.

49. Sameš M.: Effect of radicality of surgery on survival of patients with glioblastoma multiforme. Nishikyushu Neurosurgical Forum, Nagasaki, Japan, 1999.

50.  Sameš M., Hackel M., Urbánková E.: Anterior cervical microdiscectomy: A retrospective study 1989-1998. The 1st International Mt.Bandai Symposium for Neuroscience, Koriyama Fukushima, Japan, Prog Abs 4, 1999.

51. Sameš M., Vachata P.: Neurotraumatologie v příštím tisíciletí. Neurotraumatologický seminář, Brno Bohunice, 2000.

52. Přibáň V., Chlouba V., Sameš M., Hofman M.: Karotická endarterektomie v blokové anestézii. První neurologické sympozium v novém tisíciletí, Jáchymov, 2000.

53. Sameš M., Vachata P.: Operační přístup k inrfaclinoidním aneurysmatům karotidy(C2). První neurologické sympozium v novém tisíciletí, Jáchymov, 2000.

54. Vaněk P., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu (retrospektivní anylýza 831 případů ). První neurologické sympozium v novém tisíciletí, Jáchymov, 2000.

55. Sameš M., Steindler J., Vaněk P.: Léčba cervikální myelopatie. První neurologické sympozium v novém tisíciletí, Jáchymov, 2000.

56. Sameš M., Vachata P.: Posterolaterální transcondylární přístup k meningiomům foramen occipitale magnum. III.Ostravské Pracovní Dny Chirurgie Baze Lební. Rožnov p.Radhoštěm, 2000.

57. Zvěřina E., Skřivan J., Betka J., Sameš M., Belšan T., Kraus J., Matanec R.: Tumory n.VIII. Retrosigmoideální mikrochirurgie. III.Ostravské Pracovní Dny Chirurgie Baze Lební. Rožnov p.Radhoštěm, 2000.

58. Sameš M., Hofman M., Steindler.: The awake carotid endarterectomy. 3rd Panpacific Neurosurgery Congress, Hawaii, USA, Prog Abs 28, 2000.

59. Bartoš R., Beneš V., Sameš M.: Effect of radicality of surgery on survival of patients with glioblastoma multiforme. Fourth Congress of the European Association of Neuro-Oncology, Copenhagen, Denmark, Prog Abs 304, 2000.

60. Chlouba V., Přibáň V., Sameš M., Hofman M.: Karotická mikroendarterektomie v blokové anestézii. XXVIII. Mezinárodní česko-slovenské neurovaskulární symposium, Zlín, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.63/96: 33, 2000.

61. Sameš M., Vachata P.: Kombinované přístupy extradurální a intradurální k mozkovým aneurysmatům. XXVIII.Mezinárodní česko-slovenské neurovaskulární symposium, Zlín, Čes.a Slov.Neurol.Neurochir.63/96:36, 2000.

62. Sameš M., Bartoš.: High flow bypass in the management of cerebral ischemia. INTERIM Meeting of Central European Neurosurgical Society, Nové Zámky, Slovakia, Prog Abs 6, 2000.

63. Sameš M., Vachata P.: Extreme lateral transcondylar approach for anterior intradural lesions C1-2. INTERIM Meeting of Central European Neurosurgical Society, Nové Zámky, Slovakia, Prog Abs 8, 2000.

64. Vachata P., Sameš M.: Neonatal extradural hematoma. INTERIM Meeting of Central European Neurosurgical Society, Nové Zámky, Slovakia, Prog Abs 28, 2000.

65. Sameš M., Vachata P.: Historie a principy chirurgie baze lební. Pracovní dny České neurochirurgické 

      společnosti, Všemina u Zlína, Prog Abs, 2000.

66. Sameš M., Vaněk P.: Normotenzní hydrocefalus-devět let zkušeností v diagnostice a léčbě. Pracovní   

      dny České neurochirurgické společnosti, Všemina u Zlína, Prog Abs, 2000.

67. Sameš M., Steindler J., Vaněk P.: Surgical treatment of cervical myelopathy. Onemocnění páteře- kongres s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem, Prog Abs 14, 2000.

68. Procházka J., Sameš M., Steindler.J.: Myofasciální bolest jako prezentace failed neck surgery syndromu. Onemocnění páteře-kongres s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem, Prog Abs 27, 2000.

69. Burianová M., Sameš M.: Hydrocefalus po SAH a faktory ovlivňující potřebu shuntu. XXXII.Český Radiologický Kongres s mezinárodní účastí. Mariánské lázně, Prog Abs 22, 2000.

70. Vachata P., Sameš M.: TCD a smrt mozku - vlastní zkušenosti. IV. Konference transplantace orgánů a tkání. Jesník, 2000.

71. Sameš M., Vachata P.: Přední transtemporální přístup u neurinomu trigeminu. IV. Ostravské pracovní dny chirurgie baze lební, Rožnov pod Radhoštěm, 2001.

72. Sameš M., Vachata P.: Extreme lateral transcondylar approach for anterior lesions of the foramen magnum. 3rd International Interdisciplinary Congress on Skull Base and Craniofacial Surgery. Interlaken, Switzerland, Prog Abs 84, 2001.

73. Vachata P., Wanek T., Sameš M.: Role TCD v diagnostickém algoritmu smrti mozku. Kuncův memoriál. Praha, 2001.

74. Vaněk P., Sameš M.: Dlohodobý efekt chirurgické terapie onemocnění syndromu karpálního kanálu. Retrospektivní studie 1990-1998 (831 operace). Kuncův memoriál, Praha, Prog Abs 8, 2001.

75. Bartoš R., Sameš M.: Výsledky přední intramuskulární transpozice u syndromu ulnárního sulku v letech 1990-1998. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs 9, 2001.

76. Sameš M., Steindler J., Vaněk P., Bartoš R., Vachata P.: Operace v oblasti kraniocervikálního přechodu. V.národní kongres ČSOT. Praha, Prog Abs 165, 2001.

77. Sameš M., Vachata P.: Comined extra-intradural approach to the carotic-opthalmic aneurysms. 5th European Skull Base Society Congress. Copenhagen, Abs Prog 39a, 2001.

78. Sameš M., Steindler J., Vaněk P.: Anterior cervical microdiscectomy: A retrospective study 1989-2000 (593 cases). 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney Australia, Prog Abs D104, 2001.

79. Priban V., Sames M.: Elective carotid microendarterectomy under regional anaesthesia. 12th World Congress of Neurosurgery. Sydney Australia, Prog Abs F124, 2001.

80. Vaněk P., Sameš M.: Dekompresivní laminektomie v terapii degenerativní stenosy LS úseku páteřního kanálu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. České Budějovice, Prog Abs 13, 2001.

81. Sameš M., Vaněk P., Bartoš R., Vachata P.: Chirurgická léčba v oblasti foramen occipitale magnum. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. České Budějovice, Prog Abs 44, 2001.

82. Bartoš R., Sameš M.: Výsledky léčby syndromu kubitálního kanálu pomocí přední intramuskulární transpozice. Retrospektivní studie 1990-1999, 86 pacientů. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. České Budějovice, Prog Abs 54, 2001.

83. Vaněk P., Sameš M.: Dlouhodobý efekt chirurgické terapie syndromu karpálního kanálu. Retrospektivní studie 1990-1998, 831 operací. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. České Budějovice, Prog Abs 69, 2001.

84. Sames M.: High flow bypass in the management of cerebral ischemia. The 2nd International Mt.Bandai Symposium for Neuroscience. Koriyama, Japan, Prog Abs 130, 2001.

85. Sameš M., Přibáň V.: The awake carotid endarterectomy. Nishi-Kyushu International Neurosurgery Forum. Nagasaki, Japan, 2001.

86. Sameš M.: Benefit  of extensive resection for malignant gliomas. Brain Tumor Symposium. Saga, Japan, 2001.

87. Sameš M., Přibáň V.: Carotid endarterectomy under local anestesia. Kushiro International Meeting for Neurological Surgery. Kushiro, Japan, 2001.

88. Sameš M., Vaněk P., Steindler J.:  Anterior  cervical microdiscectomy, a retrospective study 1989-2001. FEN Video Conference. Abashiri City, Japan, 2001.

89. Sameš M., Vachata P.: Klasifikace přístupů v oblasti craniocervikální junkce. 39. Odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s celostátní a mezinárodní a mezioborovou účastí. Zadov, 2001.

90. Vachata P., Sameš M.: Topografické vztahy vnitřního meatu-morfometrická studie. 39. Odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s celostátní a mezinárodní a mezioborovou účastí. Zadov, 2001.

91. Sameš M.: Anterolaterální přístup (George) u koincidence suťkovitého schwannomu C6 a osteochondrosy C5-6. Onemocnění páteře, kongres s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Hradec nad Moravicí, 2001.

92. Sameš M., Bartoš R.: Klipování aneuryzat komplexu ACOM bez atakování gyrus rectus. Zimné sympózium neurochirurgov s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry, Štrbské pleso, 2002.

93. Bartoš R., Vachata P., Sameš M.: TCD vyetření cerebrovaskulární reser  vní kapacity po EC-IC bypassu. Zimné sympózium neurochirurgov s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry, Štrbské pleso, 2002.

94. Vaněk P., Sameš M.: Onemocnění syndromem normotenzního hydrocefalu-význam lumbálního testu pro diagnostiku a efekt zkratové operace. Zimné sympózium neurochirurgov s medzinárodnou účasťou. Vysoké Tatry, Štrbské pleso, 2002.

95. Sameš M., Vaněk P.: Anterolateral approach for coincidence of Schwannoma C6 and spondylosis C5-6. International Meeting Anterior Approach to the Spine, Liberec, 2002.

96. Sameš M., Bartoš R., Červenka M.: Awake craniotomy. Resekce nádorové expanse v oblasti řečového centra. Pracovní dny ČNCHS, Opočno, Prg Abs 33, 2002.

97. Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Funkční hodnocení extra-intrakraniální anastomózy pomocí transkraniálního dopplerovského vyšetření (TCD). XXX. Česko-slovenské neurovaskulární symposium s mezinárodní účastí, Zlín, Prog Abs 28,  2002.

98. Sameš M., Steindler J., Vaněk P.: Anterior cervical microdiscectomy: A retrospective study 1989-2001 (665 cases). Onemocnění páteře kongres s mezinárodní účastí v rámci dekády kostí a kloubů. Brno, Prog Abs 30, 2002.

99. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Vaněk P., Steindler J.: Operace tumorů kraniocervikální junkce. Onemocnění páteře kongres s mezinárodní účastí v rámci dekády kostí a kloubů. Brno, Prog Abs 35, 2002.

100.  Sameš M., Bartoš R., Červenka M.: Awake resection of eloquent localized intrinsic brain tumors. Our first experience.  The 5th  Congress of the European Association for Neuro-Oncology, Florence, Italy, Neuro-oncology 4(Suppl.1): 368, 2002.

101. Sameš M., Vachata P.: Historie chirurgie baze lební. Pracovní dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, 2002.

102. Vachata P., Sameš M.: Topografická anatomie jugulárního bulbu. Pracovní dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, 2002.

103. Sameš M., Vachata P.: Laterální a posterolaterální přístupy na lební bazi (klasifikace a kazuistiky). Pracovní dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, 2002.

104. Vachata P., Sameš M.: Fraktury pyramidy skalní kosti. Pracovní dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, 2002.

105. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass in the management of cerebral ischemia. Second Central European Neurosurgical Society Meeting, Brno, Prog Abs 19, 2002.

106. Sameš M., Bartoš R., Vaněk P., Vachata P.: Výsledky miniinvazivního chirurgického řešení intrakraniálních aneuryzmat. Kongres klinické neurologie. Praha, Prog Abs 75, 2002.

107. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass v léčbě hemodynamické mozkové ischemie. Kongres klinické neurologie. Praha, Prog Abs 56, 2002.

108. Vaněk P., Sameš M., Steindler J.: Chirurgická terapie spondylózy krční páteře. Kongres klinické neurologie. Praha, Prog Abs 82, 2002.

109. Vaněk P., Sameš M.: Normotenzní hydrocefalus – diagnostika a léčba. Kongres klinické neurologie. Praha, Prog Abs 108, 2002.

110. Bartoš R., Sameš M., Červenka M., Vymazal J., Derner M.: Současné možnosti operativy eloquentně lokalizovaných intrinsických mozkových nádorů. Kongres klinické neurologie. Praha, Prog Abs 155, 2002.

111. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass in the management of cerebral hemodynamic ischemia. 3rd International Mt.Bandai Symposium for Neuroscience and 4th PanPacific Neurosurgery Congress. Honolulu, Hawaii, Prog Abs IX-2, 2003.

112. Sameš M., Vachata P.: Surgical management of tumors of craniocervical junction. 6th European Skull Base Society Congress. Terrassa, Spain, Skull Base 13 (Suppl 2):  Prog Abs 057, 2003.

113. Vachata P., Sameš M.: The jugular bulb in skull base surgery: anatomical, clinical and surgical consideration.  6th European Skull Base Society Congress. Terrassa, Spain, Skull Base 13 (Suppl 2): Prog Abs 074, 2003.

114. Bartoš R., Sameš M., Derner M., Hladíková M.: Prognostické faktory u nízkostupňového gliomu WHO grade II. Kuncův memoriál 2003. Praha, Prog Abs 8, 2003.

115. Sameš M., Bartoš R., Červenka M., Derner M., Vymazal J.: Tolerance a komplikace „awake“ resekcí mozkových nádorů. Kuncův memoriál 2003. Praha, Prog Abs 28, 2003.

116. Suchomel P., Lukas R., Soukup T., Stulik J., Sames M., Hrabalek L.: Type II.T – transversal C2 odontoid process fracture: retrospective analysis of 114 cases of odontoid fractures.  6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Helsinki, Finland, Prog Abs O 1052, 2003.

117. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: EC-IC bypass in the management of cerebral hemodynamic ischemia. 12th European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs OP-CVS-252, 2003.

118. Bartoš R., Vachata P., Sameš M.: Dopplerometric assessment of ophthalmic periphery in the indication of ECIC(STA-MCA) bypass. 12th European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs P-CVS-286, 2003

119. Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Functional  assessment of Extracranial-Intracranial bypass by the help of Transcranial Doppler Ultrasonography. 12th European Congress of Neurosurgery. Lisboa, Portugal, Prog Abs P-CVS-275, 2003.

120. Sameš M., Vachata P.: Management of vestibular schwannomas grade 4. IX th Skull Base Surgery Congress with international participation.  Ústí nad Labem, Prog Abs 15, 2003.

121. Vachata P., Sameš M.: Systems for reporting results in vestibular schwannoma management. IX th Skull Base Surgery Congress with international participation.  Ústí nad Labem, Prog Abs 16, 2003.

122. Vaněk P., Sameš M.: Decompressive laminectomy in treatment of degenerative lumbar spinal stenosis. A retrospective study 1990-2000 (110 cases). 5th Annual Meeting of the Spine Society of Europe. Prague, Czech Republic, Eur Spine J., 12 (Suppl 1): S70, 2003.

123. Sameš M., Vaněk P.: První zkušenosti s protézou cervikálního disku Bryan. Onemocnění páteře kongres s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem, Prog Abs 45, 2003.

124. Vaněk P., Sameš M.: TLIF při řešení degenerativní instability LS páteře. Onemocnění páteře kongres s mezinárodní účastí. Ústí nad Labem, Prog Abs 29, 2003.

125. Vachata P., Sameš M.: Elektrofyziologický monitoring v chirurgii lební baze. 40.odborné shromáždění otorinolaryngologů Armády České republiky s mezinárodní a mezioborovou účastí. Měřín, 2003.

126. Sameš M., Vachata P., Humhej I.: Chirurgická léčba vestibulárních schwannomů gr.IV. 40.odborné shromáždění otorinolaryngologů Armády České republiky s mezinárodní a mezioborovou účastí. Měřín, 2003.

127. Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Transkraniální dopplerovské vyšetření u závažných neurologických stavů. IX.Žaludovy dny-Zobrazovací metody v perioperační a intenzivní medicíně. Ústí nad Labem, 2004.

128. Vaněk P., Sameš M., Saur K.: Comparison of TLIF and PLIF Procedure in Treatment of Degenerative Lumbar Spine Instability. Spineweek, Porto, Portugal, 2004.

129. Vaněk P., Saur K., Sameš M.: Využití paramediálního přístupu při řešení instability LS páteře postupem TLIF. V.výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, Praha, 2004.

130. Sameš M., Vachata P., Sláma K.st.: Spektrum dekompresních a rekonstrukčních výkonů na faciálním nervu. 67.kongres České společnosti otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Ústí nad Labem, Prog Abs 29, 2004.

131. Vachata P., Sameš M.: Elektrofyziologická monitorace v chirurgii baze lební. 67.kongres České společnosti otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Ústí nad Labem, 2004.

132. Vachata P., Sameš M., Bartoš R., Humhej I.: Shunt a karotická endarterektomie. XXXII.Česko-slovenské neurovaskulární sympozium. Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 67/100 (Suppl): 33, 2004.

133. Bartoš R., Sameš M., Jech R., Červenka M., Vymazal J.: Functional mapping during intrinsic brain tumor surgery. EANS European Training Course. Krakov, Poland, Prog Abs 60, 2004.

134. Bartoš R., Sameš M., Jech R., Červenka M.,  Vymazal J., Derner M., Petrovický P.: Functional mapping during intrinsic brain tumour surgery. 3rd Central European Meeting. Ljubljana, Slovenia, Prog Abs O-05,  2004.

135. Sameš M., Vachata P.: Transtemporal approaches and indications for clinical practice. 3rd Central European Meeting. Ljubljana, Slovenia, Prog Abs P-12,  2004.

136. Vachata P., Sameš M.: Indikace chirurgické léčby mozkových hemorhagií. III.neurovaskulární symposium. Litomyšl, 2004.

137. Vachata P., Sameš M.: Topografická anatomie a morfometrie subtemporálních přístupů. 10.pracovní dny chirurgie lební baze s mezinárodní účastí. Šumava-Srní, 2004.

138. Vachata P., Sameš M., Bartoš R.: Využití navigace v chirurgii baze lební. 10.pracovní dny chirurgie lební baze s mezinárodní účastí. Šumava-Srní, 2004.

139. Sameš M., Vachata P.: Paraseptální minimálně invazivní přístup u adenomů hypofýzy. 10.pracovní dny chirurgie lební baze s mezinárodní účastí. Šumava-Srní, 2004.

140. Sames M., Vachata P.: Surgical treatment of Tumor of Craniocervical Junction. 4th International Skull Base Congress. Australia, Sydney, Prog Abs 48, 2004.

141. Vachata P., Sames M.: The topographical Anatomy of the Anterolateral Transpetrosal Approaches – the Cadaver metric Analysis. 4th International Skull Base Congress. Australia, Sydney, Prog Abs 64, 2004.

142. Vachata P., Sames M.: The High Jugular Bulb in Lateral and Postorateral Skull base Surgery. 4th International Skull Base Congress. Australia, Sydney, Prog Abs 70, 2004.

143. Vaněk P., Sameš M.: Předoperační hodnocení pacientů indikovaných k operaci pro rezistentní radikulopatii. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 14, 2004.

144. Saur K., Vaněk P., Sameš M.: Kombinovaná a opakovaná vertebroplastika. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 25, 2004.

145. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Derner M.: Výsledky chirurgického řešení mozkových aneurysmat 1998-2003 (200 případů), současná léčba SAH v neurovaskulárním týmu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 29, 2004.

146. Vachata P., Sameš M., Bartoš R., Humhej I.: Shunt a karotická endarterektomie. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 50, 2004.

147. Cee J., Vachata P., Sameš M.: Peroperační monitorace motorických evokovaných odpovědí, první zkušenosti našeho pracoviště. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 55, 2004.

148. Bartoš R., Sameš M., Vachata P.: Stav oftalmické kolateralizace po EC-IC bypassu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 63, 2004.

149. Sameš M., Vachata P.: Transtemporal approaches and indications for clinical practice. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, Liberec, Prog Abs 64, 2004.

150. Bartoš R., Sameš M., Jech R., Vymazal J., Červenka M.: Přesnost lokalizace primární motorické oblasti pomocí fMRI. XXI.celostátní neurologická konference, Brno, 2004.

151. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Sameš M.: Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pro ruku pomocí funkční magnetické rezonance. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs O-12, 2005.

152. Vachata P., Sameš M.: Korelace možností identifikace vnitřního meatu při anterolaterálních transtemporálních přístupech. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs 14, 2005.

153. Saur K., Vaněk P., Sameš M.: První zkušenosti se screeningovými neuropsychologickými testy. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs 44, 2005.

154. Sames M., Vachata P., Saur K.: Endonasal miniinvasive approach for pituitary adenoma. Pre-olympic International Neurosurgical Winter Meeting, Sestriere, Italy. Abs Prog 7, 2005.

155. Vachata P., Pavlov V., Bartoš R., Humhej I., Cihlář F., Sameš M., Derner M.: Carotid embolus study (design a první výsledky projektu). V.Neurosonologické dny. Ústí nad Labem, Prog Abs, 2005.

156. Bartoš R., Vachata P., Sameš M.: Role MR a TCD v managementu akutní CEA. V. Neurosonologické dny. Ústí nad Labem, Prog Abs , 2005.

157. Bartoš R., Vachata P., Sameš M., Cihlář F.: Cerebrovaskulární rezervní kapacita – TCD referenční studie. V. Neurosonologické dny. Ústí nad Labem, Prog Abs , 2005

158. Vachata P., Saur K., Sameš M.: Dopplerem navigovaná neuroendoskopie.  V. Neurosonologické dny. Ústí nad Labem, Prog Abs , 2005 

159. Vachata P., Sameš M.: The high jugular bulb in lateral and posterolateral skull base surgery. 7th Congress of the European Skull Base Society. Fulda, Germany, Prog Abs 136, 2005.

160. Vachata P., Sameš M., Kozák J., Sušický P.: Současné možnosti chirurgického řešení tumorů orbity. XIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti. Ústí nad Labem, Prog Abs , 2005.

161. Sameš M., Vachata.: Endonasal miniinvasive approach for pituitary adenoma. 68.kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 4.česko-slovenský otoneurologický kongres. Brno, Prog Abs 39, 2005.

162. Vachata P., Sameš M.: Middle fossa approach a lokalizace vnitřního meatu. 68.kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 4.česko-slovenský otoneurologický kongres. Brno, Prog Abs 42, 2005.

163. Vachata P., Sameš M.: Využití navigačních systémů v chirurgii baze lební. 68.kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 4.česko-slovenský otoneurologický kongres. Brno, Prog Abs 43, 2005.

164. Vachata P., Sameš M.: Naše zkušenosti s plastikami tvrdé pleny. 68.kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 4.česko-slovenský otoneurologický kongres. Brno, Prog Abs 59, 2005.

165. Sameš M., Vachata P., Sláma K., Ceé J.: Chirurgická léčba vestibulárního schwannomu. Vývoj výsledků a interdisciplinární spolupráce v letech 1968-2004. 68.kongres České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku. 4.česko-slovenský otoneurologický kongres. Brno, Prog Abs 75, 2005.

166. Kelbich P., Vachata P., Sameš M., Machová H., Holubková A., Chmelíková V., Hanuljaková E.: Úskalí diagnostiky purulentních neuroinfekcí u neurochirurgických pacientů. XIII. Neuroimunologické a likvorologické dny. Praha, Prog Abs, 2005.

167. Vaněk P., Saur K., Sameš M.: Přední krční foraminotomie v řešení unilaterální radikulopatie-technika, indikace. VI.výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 47, 2005.

168. Sameš M., VachataP.: Surgical treatment of tumors of craniocervical junction. VI.výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 42, 2005.

169. Humhej I., Derner M., Sameš M., Cihlář F., Nováková M.: Magnetická rezonanace jako pomocná metoda pro diagnostiku syndromu karpálního tunelu. 8.sjezd české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Harrachov, Prog Abs, 2005.

170. Humhej I., Bartoš R., Sameš R.: Porovnání výsledků léčby syndromu ulnárního sulku (kubitálního tunelu) metodou přední intramuskulární a přední subkutánní transpozice – retrospektivní studie. 8.sjezd české společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. Harrachov, Prog Abs, 2005.

171. Bartoš R., Vachata P., Sameš M., Šulc D., Pukyová J., Jech R.: Výsledky neurochirurgické léčby LGG WHO grade II. Jihočeské onkologické dny. Český Krumlov, 2005.

172. Sameš M., Vachata P., Sláma K., Cee J.: Chirurgická léčba vestibulárního schwannomu. Vývoj výsledků v letech 1969-2004. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 3, 2005.

173. Sameš M., Vachata P., Saur K.: Direct miniinvasive approach for pituitary adenoma. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 3, 2005.

174. Vachata P., Sameš M., Kozák J.: Naše zkušenosti s expanzemi očnice. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 10, 2005.

175. Vachata P., Sameš M.: Frameless navigovaná biopsie tumorů mozku. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 28, 2005.

176. Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Hejčl A., Sameš M.: Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pomocí funkční magnetické rezonance. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 30, 2005.

177. Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Stav cerebrovaskulární rezervní kapacity po konvenčním EC-IC bypassu – soubor 58 pacientů. 6.Neurosonologické dny. Olomouc. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 Supplementum 2: 60, 2006.

178. Vachata P., Humhej I., Pavlov V., Bartoš R., Sameš M., Derner M.: Prospektivní analýza akutních periprocedurálních CMP po karotické endarterektomii a stentingu pomocí DW MRI. XXXIV.Česko-slovenské neurovaskulární symposium s mezinárodní účastí, Zlín. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 Supplementum 2: 17, 2006.

179. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Výsledky po EC-IC bypassu pro hemodynamickou ischemii (soubor 58 pacientů z období 1998-2005). XXXIV.Česko-slovenské neurovaskulární symposium s mezinárodní účastí, Zlín. Čes. a slov.Neurol.Neurochir., 69/102 Supplementum 2: 17-18, 2006.

180. Sames M., Bartos R., Vachata P., Cihlar F., Hejcl A.: Cerebrovascular reserve capacity after ECIC bypass surgery-TCD study. 8th International Conference on XeCT and related CBF Techiques. Cambridge, UK, Prog Abs 58, 2006. ( Brit.J.Neurosurg. 20(5): 333-358, 2006)

181. Bartos R., Vachata P., Sames M., Hejcl A.: State of ophtalmic collateralization after ECIC bypass.  8th International Conference on XeCT and related CBF Techiques. Cambridge, UK, Prog Abs 63, 2006. ( Brit.J.Neurosurg. 20(5): 333-358, 2006)

182. Sameš M., Vlasák A., Saur K., Vachata P., Bartoš R.: Analýza předních diskektomií dle Caspara z let 1987-2005, soubor 883 pacientů. VII.kongres České spondylochirurgické společnosti a I.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti Onemocnění páteře a míchy. Ostrava, Prog Abs IV/3, 2006.

183. Saur K., Vaněk P., Sameš M.: Výsledky a komplikace verteboplastiky v terapii kompresivní fraktury metastatické a osteoporotické etiologie. VII.kongres České spondylochirurgické společnosti a I.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti Onemocnění páteře a míchy. Ostrava, Prog Abs V/7, 2006.

184. Saur K., Sameš M.: Výsledky ošetření odontoid fracture typu D´Alonzo II osteosyntézou jediným axiálním šroubem v letech 1998-2005. VII.kongres České spondylochirurgické společnosti a I.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti Onemocnění páteře a míchy. Ostrava, Prog Abs VII/5, 2006.

185. Vaněk P., Hackel M., Saur K., Sameš M.: Klinické a radiologické výsledky dva roky po stabilizacích LS páteře technikou TLIF. VII.kongres České spondylochirurgické společnosti a I.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti Onemocnění páteře a míchy. Ostrava, Prog Abs VIII/5, 2006.

186. Vachata P., Sameš M.: Přímá intratemporální anastomóza n.facialis. 11. pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 8, 2006.

187. Sameš M., Vachata P., Saur K.: Přední transtemporální přístup k nádorům petroklivální oblasti. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 14, 2006.

188. Sameš M., Vachata P., Ceé J., Bartoš R.: Bazální přístupy v chirurgii nádorů mozkového kmene. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 22, 2006

189. Vachata P., Sameš M., Kozák J.: Spektrum chirurgických přístupů při řešení tumorů orbity. 11.pracovní dny chirurgie lební baze. Dvůr Králové nad Labem, Prog Abs 30, 2006.

190. Sames M., Vachata P., Bartos R.: Surgical management of intradural lesions of the craniocervical junction. 4th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting. Budapest, Abs Prog O-23, 2006.

191. Humhej I., Sames M., Saur K., Bartos R., Hejcl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period. 4th CENS Meeting. Budapest, Abs Prog O-30, 2006.

192. Bartos R., Sames M., Vachata P., Jech R., Vymazal J., Kasperek J.: Neuronavigation and functional mapping during diffuse LGG surgery. 4th Central European Neurosurgical Society (CENS) Meeting. Budapest, Abs Prog O-23, 2006.

193. Sames M., Vachata P., Bartos R.: Surgical Treatment of the Craniocervical Junction Tumors. The 8th Asian Oceanian International Congress on Skull Base Surgery. Dubai, United Arab Emirates,  Abs Prog  47, 2006.

194. Vachata P., Sameš M.: Naše zkušenosti s chirurgickým řešením zlomenin očnice.  Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 8, 2006.

195.  Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M.: Naše první zkušenosti s multimodální monitorací (ptiO2, mikrodialýza) u pacientů s zěžkým poraněním mozku. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 14, 2006.

196.  Humhej I., Sameš M., Saur K., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P.: Výsledky regenerace nervus medianus a nervus ulnaris po distálním poranění ošetřeném mikrosuturou za období 20 let (1984 -2003). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 20, 2006.

197.  Vachata P., Humhej I., Pavlov V., Bartoš R., Sameš M., Derner M.: Prospektivní analýza akutních periprocedurálních CMP po CEA a CAS pomocí DW MRI. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí. Plzeň, Čes.a slov.Neurol.Neurochir. 69/102 (Suppl 3): 30, 2006.

198. Sameš M., Vachata P., Saur K.: Přímý transnazální přístup k adenomům hypofýzy. 41.odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů s celostátní a mezinárodní účastí. Prog Abs 24, Špindlerův Mlýn, 2006.

199. Vachata P., Sameš M., Kozák J.: Spektrum chirurgických přístupů při řešení tumorů orbity. 41.odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů s celostátní a mezinárodní účastí. Prog Abs 21, Špindlerův Mlýn, 2006.

200. Saur K., Sameš M.: Indikační rozvaha a chirurgické řešení spondylolitéz lumbosakrální páteře. XVII.konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Jáchymov, Prog Abs 20, 2006.

201. Sames M., Vachata P., Bartoš R.: Cerebrovascular reserve capacity after EC-IC bypass surgery. Second International Neurosurgical Winter Meeting. Zermatt, Switzerland, Prog Abs 11, 2007.

202. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Derner M., Cihlář F.: Vývoj postiradiační nekrózy na MRI. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs 13, 2007.

203. Sameš M., Vachata P., Ceé J.: Zachování sluchu u vestibulárního schwannomu gr. II po předchozích atakách hluchoty. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs 19, 2007.

204. Vachata P., Bartoš R., Sameš M., Julišová I.: Paragangliomy filum terminale. Kuncův memoriál. Praha, Prog Abs 41, 2007.

205. Sameš M.: Anatomy of retrolabyrinthine, translabyrinthine and transcochlear approaches. Skull Base Microanatomy and Hans-On Dissection Workshop. Satellite to the 8th Congress of the European Skull Base Society, Prague 2007.

206. Vachata P., Sameš M.: Direct intratemporal facial nerve recontruction. 8th European Skull Base Society Congess. Prog Abs 230. Skull Base 17 (Suppl 1): 71, 2007.

207. Vachata P., Sameš M., Petrovický P.: Localization of the internal auditory canal in anterolateral transpetrosal approaches – cadaver and radiological analysis. 8th European Skull Base Society Congess. Prog Abs 273. Skull Base 17 (Suppl 1): 86, 2007.

208. Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Jech R., Vymazal J.: Diferenciální diagnóza solidně-cystických expanzí u dětí. 14.Pediatrický den České pediatrické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem, Prog Abs 10, 2007.

209. Saur K, Vaněk P., Sameš M.: Analýza výsledků stabilizací pro nízkostupňovou spondylolistézu. II.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Poprad, 2007.

210. Saur K., Obruba P, Sameš M.: Transverzální typ fraktury sakrální kosti. Kazuistika. II.výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Poprad, 2007.

211. Vlasák A., Sameš M., Saur K.: Dlouhodobý follow-up u pacientů po prosté přední krční diskektomii bez štěpu a bez dlahy. II.Výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Poprad, Prog Abs, 2007

212. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Jech R., Vymazal J.: Navigace při operaci difuzního low grade gliomu. Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 10, 2007.

213. Sameš M., Vachata P., Sláma K., Ceé J.: Chirurgická léčba vestibulárního schwannomu. Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 33, 2007.

214. Vachata P., Sameš M., Gerych P., Julišová I.: Problematika léčby symptomatických meinigeomů v těhotenství. Pracovní dny České a Slovenské neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 35, 2007.

215. Vachata P., Sameš M.: Cee J.: Vestibular schwannoma gr.II - hearing preservation after two attacks of deafness. 5th International Conference on Vestibular Schwanoma and other CPA lesions. Barcelona, 2007.

216. Bartoš R., Vachata P., Sameš M., Cihlář F.: Stav cerebrovaskulární rezervní kapacity po ECIC bypassu. Soubor 2005-2006. Interim Congress. Tále, Slovakia, 2007.

217. Vachata P., Bartoš R., Sameš M., Pavlov V.: Akutní periprocedurální embolizace při řešení karotických stenóz. Interim Congress. Tále, Slovakia, 2007.

218. Cee J., Sameš M., Vachata P., Bartoš J., Kašperek J.: Peroperační monitorace MEP a d-vlny za použití transkraniální elektrické stimulace u spinálních výkonů. 54.společný sjezd České a Slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno, 2007.

219. Kašperek J., Vachata P., Sameš M., Nalos D.: Timing chirurgického řešení poranění páteře. Křivánkovy dny. Pardubice, 2007.

220. Humhej I., Sameš M., Saur K., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P.: Výsledky regenerace nervus medianus a nervus ulnaris po distálním poranění ošetřeném mikrosuturou za období 20 let (1984-2003). IX.sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. České Budějovice, 2007.

221. Humhej I., Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Tumory periferních nervů-principy operace, výsledky léčby za období 10 let (1998-2007). IX.sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí. České Budějovice, 2007.

222. Vachata P., Pavlov V., Humhej I., Bartoš R., Sameš M. et al: CEA vs CAS z hlediska periprocedurální embolizace. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, Prog Abs HS13-1, 2007.

223. Sameš M., Vachata P., Bartoš R., Derner M.: Výsledky po EC-IC bypassu pro hemodynamickou ischemii. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, Prog Abs HS13-4, 2007.

224. Sameš M., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P., Pavlov V., Derner M.: Výsledky léčby mozkových aneurysmat 1998-2007. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, Prog Abs HS15-4, 2007.

225. Bartoš R., Sameš M., Vachata P., Jech R., Vymazal J.: Přínos neuronavigace při operaci difuzního low grade gliomu. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, Prog Abs HS16-2, 2007.

226. Saur K., Sameš M.: Patnáct let zkušeností s diagnostikou a terapií normotenzního hydrocefalu. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, Prog Abs HS9-6, 2007.

227. Hejčl A., Bolcha M., Vachata P., Bartoš R., Sameš M., Procházka J.: Užití multimodální monitorace u pacientů se subarachnoidálním krvácením. 21.český a slovenský neurologický sjezd. Praha, Prog Abs PS11, 2007.

228. Sameš M., Bartoš R., Jech R., Vymazal J., Petrovicky P.: The validity of primary motor area localization by means of fMRI – electric cortical stimulation comparative study. EANS Winter Meeting 2008. Trondheim, Norway, Prog Abs 18, 2008.

229. Hejčl A., Bolcha M., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Užití multimodální monitorace u pacientů se subarachnoideálním krvácením a traumatem mozku. Neurovaskulární kongres, Ostrava, Prog Abs V40, 2008.

230. Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) - Present State of Peripheral Nerve Surgery and How to Achieve Further Improvement, Vienna, Austria, March 14-16, 2008, Prog Abs P02, 2008

231. Sameš M., Budíková M., Vachata P., Saur K., Bartoš R.: Přímý transnazální endoskopicky asistovaný přístup k adenomům hypofýzy. Kuncův memoriál 2008. Praha, Prog Abs 10, 2008.

232. Bartoš R., Ceé J., Zolal A., Prokešová J., Sameš M.: Extraoperativní mapování řečových funkcí pomocí kortikálního gridu-kazuistika. Kuncův memoriál 2008. Praha, Prog Abs 15, 2008.

233. Sameš M., Vachata P., Kozák J.: Remodelační kranioplastika u batolete. 15.Pediatrický den české pediatrické společnosti ČLS JEP. Ústí nad Labem, Prog Abs 14, 2008.

234. Bartoš R., Zolal A., Sameš M.: Diffusion tensor tractography combined with subcortical electrostimulation – precise identification of the corticospinal tract. 5th Meeting of the Central European Neurosurgical Society. Vienna, Austria. Prog Abs O-24, 2008. J.Neurol.Neurochir.Psychiatr.9 (Suppl 1): 12, 2008.

235. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M.: Multimodal brain monitoring in patients with severe TBI and SAH. 5th Meeting of the Central European Neurosurgical Society. Vienna, Austria. Prog Abs O-36, 2008. J.Neurol.Neurochir.Psychiatr. 9 (Suppl 1): 12, 2008.

236. Vachata P., Sames M.: Polymethylmethacrylate cranioplasty in lateral and posterolateral skull base approaches: long-term results of 107 cases. 19th Annual Meeting North American Skull Base Society. 5th International Skull Base Congress World Federation of Skull Base Societies. Vancouver, Canada,  Prog Abs 153, 2008. Skull Base 18 (Suppl 1): 36, 2008.

237. Sames M., Vachata P., Bartos R., Radovnicky T.: Surgical treatment of the craniocervical junction tumors. 19th Annual Meeting North American Skull Base Society. 5th International Skull Base Congress World Federation of Skull Base Societies. Vancouver, Canada,  Prog Abs 161, 2008. Skull Base 18 (Suppl 1): 38, 2008.

238. Bartoš R., Sameš M., Hejčl A., Bolcha M., Vachata P., Zolal A.: Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické stimulace při operacích nádorů mozku. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 9, 2008.

239. Ceé J., Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Elektrofyziologické peroperační monitorování u spinálních výkonů. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 11, 2008.

240. Zolal A., Bartoš R., Vachata P., Sameš M.: Traktografie založená na difuzních tenzorech kombinovaná se subkortikální stimulací -  metoda precizní identifikace kortikospinálního traktu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 22, 2008.

241. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M.: Multimodální monitorování u pacientů s těžkým poraněním mozku a SAK. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 24, 2008.

242. Saur K., Sameš M.: Patnáct let zkušeností s diagnostikou a terapií normotenzního hydrocefalu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 33, 2008.

243. Vachata P., Saur K., Sameš M.: Dvojitě navigovaná neuroendoskopie. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 40, 2008.

244. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F.: Extra-intradurální přístup v léčbě karoticko-oftalmických aneuryzmat (1998-2008). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 56, 2008.

245.  Cihlář F., Hejčl A., Derner M., Bartoš R., Pavlov V., Sameš M.: Limitace MDCT diagnostiky zdroje subarachnoidálního krvácení – naše zkušenosti. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 58, 2008.

246. Pavlov V., Derner M., Cihlář F., Sameš M., Humhej I.: Analýza endovaskulárního léčení karotických stenóz (241 pacientů). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 65, 2008.

247. Sameš M., Derner M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R.: Změny na perfuzním CT po konvenčním EC-IC bypassu. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie.  Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 69, 2008.

248. Vachata P., Sameš M.: Vesibular schwannoma gr II – hearing preservation. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 90 poster, 2008.

249. Bolcha M., Sameš M., Bartoš R., Mrázková L.: Neurenterická cysta kraniocervikální junkce. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 93 poster, 2008.

250. Radovnický T., Sameš M.: Cerebelární mutizmus po resekci meduloblastomu u dítěte – kazuistika. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 97 poster, 2008.

251. Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Vachata P., Bartoš R., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – prospektivní studie 1389 pacientů. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 100, 2008.

252. Hejčl A., Kozová M., Sameš M.: Historie neurochirurgie  v Ústí nad Labem  (I-II). Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie. Ústí nad Labem, Prog Abs  Cesk Slov Neurol N 71/104 (Suppl 2): 102, 2008.

253. Saur K., Vlasák K., Sameš M.: Analýza souboru traumat subaxiální krční páteře se zaměřením na význam posteriorního přístupu. III. výroční kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Liberec, Prog Abs 3/3, 2008.

254. Procházka J., Hejčl A., Bolcha M., Sameš M.: Oboustranné multimodální monitorování pacientů s težkým kraniocerebrálním poraněním. Kongres ČSARIM, Brno. Sborník kongresu: Novinky v anesteszologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2008, eds: Ševčík P., Šrámek V., Vyhlídalová R., Šturma J., Cvachovec K. Galén, Praha, 321-322, 2008.

255. Vachata P., Sameš M.: Dlouhodobé výsledky PMMA kranioplastiky u laterálních a posterolaterálních transtemporálních přístupů, soubor 107 pacientů. 12.pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 1/3, 2008.

256. Vachata P., Sameš M.: Schwannom n.abducens. 12.pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 3/7, 2008.

257. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Bazální přístupy u nádorů mozkového kmene. 12.pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 4/2, 2008.

258. Sameš M., Vachata P.: Zachování sluchu u vestibulárních schwannomů. 12.pracovní dny chirurgie lební baze a 42. odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů armády ČR s mezinárodní účastí. Srní na Šumavě, Prog Abs 4/3, 2008.

259. Humhej I., Sameš M., Saur K., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A.: Results of the median and ulnar nerve regeneration after distal nerve injury treated with microsurgical technique in a 20 year period (1984-2003) – Eurohand 2008 – FESSH XIIIth Congress + EFSHT IXth Congress, Lausanne, Switzerland, June 19-21, 2008, Abs : J of Hand Surg, Vol. 33E, Supplement 1, p. 51.

260. Humhej I., Hejčl A., Janouš P., Bolcha M., Vlasák A., Vachata P., Bartoš R., Saur K., Fílová I., Sameš M.: Results of surgical treatment for the carpal tunnel syndrome : a prospective study with 1389 patients - Eurohand 2008 – FESSH XIIIth Congress + EFSHT IXth Congress, Lausanne, Switzerland, June 19-21, 2008, Abs : J of Hand Surg, Vol. 33E, Supplement 1, p. 159-160.

261. Bartoš R, Jech R, Vymazal J, Zolal A, Sameš M. Correlation between fMRI and ECS. Verona 2008.

262. Hejčl A., Sameš M.: Sekundární poranění mozku z biochemického hlediska. XVI.postgraduální kurz v neurotraumatologii. Hradec Králové. Prog Abs 4, 2009.

263. Hejčl A., Sameš M.: Multimodální monitorace u pacientů s těžkým poraněním mozku. XVI.postgraduální kurz v neurotraumatologii. Hradec Králové. Prog Abs 40, 2009.

264. Zolal A. Sames M., Radovnicky T., Novakova M., Derner M.: Use of BOLD reactivity to assess the cerebrovascular reserve – comparison with a TTP delay method.  EANS Annual Meeting and the Annual Meeting of the SFNC. Marseille, Prog Abs 21, 2009.

265. Hejčl A.., Bolcha M., Prochazka J., Sames M.: High brain interstitial glycerol and intracranial pressure predict fatal outcome after severe TBI. EANS Annual Meeting and the Annual Meeting of the SFNC. Marseille, Prog Abs 49, 2009.

266. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Sameš M.: Monitorování metabolismu mozku u pacientů s těžkým kraniocerebrálním poraněním. XIV. Žaludovy dny. Ústí nad Labem, Prog Abs 3-4, 2009.

267. Sameš M., Vachata P., Bartoš R.: Direct transnasal mininvasive approach for pituitary adenoma. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 165, 2009.

268. Vachata P., Sameš M.: Abducens nerve schwannoma case report and review of the literature. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí.  Prog Abs 205, 2009.

269. Vachata P., Sameš M.: Polymethylmethacrylat cranioplasty in lateral and posterolateral skull base approaches – long term results of of 107 cases. 9th Congress of the European Skull Base Society. Rotterdam, Nizozemí. Prog Abs 211, 2009.

270. Sames M.: Extra-intradural approach in the management of carotid-opthalmic aneurysm (1998-2008). XIV World Congress of Neurological Surgery. Boston, USA. Prog Abs 1035, 2009.

271. Saur K., Bradáč O., Sameš M.: Correlation of 10 minute lumbar infusion test with steady state test. Hydrocephalus 2009. Baltimore, USA Prog Abs P40, 2009.

272. Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Korekce paréz periferních nervů po neúspěšné regeneraci šlachovými transfery. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Zámek Štiřn, Prog Abs 10, 2009.

273. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Monitorace sekundárního postižení mozku pomocí tkáňové oxymetrie, mikrodialýzy a průtoku krve mozkem u pacientů s poraněním mozku a SAK v neurointenzivní péči. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Zámek Štiřn, Prog Abs 16, 2009.

274. Bartoš R., Sameš M., Zolal A., Radovnický T., Hejčl A.: Resekce gliomů inzuly-volumetrické hodnocení radikality. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Zámek Štiřn, Prog Abs 51, 2009.

275. Humhej I., Sameš M.: Endoskopicky asistovaná dekomprese n.ulnaris v oblasti lokte-naše zkušenosti. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Zámek Štiřn, Prog Abs P2, 2009.

276. Zolal A., Sameš M., Hejčl A., Radovnický T.: Zpoždění TTP proti zdravé hemisféře-porovnání výsledků perfuzního MR a TCD. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti. Zámek Štiřn, Prog Abs P12, 2009.

277. Sameš M., Hejčl A.: Giant MCA aneurysm. Brněnské neurochirurgické dny. Velké Bílovice, Prog Abs  15, 2009.

278. Bartoš R., Zolal A., Sameš M.: Primární nádory mozku Winter glio track meeting III. Znojmo,  2010.

279. Hejčl A., Bolcha M., Hušková E., Procházka, Kelbich P., Sameš M.: Elevated  ICP and brain metabolism impairment predict fatal outcome after severe TBI. Joint Meeting 2010 of the German Society of Neurosurgery with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies. Garmisch-Partenkirchen, Prog Abs Fr 02.03, 2010.

280. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Batrtoš R., Pavlov V.: Microneurosurgical management of giant MCA aneuryms. Joint Meeting 2010 of the German Society of Neurosurgery with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies. Garmisch-Partenkirchen, Prog Abs Fr 03.02, 2010.

281. Humhej I., Schmoranzová M., Sameš M.: Correction of peripheral nerve palsy with tendon transfers following unsuccessful nerve regeneration. Joint Meeting 2010 of the German Society of Neurosurgery with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies. Garmisch-Partenkirchen, Prog Abs Fr 04.04, 2010.

282. Hejčl A., Jendelová P., Syková E.: HPMA – RGD hydrogels seeded with mesenchymal stem cells improve functional outcome and prevent tissue loss in chronic spinal cord injury. Joint Meeting 2010 of the German Society of Neurosurgery with the Austrian, Czech and Slovak Neurosurgical Societies. Garmisch-Partenkirchen, Prog Abs Sa 01.08, 2010.

283. Sameš M., Vachata P., Provazníková E., Radovnický T., Ceé  J.: Vestibulární schwannom 1968-2009. 13.Pracovní dny chirurgie baze lební. Praha, Prog Abs 57, 2010.

284. Ceé J., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Sameš M.: Elektrofyziologická peroperační monitorace hlavových nervů, motorické a sluchové dráhy u výkonů v oblasti zadní jámy lební. 13.Pracovní dny chirurgie baze lební. Praha, Prog Abs 56, 2010.

285. Vachata P., Petrovický P., Sameš M.: Temporal bone variations and anomalies. 13.Pracovní dny chirurgie baze lební. Praha, Prog Abs 57, 2010.

286. Vachata P., Sameš M.: Resekce rozsáhlého tumoru kalvy a baze s náhradou defektu 3D implantátem v jedné době. II. Live Surgery, Ústí nad Labem, 2010.

287. Sameš M., Bartoš R., Vachata P.: Navigace v oblasti baze lební. XII.mezinárodní výukový seminář Nové technologie v ORL včetně roboticky asistované chirurgie. Ústí nad Labem, 2010.

288. Bolcha M., Sameš M., Bartoš R., Mrázková L.: Neurenterická cysta kraniocervikální junkce. Brněnské neurochirurgické dny. Velké Bílovice, 2010.

289. Bar M., Mikulík R., Školoudík D., Czerny D., Lipina R., Sameš M. et al.: Dekompresní hemikraniektomie u maligní mozkové ischemie-srovnávací celonárodní studie  v letech 2006 a 2009. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S33 L9-5, 2010.

290. Orlický M., Sameš M., Bartoš R., Hejčl A.: Akutní symptomatická okluze vnitřní karotidy-indikace a možnosti intervence, review. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S35 L10-2, 2010.

291. Sameš M., Vachata P, Hejčl A., Bartoš R., Cihlář F., Pavlov V.: Chirurgická léčba mozkových aneurysmat s využitím přístupů na bazi lební. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S61 L20-1, 2010.

292. Hejčl A., Cihlář F., Pavlov V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Intraarteriální aplikace spazmolytik u pacientů s vazospazmy po subarachnoidálním krvácení. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S61 L20-3, 2010.

293. Zolal A., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Sameš M.: Použitá DTI obrazu kortikospinální dráhy při operacích-korelace s elektrofyziologií a klinické výsledky. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S64 L21-1, 2010.

294. Bartoš R., Sameš M.,  Hejčl A., Zolal A., Malucelli A., Radovnický T.: Vliv funkčního mapování na výsledky operací nízkostupňových gliomů WHO grade II.  24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S64 L21-2, 2010.

295. Vachata P., Sameš M., Kozák J., Zikmund L.: Současné možnosti chirurgické terapie parézy lícního nervu. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S66 L21-6, 2010.

296. Humhej I., Sameš M.: Endoskopicky asistovaná dekomprese n.ulnaris v oblasti lokte. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S66 L21-7, 2010.

297. Humhej I., Schmoranzová A., Sameš M.: Korekce lézí periferních nervů šlachovými transfery-obecný přehled, rekonstrukce léze nervus peroneus. 24. Český a slovenský neurologický sjezd. Hradec Králové, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 73/106(Suppl 2): S66 L21-8, 2010.

298. Zolal A., Bartoš R., Vachata P., Hejčl A., Sameš M.: Použití obrazů DTI v neurochirurgii. XVIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 4, 2011.

299. Bartoš R., Hejčl A., Zolal A., Sameš M.: Resekce gliomů insuly. XVIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 12, 2011.

300.  Hejčl A., Bolcha M., Kelbich P., Malucelli A., Zolal A., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Impaired brain metabolism correlates with fatal outcome after severe brain injury. Joint EANS Annual Meeting – 4th World ICH Conference 2011. Newcastle Gateshead, UK, Prog Abs P 180 (34), 2011.

301. Sames M., Hejcl A.: Intraarterial administration of spasmolytics for vasospasm after subarachnoid hemorrhage. Joint EANS Annual Meeting – 4th World ICH Conference 2011. Newcastle Gateshead, UK, Prog Abs P 205 (36), 2011.

302. Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartos R., Cihlar F., Pavlov V. : Mnagement of opthalmic aneurysm. International Cerebrovascular and Skull Base Workshop. Ghent, Belgium, Prog Abs 37, 2011.

303. Sames M.: Transtemporal approach. Extra-intradural approach for carotid opthalmic aneurysm. Video Session with Master 5.  14th Interim Meeting of the World Federation of Neurosurgical Societies. Porto de Galinas, Pernambuco, Brasil, Prog Abs 38, 2011.

304. Sames M., Hejcl A., Bartos R., Vachata P.: Extra-intradural approach in the management of carotid-opthalmic aneurysms (1999-2009). 14th European Congress of Neurosurgery. Rome, Italy, Prog Abs 93, 2011.

305. Zolal A., Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartos R.: The preoperative and intraoperative use of diffusion tensor imaging-fiber tracking images of the corticospinal tract. 14th European Congress of Neurosurgery. Rome, Italy, Prog Abs 15, 2011.

306. Hejčl A., Cihlář F., Pavlov V., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Intraarteriální aplikace spazmolytik u pacientů s vazospasmy po subarachnoidálním krvácení. Výroční kongres české neurochirurgické společnosti. Frymburk, Prog Abs 35, 2011.

307.  Vachata P., Pavlov V., Trnková M., Sameš M. : Hormonálně aktivní karotický paragangliom. Výroční kongres české neurochirurgické společnosti. Frymburk, Prog Abs 54, 2011.

308.  Malucelli A., Bartoš R., Zolal A., Wágnerová D., Dezortová M., Hájek M., Sameš M.: Aplikace H-MR spektroskopie v differenciální diagnostice tumorů lidského mozku a její histologické validace: první výsledky naší mezioborové spolupráce. Výroční kongres české neurochirurgické společnosti. Frymburk, Prog Abs 83, 2011.

309.  Bartoš R., Hejčl A., Radovnický T., Zolal A., Sameš M.: Disekce drah laterálního aspektu mozkové hemisfery Klingerovou technikou – příprava na operaci insulárního gliomu. Výroční kongres české neurochirurgické společnosti. Frymburk, Prog Abs 86, 2011.

310. Ceé J., Radovnický T., Bartoš R., Vachata P., Provazníková E., Sameš M.: Elektrofyziologická peroperační monitorace u operací vestibulárního schwannomu. 25. Český a slovenský neurologiký sjezd. Brno, Prog Abs Cesk Slov Neurol N, 74/107(Suppl): S 107 L10-47-2, 2011.

311. Humhej I., Sameš M.: Meralgia paresthetica – možnosti chirurgické léčby. 2.severočeský algeziologický den. Ústí nad Labem, Prog Abs 5, 2012.

312. Vachata P., Zolal A., Malucelli A., Orlický M., Sameš M. : Fibrózní dysplázie laterální lební baze – radikální resekce.Kuncův memoriál. Praha, 2012.

313. Radovnický T., Sameš M.: NPH funkční testy. XIX. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 18, 2012.

314. Vachata P., Sameš M., Kozák J., Zikmund L. : Současné možnosti chirurgické terapie poranění lícního nervu. XIX. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 51, 2012.

315. Humhej I., Sameš M. : Syndrom útlaku n.ulnaris v oblasti lokte-možnosti chirurgického řešení včetně endoskopických technik. XIX. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, Prog Abs 53, 2012.

316. Vachata P., Sameš M. : Třípatrová radikální spondylektomie C2-4 s 360 st. rekonstrukcí pro primární kostní tumor. Spondylochirurgický kongres. Brno, 2012.

317. Ceé J., Radovnický T., Vachata P., Bartoš R., Sameš M. : Elktrofyziologická peroperační monitorace u spinálních výkonů. Spinální kongres. Brno, Prog Abs CSNN 75/108(6) : 772-791, 2012.

318. Ceé J., Radovnický T., Bartoš R., Vachata P., Sameš M. : Electrophysiological intraoperative monitoring in vestibular schwannoma surgery. Kongres klinické neurofyziologie. Martin, Prog Abs Clinical Neurophysiology, 123(3): 12, 2012.

319. Vachata P., Sameš M., Zolal A., Malucelli A., Orlický M. : Giant aneurysmal bone cyst of temporal bone in two-years old baby. 6th International Congress of the World Federation of Skull Base Societies. 10th European Skull Base Society Congress. Brighton, UK, Prog Abs 153, 2012. J Neurol Surg B, 73(suppl 2): 145, 2012.

320.  Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Cee J.: Craniocervical junction tumors management. 6th International Congress of the World Federation of Skull Base Societies. 10th European Skull Base Society Congress. Brighton, UK, Prog Abs 193, 2012. J Neurol Surg B, 73(suppl 2): 156, 2012.

321.  Vachata P., Zolal A., Malucelli A., Orlický M., Sameš M. : Diffuse fibrous dysplasia of the lateral skull base. 6th International Congress of the World Federation of Skull Base Societies. 10th European Skull Base Society Congress. Brighton, UK, Prog Abs 384, 2012. J Neurol Surg B, 73(suppl 2): 208, 2012.

322. Bartos R., Hejcl A., Radovnicky T., Malucelli A., Sames M.: Insular glioma surgery – complication avoidance versus radicality. 7th Central European Neurosurical Society Meeting joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons (USA). Prague, Prog Abs 23, 2012.

323.  Hejcl A., Bartos R., Vachata P., Zolal A., Radovnicky T., Sames M. : A single-center experience with low grade gliomas since 2002 to 2011. 7th Central European Neurosurical Society Meeting joint Meeting with the Congress of Neurological Surgeons (USA). Prague, Prog Abs 39, 2012.

324. Vachata P., Orlický M., Cihlář F., Pavlov V., Hejčl A., Humhej I., Sameš M.: Karotická endarterektomie u pacientů na 80 let. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 10, 2012.

325. Bartoš R., Malucelli A., hejčl A., Humhej I., Bolcha M., Vachata P., Sameš M.: Resekce recidivy multiformního glioblastomu – vyhodnocení komplikací a významu pro nemocného s ohledem na věk. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 25, 2012.

326.  Vachata P., Sameš M.: Přední transartikulární stabilizace C1-2 – miniinvazivní alternativa u senilních osteoporotických fraktur zubu čepovce. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti ČLS JEP. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 34, 2012.

327. Vachata P., Orlický M., Hejčl A., Humhej I., Bartoš R., Sameš M., Cihlář F., Pavlov V.: Selective carotid artery shunting for carotid endarterectomy – prospective DW MRI monitoring of embolization in 754 patients. 8th World Stroke Congress. Brasilia, Prog Abs 224, 2012.

328. Sames M.: Anatomy of the retrolab, translab, transcochlear approaches. Vacular and skull base microanatomy hands-on dissection course – Transtemporal approaches and ECIC bypass. Prague, 2012.

329. Sames M.: ECIC bypass for ischemic stroke and aneurysm surgery. Vacular and skull base microanatomy hands-on dissection course – Transtemporal approaches and ECIC bypass. Prague, 2012.

330. Humhej I., Sameš M.: Meralgia paresthetica – možnosti chirurgické léčby. 18. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny. Červený Hrádek, 2012.

331. Humhej I., Filova I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu karpálního tunelu – prospektivní studie 1389pacientů. XIV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové město na Moravě, Skalský Dvůr,Prog Abs, 2012.

332. Humhej I., Sameš M.: Výsledky chirurgické léčby syndromu Guyonova kanálu. XIV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové město na Moravě, Skalský Dvůr,Prog Abs, 2012.

333. Bartoš R., Provazníková E., Malucelli A., Hejčl A., Sameš M.: Zadní interhemisferický versus transkortikální přístup k intrinsickým mozkovým lézím. Kuncův memoriál, Praha 2012.

334. Sames M., Provaznikova E., Malucelli A., Vachata P.: Direct transnasal microsurgical endoscopy assisted approach for pituitary adenoma. 5th International Neurosurgical Winter Congress. Chamonix, France, Prog Abs 15, 2013.

335. Sameš M., Provazníková E., Bartoš R., Vachata P.: Neuralgie trigeminu. 3. Severočeský algeziologický den. Ústí nad Labem, 2013.

336. Hejčl A., Bolcha M., Procházka J., Hušková E., Kelbich P., Sameš M. : Invazivní monitoring v neurochirurgii. Kuncův memoriál 2013, Praha 2013.

337.  Vachata P., Orlický M., Sameš M. : Clopidogrel a CEA. Kuncův memoriál 2013, Praha, 2013.

338. Sameš M., Radovnický T., Zolala A., Vachata P., Bartoš R. : Indikace EC-IC bypassu pro symptomatickou hemodynamicky významnou okluzi karotidy po studii COSS. Kuncův memoriál 2013, Praha, 2013.

339. Sameš M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R. : Results of EC-IC bypass for symptomatic hemodynamically significant carotid occlusion. First Annual Meeting of the EANS Vascular Section & 5th ESMINT Congress. Nice, France, Prog Abs 43, 2013.

340. Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartos R.: Microsurgical management of MCA giant aneurysms. 15th World Congress of Neurosurgery.Seoul, Korea, Prog Abs 95 OP-CVS-01, 2013.

341. Sames M., Radovnický T., Zolal A., Vachata P., Bartoš R. : Results of EC-IC bypass for symptomatic carotid occlusion. 15th World Congress of Neurosurgery.Seoul, Korea, Prog Abs 163 OP-CVS-10, 2013.

342. Vachata P., Sames M.: Spheno-orbital meningiomas. A clinical review of 21 operated cases. 15th World Congress of Neurosurgery.Seoul, Korea, Prog Abs E-poste 300, 2013.

343. Bolcha M., Sameš M., Bartoš R., Mrazkova L.: Neurenterická cysta kraniocervikální junkce. XI. Výroční spondylochirurgický kongres s mezinárodní účastí. Ostrava, Pog Abs 6, 2013.

344. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Radovnický T., Ceé J., Cihlář F.: Mikrochirurgické řešení spinální arteriovenózní fistuly (AVF) v oblasti C2 a přehled modifikované klasifikace spinálních vaskulárních lézí. XI. Výroční spondylochirurgický kongres s mezinárodní účastí. Ostrava, Pog Abs 7, 2013.

345. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F.: Mikrochirurgická a endovaskulární léčba karoticko-oftalmických aneuryzmat. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 10, 2013.

346. Vachata P., Sameš M.: Spheno-orbitální meningiomy. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 5, 2013.

347. Hejčl A., Zolal A., RadovnickýT., Nováková M., Hron J., Švihlová H., Mádlík M., Málek J., Sameš M.: Vyšetřování hemodynamiky mozkových aneuryzmat. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 13, 2013.

348. Vachata P., Kozák J., Radovnický T., Orlický M., Humhej I., Hejčl A., Sameš M.: Primární a sekundární augmentace defektu temporálního svalu. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 16, 2013.

349. Radovnický T., Hejčl A., Sameš M.: Vliv načasování kranioplastiky na perzistenci komunikujícího hydrocefalu u pacientů po dekompresivní kraniektomii. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 24, 2013.

350. Radovnický T., Vachata P., Sameš M.: Telemetrický monitoring intrakraniálního tlaku – naše první zkušenosti. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 26, 2013.

351. Bartoš R., Radovnický T., Ceé J., Vachata P., Sameš M.: Výsledky resekcí gliomů limbického a paralimbického systému. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Brno, Prog Abs 33, 2013.

352. Sames M.: Results of EC-IC bypass for symptomatic hemodynamically significant carotid occlusion. Congress of Neurological Surgeons (CNS) Annual Meeting. San Francisco, USA, Prog Abs 343 Neurosurgical Forum, 2013.

353. Vachata P., Orlický M., Radovnický T., Sameš M.: Riziko krvácení u karotické endarterektomie s clopidogrelem. VI. Brněnské neurochirurgické dny. Velké Bílovice, 2013.

354. Radovnický T., Nováková M., Derner M., Vachata P., Sameš M.: Využití MR v diagnostice normotenzního hydrocefalu. VI. Brněnské neurochirurgické dny. Velké Bílovice, 2013.

355. Vachata P., Sameš M.: Three levels cervical spondylectomy (C2-4) for primary bone tumor. AO Spine Davos Courses, Mastering Complex Spine Cases, Davos 2013.

356. Bartoš R., Třebický F., Malucelli A., Hejčl A., Sameš M.: Hodnocení efektu onkologické léčby mozkových gliomů pomocí počítačové volumetrie. Sjezd České onkologické společnosti. Brno, 2013.

357. Radovnický T., Sameš M.: Normotenzní hydocefalus, diagnostika a léčba. Sympózium neurologov a neurochirurgov. Zepmlínská Šírava, Slovensko, 2013.

358. Radovnický T., Vachata P., Sameš M.: Tlemetric monitoring of the intracranial pressure – the first experience. Hydrocephalus 2013. Athens, Řecko, 2013.

359. Humhej I., Sameš M.: Tumory periferních nervů. XV. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové město na Moravě, 2013.

360. Humhej I., Sameš M.: Suprascapular nrve entrapment syndrome. XVIIth FESSH Congress. Belek, Anatalya, Turkey, 2013.

361. Humhej I., Sameš M.: Results of endoscopically assisted ulnar nerve decompression at the elbow – prospective study, 101 patients. XVIIth FESHH Congress. Belek, Anatalya, Turkey, 2013

362. Bartoš R., Radovnický T., Orlický M., Sameš M.: Spojení nových technologií (DTI, navigace, ICG, monitorace MEP) a “klasického” přístupu (paramedian supracerebellar-transtentorial) při resekci gliomu meziotemporální oblasti. Kuncův memoriál 2014. Praha 2014.

363. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Cihlář F.: Mikrochirurgické řešení spinální AVF v etáži C2 a přehled modifikované klasifikace spinálních vaskulárních lézí. Kuncův memoriál 2014. Praha 2014.

364. Vachata P., Sameš M., Radovnický T., Ceé J.: Třípatrová radikální spondylektomie C2-4. Kuncův memoriál 2014. Praha 2014.

365. Humhej I., Sameš M.: Diffusion tensor imaging and tractography of peripheral nerves - our preliminary results. Present state of peripheral nerve surgery. Vienna, Austria, 2014.

366. Vachata P., Sameš M.: Přední transartikulární stabilizace C1-2 u osteoporotických zlomenin dens axis. VI. Žlinské Neurochirurgické Dni. Terchová, Slovensko

367. Vachata P., Sameš M., Ceé J., Radovnický T.: Technika jedno a více etážových spondylektomií krční páteře.  VI. Žlinské Neurochirurgické Dni. Terchová, Slovensko

368. Ceé J., Radovnický T., Vachata P., Sameš M.: Elektrofyziologická monitorace u operací páteře a míchy. VI. Žlinské Neurochirurgické Dni. Terchová, Slovensko

369. Bolcha M., Hejčl A., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Elevated intracranial presssure and impaired brain metabolism correlate with fatal outcome after severe brain injury. The 11th Symposium of the International Neurotrauma Society. Budapest, Hungary, Prog Abs P 2.5, 2014.

370. Hejčl A., Radovnický T., Sameš M.: Managemnt traumatických parenchymatózních lézí. XXI. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Neurotraumatologie. Hradec Králové, Prog Abs 22, 2014.

371. Radovnický T., Hejčl A., Sameš M.: Problematika kranioplastiky – možnosti, časování a jak se vyhnout komplikacím. XXI. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Neurotraumatologie. Hradec Králové, Prog Abs 28, 2014.

372. Humhej I., Sameš M.: Poranění periferních nervů u dětí. XVI. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Nové město na Moravě, 2014.

373. Sames M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., CCihlář F., Derner M.: Microsurgical management of MCA giant aneurysms. 2nd Annual Meeting of the EANS Vascular Section. Nice, France, Prog Abs 36, 2014.

374. Vachata P., Sameš M.: Sphenoorbital meningiomas. European Skull Base Society Congress. Paris, France, 2014.

375. Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartoš R., Cihlar F.: Management of opthalmic aneurysm. European Skull Base Society Congress. Paris, France, 2014.

376. Vachata P., Sameš M.: Spheno-orbitální meningiomy. 15. pracovní dny chirurgie baze lební. Frýdlant v Čechách, Prog Abs 18, 2014.

377.  Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Zachování sluchu při mikrochirurgické léčbě vestibulárních schwannomů. 15. pracovní dny chirurgie baze lební. Frýdlant v Čechách, Prog Abs 20, 2014.

378.  Vachata P., Kozák J., Radovnický T., Orlický M., Sameš M.: Primární a sekundární augmentace defektu temporálního svalu. 15. pracovní dny chirurgie baze lební. Frýdlant v Čechách, Prog Abs 26, 2014.

379. Vachata P., Sameš M.: Translaminární fixace C2. XII. spondylochirurgický kongres. Praha, Prog Abs 19, 2014.

380. Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Management nádorů CC junkce se zaměřením na peroperační instabilitu C0-C1. XII. spondylochirurgický kongres. Praha, Prog Abs 40, 2014.

381. Sames M., Hejcl A.: Microsurgical Management of MCA Giant Aneurysms.  CNS Annual Meeting 2014. Boston, USA, International Neurosurgical Forum, Prog Abs 627, 2014.

382.   Humhej I., Sameš M., Ibrahim I., Hájek M., Hořínek D.: Diffusion tension imaging and tractography of peripheral nerves - our preliminary results. EANS 2014 Congress. Praha, Prog Abs 176, 2014.

383. Kelbich P., Hejčl A., Procházka J., Sameš M.: Cytology and energy metabolism in the CSF for detection of the CNS inflammation in neurosurgical patients. EANS 2014 Congress. Praha, Prog Abs 618, 2014.

384. Hejcl A., Svihlova H., Radovnicky T., Polakova N., Hron J., Novakova M., Malek J., Sames M.: Differences in computational fluid dynamics in unruptured brain aneurysms based on segmentation using CT and MR angiography. EANS 2014 Congress. Praha, Top 100 posters. Prog Abs 1229, 2014.

385. Vachata P., Sames M.: Sphenoorbital meningiomas. EANS 2014 Congress. Praha, Prog Abs 616, 2014.

386. Vachata P., Radovnický T., Cee J., Sames M.: A three level (C2-C4) radical spondylectomy with 360 º reconstruction via retropharyngeal submandibular approach.  EANS 2014 Congress. Praha, Prog Abs 2063, 2014.

387. Orlický M., Vachata P., Sameš M.: Skrat u karotických endarterektomií - výsledky prospektívnej štúdie. 28. český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava, Prog Abs S2-8, 2014.

388. Humhej I., Sameš M.: Thoracic outlet syndrom - diagnostika, indikace k chirurgické léčbě a její výsledky. 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Ostava, 2014.

389. Humhej I., Ibrahim I., Hájek M., Sameš M., Hořínek D.: Zobrazování periferních nervů pomocí metody DTI a traktografie. 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Ostava, 2014.

390. Sameš M., Bolcha M.: Výsledky chirurgické léčby neprasklých piálních AVM v letech 1999-2013. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Liberec, 2014.

391. Vachata P., Orlický M., Sameš M.: Selektivní shunting při karotické endarterektomii - prospektivní hodnocení peroperační embolizace pomocí DWMR v souboru 1019 operací. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Liberec, 2014.

392. Vachata P., Sameš M.: Použití translaminární fixace C2 při zadních stabilizacích krční páteře. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Liberec, 2014.

393. Humhej I., Ibrahim I., Hájek M.: Zobrazování periferních nervů pomocí metody DTI a tractography - naše předběžné výsledky. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Liberec, 2014.

394.  Bartoš R., Radovnický T., Orlický M., Sameš M.: Supracerebelární - transtentoriální přístup k mediobasální temporální oblasti. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Liberec, 2014.

395. Sames M., Bolcha M.: Microsurgical management for unruptured AVM (1999-2013). 41st Richard Lende Neurosurgery Conference. Salt Lake City, Utah, USA, Prog Abs 34, 2015.

396. Vachata P., Kozák J., Sameš M., Zikmund L.: Spektrum chirurgických přístupů při řešení tumorů orbity. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, Prog Abs 24, 2015.

397. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlář F.: Mikrochirurgická a endovaskulární léčba karoticko-oftalmických aneuryzmat. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, Prog Abs 27, 2015.

398. Malucelli A., Wagnerová D., Bartoš R., Hájek M., Sameš M.: Využití MR spektroskopie u navigovaných stereotaktických biopsií tumorů mozku. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, Prog Abs 50, 2015.

399.  Bartoš R., Sameš M., Radovnický T., Ceé J.: Výsledky resekcí insulárních gliomů. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, Prog Abs 53, 2015.

400. Bartoš R., Sameš M.: Paramediální supracerebelární transtentoriální přístup. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, Prog Abs 55, 2015.

401. Bartoš R., Cettlová M., Roudná V., Sameš M.: Neuropsychologické vyšetření pacientů léčených po LGG. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, Prog Abs P3, 2015.

402. Sames M., Bolcha M., Cihlar F.:  Microsurgical management for unruptured arteriovenous m alformations. 15th Interim Meeting of the WFNS. Rome, Italy, Prog Abs P0790, 2015.

403. Sames M.: Microsurgical management for unruptured AVM (1999-2013). CNS Annual Meeting 2015. New Orleans, Louisiana, USA, Prog Abs 365, 2015.

404. Vachata P., Sameš M.: Cervicální spondylektomie u primárních a sekundárních tumorů. XIII. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, Prog Abs 29, 2015.

405. Bolcha M., Vachata P., Sameš M.: Juvenilní istmická spodylolistéza-možnosti řešení. XIII. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, Prog Abs 55, 2015.

406. Hejčl A., Jendelová P., Syková R., Sameš M.: Současný stav experimentální rekonstrukce míšní léze. XIII. kongres České a Slovenské spondylochirurgické společnosti. Ústí nad Labem, Prog Abs 65, 2015.

407. Bartoš R., Němcová V., Radovnický T., Sejkorová A., Malucelli A., Orlický M., Třebický F., Sameš M.: Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky operací. Brněnské neurochirurgické dny. Velké Bílovice, Prog Abs 2, 2015.

408. Bolcha M., Hejčl A., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Decompressive craniectomy and a role of a brain metabolism monitoring. 12th Symposium INTS (International Neurotrauma Society). Cape Town, Prog Abs 82, 2016.

409. Sameš M., Cihlář F.: Spektrum výkonů a jejich vývoj v KCC. Kuncův memoriál. Praha, 2016.

410. Sameš M., Bartoš R., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Neuralgie trigeminu. 6. Severočeské algeziologické dny. Ústí nad Labem, Prog Abs 11, 2016.

411. Bartoš R., Malucelli A., Třebický F., Sameš M.: Problematika low-grade gliomů. XXIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 2016.

412. Vachata P., Sameš M.: C1 limited posterior construct of Gehweiler type III fractures. 32nd Annual Meeting  Cervical Spine Research Society-Europe. Prague, Prog Abs P49, 2016.

413. Vachata P., Kozák J., Sameš M.: Primary and secondary reconstruction of temporal muscle deficit. 12th Congress of the European Skull Base Society. Berlin, Prog Abs FP-06-02, 2016.

414. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Pavlov V., Cihlař F.: Management of carotid-opthalmic aneurysms. 12th Congress of the European Skull Base Society. Berlin, Prog Abs LFP-06-03, 2016.

415. Sames M.,Cihlar F.: Acute stroke after carotid endarterectomy: emergent carotid reoperation or emergent endovascular trombectomy? MENC. Budapest, Prog Abs 4, 2016.

416. Sames M.: Microsurgical management of vestibular schwannomas. 7th International Congress of the World Federation of Skull Base Societies. Osaka, Japan, Prog Abs Main Session 2-2-4, 2016.

417. Vachata P., Sames M.: Primary and secondary reconstruction of temporal muscle defect. 7th International Congress of the World Federation of Skull Base Societies. Osaka, Japan, Prog Abs Preffered Paper PP1-2-6, 2016.

418. Hejčl A.: Computational fluid dynamics: A new useful tool in the assement of risk of aneurysm. EANS 2016 Congress. Prog Abs 487, Athens, Greece.

419. Hejčl A., Sameš M.: Historie, teorie a princip využití mikrodialýzy - Consensus meeting. Mikrodialyzační Symposium. Praha, 2016.

420. Hejčl A., Sameš M.: Cerebrální vasospasmy po SAK a jejich léčba - přínos mikrodialýzy. Mikrodialyzační Symposium. Praha, 2016.

421. Bolcha M., Hejčl A., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Dekompresivní kraniektomie a úloha monitorování metabolizmu mozku. Mikrodialyzační Symposium. Praha, 2016.

422. Hejčl A., Sameš M.: Mezioborový management pacienta s multimodální monitorací. Mikrodialyzační Symposium. Praha, 2016.

423. Vachata P., Sameš M.: Izolovaná stabilizace C1 pro fraktury Gehweiler typ III. XIV. kongres České a slove nské spondylochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Olomouc, Prog Abs 45, 2016.

424. Vachata P., Sameš M.: Perkutánní stabilizace atypické katovské zlomeniny C2. XIV. kongres České a slovenské spondylochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Olomouc, Prog Abs 48, 2016.

425. Bolcha M., Sameš M.: Oboustranná paréza nervus abducens po úrazu krční páteře. XIV. kongres České a slovenské spondylochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Olomouc, Prog Abs 55, 2016.

426. Bolcha M., Hejčl A., Procházka J., Hušková E., Sameš M.: Dekompresivní kraniektomie a úloha monitorování metabolizmu mozku. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň, Prog Abs II/8, 2016.

427. Sameš M., Hejčl A., Vachata P., Bartoš R., Cihlář F.: Vliv velkých studií na léčbu mozkových aneuryzmat v ČR. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň, Prog Abs III/9, 2016.

428. Bartoš R., Sameš R., Malucelli A., Bolcha M., Musilová D., Třebický F.: Parametry kvality péče neuroonkologického centra o pacienty s HGG. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň, Prog Abs IV/12, 2016.

429. Radovnický T., Adámek D., Derner M., Sameš M.: Frakční anizotropie u hydrocefalu s disproporcionálně rozšířenými subarachnoidálními prostory. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň, Prog Abs VI/31, 2016.

430. Vachata P., Radovnický T., Sameš M.: Endoskopická ventrikulostomie třetí komory. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Plzeň, Prog Abs VI/35, 2016.

431. Sameš M.: The Czech Skull Base Study Group, historie a současnost. 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Špindlerův Mlýn, 2016.

432. Sameš M., Vachata P., Provazníková E., Radovnický T., Ceé J.: Pozdní paréza faciálního nervu po resekci vestibulárního schwannomu,profylaxe a postoperační vazoaktivní léčba. 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Špindlerův Mlýn, 2016.

433. Malucelli A., Sameš M., Radovnická L.: Postavení transnazální mikrochirurgie v éře endoskopie. 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 19, 2016.

434. Vachata P., Sameš M.: Komplikace protonové radioterapie po radikální operaci estezioneuroblastomu. 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 22, 2016.

435. Orlický M., Sameš M., Hejčl A., Cihlář F.: Mikrochirurgie a endovaskulární terapie v léčbě aneuryzmat ACI v úseku C2. 16. pracovní dny chirurgie baze lební. Špindlerův Mlýn, Prog Abs 46, 2016.

436. Sameš M., Radovnický T., Zolala A., Vachata P., Bartoš R.: Masaryk Hospital ECIC Bypass Study. 7th International Neurosurgical Winter Congress (INWC). Insbruck - Seefeld, Austria, Prog Abs 6, 2017.

437. Sejkorová A., Petr O., Mulino M., Hejčl A., Thomé C., Sameš M., Lanzino G.. Multicenter retrospective, study of management in 83 patients with PICA aneurysms. 7th International Neurosurgical Winter Congress (INWC). Insbruck - Seefeld, Austria, Prog Abs 65, 2017.

438. Hejcl A., Sames M.: Stem cells in spinal cord injury. 1st Congress for Ethics and Neurosurgery. Stockholm, Sweden, Prog Abs 16, 2017.

439. Hejcl A., Sejkorova A., Sames M.: Computational fluid dynamics and the assessment of the risk of rupture in brain aneurysm. 4th Annual EANS Vascular Section Meeting. Nice, France, Prog Abs 7, 2017.

440. Sames M., Hejcl A., Zitek H, Vachata P., Bartos R.: Large anterior chorioidal artery aneurysm. 4th Annual EANS Vascular Section Meeting. Nice, France, Prog Abs 7, 2017.

441. Hejcl A., Sejkorova A., Svihlova H., Hron J., Sames M.: Hemodynamics in the evaluation of intracranial aneurysm rupture risk. EANS Congress 2017. Venice, Italy, Prog Abs EP047.

442. Sameš M., Bartoš R, Hejčl A., Vachata P., Radovnický T., Cihlář F.: Komplikace při operačním řešení gigantického karoticko-oftalmického aneuryzmatu. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 2, 2017.

443. Vachata P., Sameš M.: Symptomatické vazospasmy po operacích neprasklých aneuryzmat. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 3, 2017.

444. Vachata P., Sameš M.: Komplikace protonové radioterapie po radikální operaci estezioneuroblastomu. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 24, 2017.

445. Orlický M.: Vliv typu anestézie na vznik nových ischemických lézí mozku u karotické endarterektomie. Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Praha, Prog Abs 26, 2017.

446. Vachata P., Sameš M.: První zkušenosti s intraoperačním zobrazením systémem O-arm v chirurgii lební baze. 17.pracovní dny chirurgie baze lební. Olomouc, Prog Abs 5, 2018.

447.  Vachata P., Sameš M.: Dlouhodobý výsledek resekce difuzní firbózní dysplázie laterální lební báze lebky. 17.pracovní dny chirurgie baze lební. Olomouc, Prog Abs 7, 2018.

448. Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Bartoš R., Cihlář F.: Chirurgická terapie tumorů kraniocervikálního spojení. 17.pracovní dny chirurgie baze lební. Olomouc, Prog Abs 14, 2018.

449. Vachata P., Sameš M.: Spheno-orbital menineomas. Prague Neurosurgical Week 2018. Unique Combination (WANS, IMS, ICCVS). Prague, Prog Abs ID 52, 2018.

450. Sameš M., Vachata P., Radovnický T., Ceé J.: Removal of large vestibular schwannomas: results of a cumulative series of two European Centers. Prague Neurosurgical Week 2018. Unique Combination (WANS, IMS, ICCVS). Prague, Prog Abs ID 146, 2018.

451. Hejčl A., Sameš M.: Near infrared spectroscopy for selective shunting during carotid endarterectomy. Prague Neurosurgical Week 2018. Unique Combination (WANS, IMS, ICCVS). Prague, Prog Abs ID 127, 2018.

452. Orlický M., Černík D., Sameš M.: Výsledky CEA po mechanické trombolýze. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 27, 2018.

453.  Vachata P., Sameš M.: Intraoperační navigace systémem O-arm u Goel-Harmsovy stabilizace a fúze C1-C2. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 44, 2018.

454. Vachata P., Sameš M.: Přední transartikulární stabilizace a fúze C1-2 u osteoporotických zlomenin zubu čepovce u pacientů nad 75 let. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 48, 2018.

455. Sameš M., Hejčl A., Bartoš R., Vachata P., Cihlář F.: Která aneurysmata jsou dnes indikována ke klipu? Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 57, 2018.

456.  Hejčl A., Sejkorová A., Sameš M.: Výsledky operací neprasklých aneuryzmat a přínos CFD pro ejich indikaci. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 61, 2018.

457. Bartoš R., Sameš M., Malucelli A., Šmejkalová-Musilová D., Třebícký F., Šimonová G.: Výsledky péče o neuroonkologické pacienty v NOC MNUL 2015-2017. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 69, 2018.

458. Ceé J., Hejčl A., Brušáková Š., Orlický M., Malucelli A., Radovnický T., Kastnerová J., Sameš M.: Monitorace SEP a NIRS a awake opercí karotických endarterektomií. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 76, 2018.

459. Hejčl A., Cihlář F., Vachata P., Bartoš R., Procházka J., Sameš M.: Mikrodialýza v multimodální monitoraci u těžkých vasospasmů po SAK. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 82, 2018.

460. Bolcha M., Hejčl A., Sameš M.: 15 let mikrodialýzy v Ústí nad Labem. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 84, 2018.

461. Humhej I., Zítek H., Saur K., Sameš M.: Výsledky regenerace n.medianus an.ulnaris po distálním poranění ošetřeném mikrosuturou za období 30 let (1984-2013). Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 88, 2018.

462. Humhej I., Ibrahim I., Sameš M.: Zobrazování periferních nervů pomocí pokročilých metod MR-MR neurografie, DTI a MR traktografie. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 91, 2018.

463. Vachata P., Sameš M.: Rekonstrukční techniky v intratemporálním úseku lícního nervu. Výroční kongres české a slovenské neurochirurgické společnosti. Joint Meeting with SINch. Ústí nad Labem, Prog Abs 95, 2018.

464. Hejčl A., Stratilová M.,  Švihlová H., Hron J., Radovnický T., Sejkorová A., Koblížek M., Zámečník J., Beneš V., Sameš M., Dragomir-Daescu D.  Correlating tissue histological changes with computational fluid dynamics modelling in intracranial aneurysms. EANS 2018. Brussels, 2018.     

 

 

 

V Ústí nad Labem 30.10.2018

nahoru